Innovation

För att fortsätta växa hållbart och erbjuda en hög kvalitet i Stockholms stads verksamheter behövs nytänkande och innovation.

Innovationer är mycket viktiga för stadens ekonomiska, sociala och ekologiskt långsiktiga hållbarhet. En hög innovationskapacitet är en förutsättning för att säkerställa vår fortsatta välfärd och uppnå stadens vision. Staden måste aktivt bidra till att stärka och utveckla ekosystem och arenor för innovation.

Innovation är en mycket viktig del i hållbarhetsarbetet och Stockholm behöver därför ta fram nya, horisontella och innovativa arbetssätt och tekniker som löser framtidens utmaningar på ett hållbart sätt, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. För att uppnå detta krävs en kulturförändring både när det gäller fördjupade externa samverkansprocesser och interna processer inom staden. Det handlar bland annat om att förstå systemperspektiv, utbilda innovationsledare, förändra ledarskap och arbetsmetoder, i högre grad tillämpa innovationsupphandlingar och utveckla stadens processer.

För att bibehålla Stockholms starka position i den globala konkurrensen om investeringar, företagsetableringar och arbetskraft behövs samverkan som bidrar till innovationer. Det behöver ske både i stadens egen verksamhet och i samarbete med andra aktörer i regionen. En avgörande del i arbetet är att samarbeta med såväl kommuner och regioner som akademier och näringsliv.

Stadens innovationsarbete är nära sammankopplat med verksamhets- och kvalitetsutveckling och arbetet med att använda AI och digitalisering som verktyg för att uppnå målet att vara en smart och uppkopplad stad.

För att främja en höjd innovationskapacitet behövs kunskap, strukturer och system. Ledarskapet har en viktig roll i att uppmuntra nya idéer och lösningar för verksamheten. För att skapa ett arbetsklimat som inspirerar till och främjar innovation krävs en öppen och tillåtande kultur.

För att utveckla metoder för att förbättra innovationsförmågan och möjligheterna att ta tillvara goda idéer och innovativa lösningar från stadens medarbetare och verksamheter utvecklas Stockholm Lab. Arbetet bygger på ett tidigare arbete med att etablera en idésluss i staden för att genom den dela utmaningar och ta tillvara och sprida innovativa lösningar i staden.

Användningen av AI, digitalisering och ny teknik skapar förutsättningar för innovation och ökad tillväxt i Stockholm, men också möjligheter till ökad effektivitet och innovationskraft. Genom samordning, lärande och uppföljning utvecklas stadens innovationsarbete så att det bidrar till hållbar samhällsutveckling.

Genom projekt ”Innovationsplattform hållbara attraktiva Stockholm” vill Stockholms stad skapa möjligheter för en ökad innovationskapacitet. Projektet ska bidra till att öka kunskapen om innovation och utveckla strukturer för styrning och ledning av stadens innovationsarbete. Målet är att främja och stödja en lärande kultur som förmår att identifiera, fånga upp och introducera nya lösningar. Dessa ska svara på behov och efterfrågan som bidrar till hållbar samhällsutveckling inom Stockholms stad.

Samarbete för ökad innovationsförmåga

Stadens innovationsförmåga är beroende av ett nära samarbete med andra aktörer inom offentlig sektor, näringsliv och akademi. Staden arbetar med att utveckla samarbetet med akademin och har partnerskapsavtal med bland annat Stockholms universitet och KTH, Kungliga Tekniska Högskolan.

Viable Cities 

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram för smarta och hållbara städer. Det är den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. Viable Cities leds av KTH och samlar ett 50-tal aktörer från flera olika forskningsfält, näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle. Viable Cities mission är att uppnå klimatneutrala städer 2030. Staden är representerad i styrelsen genom stadsledningskontoret. 

Mistra/SAMS

Sustainable Accessibility and Mobility Services vision är att Sverige år 2030 ska ha nått en tillgänglighet och mobilitet i storstadsregionerna som bidrar till att nå hållbarhetsmålen och som samtidigt tillgodoser behoven hos breda användargrupper genom nya tillgänglighetstjänster. Programmet leds av KTH och Statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Staden är representerad i styrelsen genom innovationsdirektören. 

Senseable Stockholm Lab

Genom ett partnerskap mellan Stockholms stad, KTH och MIT (Massachusetts Institute of Technology) skapas förutsättningar för utvecklingen av framtidens smarta stad. Senseable Stockholm Lab kan med den senaste kunskapen om stordata, AI och Internet of things hjälpa staden att få en fördjupad förståelse för socioekonomiska och miljömässiga utmaningar i den växande staden.

Digital Demo Stockholm och Digital Futures

Digital Demo Stockholm, DDS, är ett samarbete där staden tillsammans med aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi arbetar för att hitta innovativa, digitala lösningar på samhällsutmaningar.

Det långsiktiga målet för DDS är att skapa en innovativ marknad som kan bidra till en långsiktigt hållbar regional utveckling. Genom att sträva mot att uppfylla flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, som samtliga parter gemensamt vill uppnå och verka för, skapas ett hållbart samhälle som får internationell uppmärksamhet. Därmed får näringslivet också möjlighet att skapa tjänster och lösningar som går att skala upp, akademin publiceringar och det offentliga hållbar medborgarnytta. DDS kan bidra till att Stockholm kombinerar innovation med hållbarhet för att bli ”Stockholm Innovation Capital 2030”.

DDS startades 2015 och deltagande parter är KTH, Stockholms Universitet, Ericsson, Skanska, ABB och Telia med behovsägare från Stockholms stad och Region Stockholm. Sedan 2021 är Digital Demo Stockholm en del av forskningscentret Digital Futures.

Urban ICT Arena

Urban ICT Arena är en öppen testbädd och samverkansarena i Kista där digitaliseringens möjligheter utvecklas, testas och visas upp i en urban miljö. Inom Urban ICT Arena utvecklar akademi, näringsliv och offentlig sektor nya digitala lösningar för framtidens samhälle och näringsliv. Stockholms stad är en av grundarna till testbädden.

Internationella samarbeten

Champion Mayors (OECD)

Som ett svar på det växande gapet mellan de rika och de fattiga, lanserade OECD initiativet Champion Mayors for Inclusive Growth i mars 2016. Det är en koalition av ledare som har åtagit sig att hantera ojämlikheter och främja en mer inkluderande ekonomisk tillväxt i städerna. Stockholms stad deltar i initiativet genom finansborgarrådet.

Bloomberg Philanthropies Digital Innovation Initiative

Bloomberg Philanthropies Digital Innovation Initiative för europeiska huvudstäder syftar till att påskynda digital innovation för att förbättra samhällsviktiga tjänster och ge bättre resultat för invånarna. I hela Europa gör städer stora ansträngningar för att genom teknik och design omvandla offentliga tjänster och bättre använda offentlig verksamhet för att lösa problem.

Genom projektstöd, stipendier och programplanering för professionell utveckling vill Bloomberg Philanthropies hjälpa ett tjugotal europeiska städer att ta ledarskap över digitaliseringen och dela lärdomar med städer över hela världen. Initiativet pågår under 2020 och 2021. Stockholms stad deltar genom innovationsdirektören och arbetsmarknadsdirektören.

Openlab

Openlab är ett kreativt center för att lösa samhällsutmaningar, grundat av Stockholms stad i samarbete med Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting), Länsstyrelsen, KTH, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Södertörns högskola.

Målet är att skapa förutsättningar för innovativa lösningar med syfte att höja livskvaliteten för Stockholms invånare. Openlab involverar studenter, företag, forskare, invånare, offentliga aktörer och andra som vill bidra till en hållbar och attraktiv Stockholmsregion

Organisation

På stadsledningskontoret sker arbetet under ledning av innovationsdirektören. Arbetet ska långsiktigt bidra till en utveckling av stadens innovationsförmåga och arbetssätt så att organisationen ökar sin förmåga att förnya och utveckla stadens verksamheter med både hög kvalitet och effektivitet.

Styrande dokument

Stockholms stads innovationsarbete utgår från kvalitetsprogrammet. Dagens och morgondagens utmaningar behöver mötas med ett utvecklat kvalitetsarbete som omfattar ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.

Stockholms stads kvalitetsprogram (pdf)

Uppdaterad