Natur, parker och grönområden

Stockholmarna har en för storstäder unik närhet och tillgänglighet till större sammanhängande naturområden, sjöar, vattendrag, parker och grönområden.

Drygt hälften av kommunens area består av grön- och blåytor och i staden finns ett flertal naturreservat, ett kulturreservat och stora delar av Kungliga nationalstadsparken. Stockholms unika gröna värden har stor betydelse för stockholmarnas livskvalitet och bidrar till en levande och trygg stad och till att minska riskerna som kommer som följd av den klimatpåverkan som sker.

På webbplatsen Stockholm växer finns information om var och hur Stockholm växer och om olika projekt som rör bland annat utvecklingen av stadens grönytor.

På webbplatsen Miljöbarometern finns information om naturen och dess betydelse i Stockholms stad.

Organisation

Trafikkontoret har ett stadsövergripande samordningsansvar för att säkra de gröna kvaliteterna i staden och på kontoret arbetar stadsträdgårdsmästaren.

Trafikkontoret tillsammans med stadsdelsförvaltningarna och exploateringskontoret anlägger nya parker och gröna stråk runt om i staden. Trafikkontoret ansvarar även för drift och underhåll av sex av stadens parker (Kungsträdgården, Berzelii Park, Strömparterren, Norra Bantorget, Årstafältet, Järva friområde med Igelbäckens kulturreservat och Hansta naturreservat).

Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för drift och underhåll av de parker och grönområden som ligger inom respektive stadsdelsområde.

Miljöförvaltningen ansvarar för miljöövervakning och utredningar av åtgärder i stadens vattenmiljöer.

Styrande dokument

Översiktsplan

I översiktsplanen talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning i Stockholms stad kan utvecklas på lång sikt.

Översiktsplan för Stockholms stad (pdf, 22,6 MB, nytt fönster)

Miljöprogram

Stadens miljöprogram för perioden 2016–2019 innehåller sex miljömål och 30 delmål som ska uppfyllas. Miljöprogrammet gäller för alla stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stads miljöprogram 2016–2019 (pdf, 8,81 MB, nytt fönster)

Handlingsplan för god vattenstatus

Planen är ett åtgärdsprogram för att uppnå god ekologisk och kemisk vattenstatus.

Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus (pdf, 3,7 MB, nytt fönster)

Dagvattenstrategi

Strategin anger vägen till en hållbar dagvattenhantering.

Dagvattenstrategi - Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering (pdf, 1,7 MB, nytt fönster)

Parkplaner

Parkplanerna är vägledande dokument som beskriver hur parker och gröna gaturum inom stadsdelsområdet ska vårdas och utvecklas för framtiden.

Parkplanerna revideras under våren 2020, och publiceras därefter på denna sida. 

Parkplanerna revideras under våren 2020, och publiceras därefter på denna sida. 

Uppdaterad