Näringsliv

Stockholms stad arbetar för att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig i Stockholm.

Stockholms stad arbetar för att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig i Stockholm.

Stockholmsregionen spelar i kraft av sin storlek och sin stora kunskapsstock en avgörande roll för tillväxten i hela landet. Stockholms stad har ett starkt näringsliv och står sig väl i den internationella konkurrensen som attraktiv och företagsvänlig storstad.

Näringslivet är diversifierat och består av en mångfald av branscher där drygt 80 procent av Sveriges samtliga näringsgrenar finns representerade.

I Stockholm är den privata sektorn störst. Den största näringsgrenen är företagstjänster där till exempel juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ingår. Närmast därefter följer branscherna handel, tillverkning, finansiell verksamhet samt information och kommunikation.

Totalt finns cirka 90 000 arbetsställen i staden. De flesta företag är små, cirka 42 procent har 1–4 anställda. Fyra av fem nya jobb skapas i företag med färre än 50 anställda. Ett 40-tal företag har över 1 000 anställda och står för en fjärdedel av jobben i Stockholm.

Stadens ansvar

Stockholms stads näringslivsarbete tar avstamp i stadens näringslivspolicy. Ett intensivt arbete inom fyra fokusområden ska leda till näringslivspolicyns mål om att Stockholm ska ha ett gott företagsklimat.

Fokusområden är:

  • Stimulera tillväxt och företagsamhet
  • Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning
  • Skapa attraktivare miljöer och bättre framkomlighet
  • Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens

Stadens service och erbjudande

Utifrån företagens behov samt vad vi som kommun kan och ska hjälpa till med erbjuder vi företagsservice. Det kan till exempel handla om att vi informerar företagare om vilka tillstånd de behöver, stöttar med etableringsservice eller erbjuder möjligheter att samverka med staden kring sin kompetensförsörjning. Dessutom finns flera initiativ där staden samarbetar med näringslivet för att utveckla samhället och öka stadens attraktivitet. Med gemensamma krafter arbetar vi till exempel för att minska klimatpåverkan, skapa innovativa ekosystem, bekämpa brott och öka tryggheten.

Stadens webbplatser för företagare

Företagsservice är samlingssidan för stadens service och erbjudande till företagare.

Tillstånd och regler innehåller e-tjänster för tillståndsansökningar, och ger företag detaljerad information om tillstånd, regler och tillsyn.

Leverantör och utförare vänder sig till företag som är leverantör till staden, utförare eller anordnare. Det är en samlingsplats för relevant information, stöd och riktlinjer, handböcker och erbjudanden om kurser.

Stockholms stads upphandlingar samlar alla annonserade och planerade upphandlingar, och vänder sig till företag som vill göra affärer med staden, bli utförare eller anordnare i stadens valfrihetssystem.

Organisation

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret leder stadens näringslivsarbete och ansvarar för att näringslivsarbetet i stadens verksamheter utvecklas i rätt riktning. Stadsledningskontoret samordnar, bistår och utvecklar arbetet med berörda nämnder och bolagsstyrelser för att Stockholm ska ha ett gott företagsklimat där det är lätt för företag att starta, verka och växa. 

Stockholm Business Region

Stockholm Business Region är stadens näringslivsbolag som arbetar för ökad hållbar tillväxt och nyföretagande samt har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksdestination både internationellt och nationellt.

Styrande dokument

Stockholms stads näringslivspolicy

Näringslivspolicyn definierar inriktning och ansvarsområden för stadens näringslivsarbete. Policyn tydliggör hur samordning och samverkan ska ske för att alla gemensamt ska kunna bidra till ett bättre företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.

Stockholms stads näringslivspolicy (pdf)

Uppdaterad