Näringsliv

Stockholms stad arbetar för att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig i Stockholm.

Stockholmsregionen spelar i kraft av sin storlek och sin stora kunskapsstock en avgörande roll för tillväxten i hela landet. Stockholms stad har ett starkt näringsliv och är en attraktiv plats att verka på som företagare och i staden finns flest antal så kallade unicorns per capita efter Silicon Valley.

Näringslivet är diversifierat och består av en mångfald av branscher där drygt 80 procent av Sveriges samtliga näringsgrenar finns representerade.

I Stockholm är den privata sektorn störst. Den största näringsgrenen är företagstjänster där till exempel juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Närmast därefter följer branscherna handel, tillverkning, teknik, som är den bransch som bidrar mest till länets BRP. Närmast därefter följer branscherna handel, tillverkning, finansiell verksamhet samt information och kommunikation.

Totalt finns cirka 83 000 arbetsställen med drygt 680 000 arbetstillfällen i staden. De flesta företag är små, cirka 45 procent har 1–4 anställda. Fyra av fem nya jobb skapas i företag med färre än 50 anställda. Ett 40-tal företag har över 1 000 anställda och står för en fjärdedel av jobben i Stockholm.

Stadens ansvar

För att utveckla stadens arbete med näringslivsfrågor tar staden fram en näringslivspolicy. Ett förslag har varit på remiss hos såväl interna som externa intressenter under hösten. Nu bearbetas förslaget utifrån de synpunkter som kommit in. Därefter väntas beslut i kommunfullmäktige om den nya policyn.

Staden arbetar för att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt i Stockholms näringsliv. Det kan handla om samarbeten med näringslivet i arbetsmarknadsfrågor eller branschträffar. Staden har också en myndighetsutövande roll där stadens medarbetare har kontakt och dialog med företag inom en mängd olika frågor. Det kan handla om tillstånd, tillsyn eller företag som levererar tjänster till staden.

Staden har även en ambition att stötta företag på olika sätt. Bland annat finns en så kallad företagslots. Staden har också relationer med en mängd aktörer genom entreprenörer, branschträffar, upphandlingar och fristående verksamheter.

Dessutom finns flera initiativ där staden samarbetar med näringslivet för att utveckla samhället. Det kan handla om att minska klimatpåverkan, bekämpa brott och skapa trygghet, att skapa jobb och skräddarsydda utbildningar eller för att värna stadens intressen på olika sätt.

Organisation

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret ansvarar för strategisk utveckling och samordning av stadens näringslivsarbete.

Stockholm Business Region

Bolaget är tillsammans med sitt dotterbolag Invest Stockholm ansvarigt för att marknadsföra och utveckla Stockholm som etableringsort för företag.

Stockholm Business Region ger ut nyhetsbrevet Företagsnytt som innehåller aktuell information för dig som är verksam som företagare i Stockholm. 

Stockholms stads näringslivspolicy

Näringslivspolicyn definierar inriktning och ansvarsområden för stadens näringslivsarbete. Policyn syftar till att tydliggöra hur samordning och samverkan ska ske för att alla gemensamt ska kunna bidra till ett bättre företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.

Stockholms stads näringslivspolicy (pdf, 1.8 MB, nytt fönster)

Uppdaterad