Natur, parker och grönområden

Stockholmarna har en för storstäder unik närhet och tillgänglighet till större sammanhängande naturområden, sjöar, vattendrag, parker och grönområden.

Drygt hälften av kommunens area består av grön- och blåytor och i staden finns ett flertal naturreservat, ett kulturreservat och stora delar av Kungliga nationalstadsparken. Stockholms unika gröna värden har stor betydelse för stockholmarnas livskvalitet och bidrar till en levande och trygg stad och till att minska riskerna som kommer som följd av den klimatpåverkan som sker.

På webbplatsen Stockholm växer finns information om var och hur Stockholm växer och om olika projekt som rör bland annat utvecklingen av stadens grönytor.

På webbplatsen Miljöbarometern finns information om naturen och dess betydelse i Stockholms stad.

Organisation

Trafikkontoret har ett stadsövergripande samordningsansvar för att säkra de gröna kvaliteterna i staden och på kontoret arbetar stadsträdgårdsmästaren.

Trafikkontoret tillsammans med stadsdelsförvaltningarna och exploateringskontoret anlägger nya parker och gröna stråk runt om i staden. Trafikkontoret ansvarar även för drift och underhåll av sex av stadens parker (Kungsträdgården, Berzelii Park, Strömparterren, Norra Bantorget, Årstafältet, Järva friområde med Igelbäckens kulturreservat och Hansta naturreservat).

Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för drift och underhåll av de parker och grönområden som ligger inom respektive stadsdelsområde.

Miljöförvaltningen ansvarar för miljöövervakning och utredningar av åtgärder i stadens vattenmiljöer.

Styrande dokument

Översiktsplan

I översiktsplanen talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning i Stockholms stad kan utvecklas på lång sikt.

Översiktsplan för Stockholms stad (pdf, 22,6 MB, nytt fönster)

Miljöprogram

Stadens miljöprogram för perioden 2020–2023 formulerar mål inom de områden där utmaningarna för Stockholm bedömts som störst.

Stockholms stads miljöprogram 2020–2023 (pdf, 852 kB, nytt fönster)

Handlingsplan för god vattenstatus

Planen är ett åtgärdsprogram för att uppnå god ekologisk och kemisk vattenstatus.

Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus (pdf, 3,7 MB, nytt fönster)

Dagvattenstrategi

Strategin anger vägen till en hållbar dagvattenhantering.

Dagvattenstrategi – Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering (pdf, 1,7 MB, nytt fönster)

Parkplaner

Parkplanerna är vägledande dokument som beskriver hur parker och gröna gaturum inom stadsdelsområdet ska vårdas och utvecklas för framtiden.

Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde bildades 1 juli 2020 av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde och Älvsjö stadsdelsområde. Tills vidare gäller de tidigare parkplanerna för respektive område.

Parkplan i tidigare Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde

Parkplan i Hägersten (pdf, 14,3 MB, nytt fönster)

Parkplan i Liljeholmen (pdf, 15 MB, nytt fönster)

Parkplan i tidigare Älvsjö stadsdelsområde

Parkplanen för Älvsjö stadsdelsområde består av två delar.

  • Del 1 innehåller strategier för utveckling av parker och naturområden.
  • Del 2 innehåller beskrivningar av alla parker, grönytor och naturområden, med analys, mål och strategier för respektive yta.

Del 1: Strategier för utveckling av parker och naturområden

Parkplan i Älvsjö – Älvsjös gröna karaktär (pdf, 18 MB, nytt fönster)

Parkplan i Älvsjö – Älvsjös gröna vardagsrum del 1 (pdf, 16 MB, nytt fönster)

Parkplan i Älvsjö – Älvsjös gröna vardagsrum del 2 (pdf, 17 MB, nytt fönster)

Parkplan i Älvsjö – Älvsjös gröna vardagsrum del 3 (pdf, 12 MB, nytt fönster)

Parkplan i Älvsjö – Älvsjös gröna vardagsrum del 4 (pdf, 10 MB, nytt fönster)

Parkplan i Älvsjö – Älvsjös ekologiska infrastruktur (pdf, 3 MB, nytt fönster)

Parkplan i Älvsjö – Skötsel av Älvsjös park- och naturmark (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Del 2: Beskrivning park för park och naturområden

Parkplan i Älvsjö – Liseberg–Örby slott (pdf, 11 MB, nytt fönster)

Parkplan i Älvsjö – Solberga (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Parkplan i Älvsjö – Långbro–Älvsjö (pdf, 23 MB, nytt fönster)

Parkplan i Älvsjö – Herrängen–Långsjö (pdf, 28 MB, nytt fönster)

Parkplanerna revideras under våren 2020, och publiceras därefter på denna sida. 

Parkplanerna revideras under våren 2020, och publiceras därefter på denna sida. 

Uppdaterad