Stockholm är en Fairtrade City

Stockholm ska vara en hållbar stad; miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Genom att handla rättvist bidrar vi till rättvisa levnadsvillkor globalt.

Stockholms stad är sedan 2016 en certifierad Fairtrade City. Det innebär att staden engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion på flera sätt inom olika verksamheter.

Rättvis handel och etisk konsumtion innebär att särskild hänsyn tas till sociala, etiska, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser vid konsumtion av produkter där det finns en hög risk för kränkningar av mänskliga rättigheter och en bristande miljöhänsyn.

Vad är en Fairtrade City?

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som är till för att skapa en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.

För att bli Fairtrade City-diplomerad ska kommunen ha ett engagemang för rättvis handel och etisk konsumtion, och uppfylla särskilda kriterier. Idag är 70 svenska kommuner diplomerade och över 1 750 städer har diplomerats världen över.

Vad innebär stadens arbete som Fairtrade City?

Stockholms stad har antagit flera styrande dokument som styr stadens hållbarhetsarbete, till exempel Miljöprogrammet, Klimathandlingsplan, och program för inköp.

Stockholms stads arbete med Fairtrade City ska bidra till att medarbetare och invånare i staden ökar sin medvetenhet och kunskap om vad hållbar konsumtion och rättvis handel innebär.

Genom Fairtrade City bidrar staden till att uppfylla stadens miljöprogram och de globala målen i Agenda 2030. Följande mål berörs främst:

  • Mål 12: hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 17: genomförande och globalt partnerskap
  • Mål 1: ingen fattigdom.

Fairtrade City är också ett led i stadens arbete för en rättvis och inkluderande omställning inom miljö- och klimatarbetet.

Organisation

Arbetet med Fairtrade City Stockholm leds och samordnas av välfärdsavdelningen på stadsledningskontoret. 

Uppdaterad