Platssamverkan

Genom platssamverkan ska stadens samverkan med polis, det lokala näringslivet, civilsamhället och andra relevanta aktörer förbättras och förstärkas för att öka tryggheten i och attraktionskraften till Stockholm.

Platssamverkan handlar om att samla olika aktörer för att jobba praktiskt tillsammans med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt en speciell plats.

Människors känsla av trygghet ska öka avsevärt i hela Stockholms stad och till 2025 ska den upplevda otryggheten halveras. Inom ramen för ett projekt som startat 2019 arbetar staden för att öka samarbetet mellan Stockholms stad, fastighetsägare, näringsidkare, civilsamhälle och andra aktörer för att utveckla attraktiva och trygga stadsdelar i hela staden genom så kallad platssamverkan. Bland annat ska trygghetsinventeringar genomföras av staden tillsammans med polisen och civilsamhället.

Att arbeta med att utveckla platssamverkan är ett uppdrag för alla stadens förvaltningar och bolag. En modell för platssamverkan utvecklas och tre fokusområden pekas särskilt ut:

  • Medborgarplatsen (Södermalms stadsdelsförvaltning)
  • Hässelby torg (Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning)
  • Sergels torg (Norrmalms stadsdelsförvaltning).

Närliggande arbetsområden

Stadens arbete med platssamverkan har klara beröringspunkter med närliggande arbetsområden, bland annat arbetet som utgår från stadens trygghets- och säkerhetsprogram.

Organisation

Stadsledningskontoret ansvarar för att initiera och samordna stadens arbete med platssamverkan, ta fram en modell för framtida arbete och stötta utpekade fokusområden och övriga förvaltningar och bolag.

Styrande dokument

I budget för Stockholms stad 2019 ges ett tydligt uppdrag att verka för att öka samarbetet mellan staden, fastighetsägare, näringsidkare, civilsamhälle och andra aktörer för att utveckla attraktiva och trygga stadsdelar i hela staden genom så kallad platssamverkan.

Uppdaterad