Platssamverkan

Genom platssamverkan ska stadens samverkan med polis, det lokala näringslivet, civilsamhället och andra relevanta aktörer förbättras och förstärkas för att öka tryggheten i och attraktionskraften till Stockholm.

Platssamverkan handlar om att samla olika aktörer för att jobba praktiskt tillsammans med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt en speciell plats.

Lokala trygghetsskapande- och brottsförebyggande insatser ska prioriteras. Inom ramen för ett projekt som startade 2019 arbetar staden för att öka samarbetet mellan Stockholms stad, fastighetsägare, näringsidkare, civilsamhälle och andra aktörer för att utveckla attraktiva och trygga stadsdelar i hela staden genom så kallad platssamverkan. Bland annat ska trygghetsinventeringar genomföras av staden tillsammans med polisen och civilsamhället.

Arbetet med platssamverkan innebär att berörda nämnder och bolagsstyrelser, fastighetsägare och näringsliv samlas kring en gemensam vision och mål för en specifik plats. Den drivande parten är stadsdelsnämnden utifrån sitt geografiska områdesansvar men alla nämnder och bolagsstyrelser som är verksamma runt platsen ska bidra till det gemensamma målet om trygghet och aktivering kring den aktuella platsen.

Arbetet med platssamverkan pågår i samtliga stadsdelsområden. Här är några exempel på platser med pågående platssamverkan:

Närliggande arbetsområden

Stadens arbete med platssamverkan har klara beröringspunkter med närliggande arbetsområden, bland annat arbetet som utgår från stadens trygghets- och säkerhetsprogram.

Organisation

Stadsledningskontoret ansvarar för att initiera och samordna stadens arbete med platssamverkan, ta fram en modell för framtida arbete och stötta utpekade fokusområden och övriga förvaltningar och bolag.

Styrande dokument

I budget för Stockholms stad 2023 ges ett tydligt uppdrag att verka för att öka samarbetet mellan staden, fastighetsägare, näringsidkare, civilsamhälle och andra aktörer för att utveckla attraktiva och trygga stadsdelar i hela staden genom platssamverkan.

Uppdaterad