Staden som arbetsgivare

Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare och våra verksamheter spänner över en rad olika områden.

Stockholms stad har över 40 000 anställda som arbetar inom fler än 300 olika yrken. Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att kunna tillgodose stockholmarnas behov och förväntningar av likvärdig service av god kvalitet. Staden måste därför säkerställa att det finns rätt kompetens, både på kort och lång sikt, för att nå uppsatta mål och möta framtida utmaningar.

Rekrytering

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som en metod för att säkerställa att det är kompetensen som är avgörande vid rekrytering. Varje rekrytering är viktig och ett långsiktigt åtagande. För att säkerställa en bra verksamhet med god kvalitet vill vi rekrytera rätt kompetens. Kompetensbaserad rekrytering ska bidra till att vi behandlar alla sökande likvärdigt och att ingen diskriminering förekommer.

Lön och pension

Stockholms stad har individuell och differentierad lönesättning. Det förutsätter att medarbetarna känner till vilka krav, förväntningar och mål som gäller och att cheferna följer upp och återkopplar resultaten. Grunderna för lönesättning vid anställning är arbetets svårighetsgrad, ansvar och befogenheter samt utbildning och kompetens. Eventuella löneskillnader är sakligt motiverade och inte diskriminerande.

Arbetsmiljö

Stadens mål är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Det innebär att staden ska förebygga arbetsskador, främja hälsa och säkerhet genom att skapa ett öppet arbetsklimat som bidrar till att alla kan känna delaktighet, engagemang och trivsel på sin arbetsplats.

Lika rättigheter och möjligheter

Stockholms stad ska vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor för alla. Det förutsätter ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering. Alla medarbetare i staden ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet- och uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Kompetensutveckling

I Stockholms stad finns stora möjligheter till kompetensutveckling och ett varierat yrkesliv. Staden är en stor organisation och storleken gör det möjligt att utvecklas inom olika delar av organisationen. Många av medarbetarna som arbetat länge i staden har utvecklats genom traditionella karriärvägar, men många har också fördjupat sin kompetens genom att arbeta inom olika verksamheter. Det bidrar till att medarbetarna trivs och engagerar sig i verksamheternas utveckling.

Staden ska vara en förebild som arbetsgivare med goda arbetsvillkor. Ledarskapet är viktigt för att säkerställa att staden har kompetenta och engagerade medarbetare. Chefer i Stockholms stad kan ta del av flera olika utvecklingsinsatser för att stärkas och utvecklas i sin roll som chef. Det finns bland annat

  • introduktionsprogram för nya chefer
  • ledarutvecklingsprogram för erfarna chefer
  • ledarutvecklingsprogram för chefer inom socialtjänsten
  • utvecklingsgrupper för chefer och ledare
  • chefsseminarier kring aktuella teman
  • ledardag med fördjupning i stadens strategier och långsiktiga utveckling
  • nyhetsbrev för chefer.

Organisation

Stadens förvaltningar och bolag ansvarar för personalfrågor inom sina respektive verksamhetsområden.

Stadsledningskontoret ansvarar för stadens strategiska kompetensförsörjning, personalstrategisk utveckling och chefsförsörjning, arbetsgivar-, omställnings- och pensionsfrågor samt förvaltning och utveckling av personalsystem.

Styrande dokument

Stockholms stads personalpolicy

Personalpolicyn syftar till att stödja ett jämställt och hållbart arbetsliv och ge medarbetarna goda förutsättningar att hålla en hög kvalitet i arbetet. Personalpolicyn vänder sig till alla medarbetare och chefer i Stockholms stad. Den beskriver stadens förhållningssätt inom olika områden och vilka förväntningar och krav staden som arbetsgivare har på medarbetare och chefer. Den beskriver också vad medarbetare kan förvänta sig av staden som arbetsgivare.

Stockholms stads personalpolicy (pdf)

Rökfri arbetstid

I Stockholms stads verksamheter gäller rökfri arbetstid. Det innebär att rökning inte är tillåtet under arbetstid, det innefattar också kortare raster eller när medarbetare åker mellan olika brukare. Lunchrasten ingår inte i arbetstiden och omfattas därför inte. Syftet med rökfri arbetstid är bland annat att brukare i stadens verksamheter ska kunna erbjudas tjänster i en rökfrimiljö. Ingen ska ofrivilligt behöva utsättas för tobaksrök.

Uppdaterad