Energianvändning

En fungerande och trygg energiförsörjning är viktig för stockholmarna, för det lokala näringslivet och för Stockholms stad som organisation.

Att använda energi på ett resurseffektivt sätt är viktigt för att hålla nere kostnader och bidra till stadens klimatmål, men energin används också för ökad trivsel och trygghet genom till exempel belysning.

Stockholms stad är en stor organisation, men samtidigt en aktör bland många andra. Samverkan med statliga myndigheter, kommuner i regionen, näringsliv, leverantörer och enskilda är centralt för att åstadkomma så goda resultat som möjligt. Staden följer kontinuerligt utvecklingen i omvärlden och på energimarknaderna för att kunna arbeta med så effektiva åtgärder som möjligt.

Det här gör Stockholms stad

Stockholms stad identifierar de åtgärder som är möjliga för att på kort och längre sikt minska energianvändningen. Åtgärder behöver vägas mot nyttor för att inte orsaka betydande påverkan på stadens verksamheter, till exempel på trygghet, säkerhet och framkomlighet. I arbetet tas även särskild hänsyn till de olika målgrupper som staden har, till exempel barn och äldre.

Energianvändning inom några av stadens verksamheter

Skolor och förskolor

Stadens skolfastigheter minskar till exempel energianvändningen genom styrning av eluppvärmning i de fastigheter som använder direktverkande el. Styrningen av ventilationen anpassas tillsammans med verksamheten för att säkerställa låg energianvändning. Kontinuerligt arbete pågår också för att byta ut äldre utrustning mot mer effektiv och modern sådan.

Bostadsfastigheter

Stockholms stads bostadsbolag har ett stort fastighetsbestånd. Värme är det som drar mest energi men även belysning och andra installationer drar el. Bolagen jobbar långsiktigt med att minska energianvändningen. Staden arbetar för att minska energianvändningen i nyproduktion och vid renoveringar. Till exempel ställs höga energikrav på nya byggnader på stadens mark, och krav vid renovering av stadens byggnader. Gradvis blir bebyggelsen därmed alltmer energisnål.

Andra fastigheter

Exempel på åtgärder är att minska drifttider för belysning och lägre temperaturer där så är möjligt, alltså där det inte får konsekvenser för verksamheten. Andra åtgärder kan vara att byta armaturer, fläktar samt styr- och reglersystem och andra installationer. Staden arbetar också tillsammans med lokalhyresgäster för att energieffektivisera.

Utomhusbelysning

Den största andelen av stadens utomhusbelysning utgörs av gatu- och parkbelysning samt belysning av allmän plats. Till stor del används energieffektiva lampor. Belysningen är viktig för framkomlighet, säkerhet, trygghet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Under julsäsongen utgör julbelysning ett viktigt kompletterande inslag med motsvarande nyttor för framkomlighet, säkerhet och trygghet i stadens offentliga rum.

Ventilation

Justeringar av ventilation i lokaler och fastigheter kan minska energianvändningen. Ventilationskrav för fastigheter och lokaler regleras av lagstiftning och andra styrande dokument såsom Boverkets byggregler då inomhusklimat har stor betydelse för hälsa och välmående. I skolfastigheter utvecklas innovativa system för styrning av inomhusklimat med stöd av AI.

Uppvärmning

Stadens fastigheter och lokaler värms upp med fjärrvärme eller el. Ett arbete med att ställa om delar av uppvärmningen i delar av fastighetsbeståndet som värms med direktverkande el pågår.

Ändrade beteenden i det dagliga arbetet

Erfarenheter från tidigare insatser och projekt visar att beteendeförändringar i stadens verksamheter kan ha stor potential för minskad energianvändning. Förvaltningar och bolag arbetar systematiskt för att involvera medarbetare i denna typ av åtgärder för minskad energianvändning i arbetsvardagen.

Alla som arbetar inom Stockholms stad är viktiga resurser i arbetet med att minska energianvändningen. Därför arbetar staden med information och dialog för att ändra rutiner och arbetssätt inom alla verksamheter. Det handlar om att medvetandegöra beteenden i arbetsvardagen och sprida kunskap om att alla åtgärder, stora som små, gör skillnad. Staden arbetar också aktivt gentemot och tillsammans med utförare och leverantörer för att möjliggöra motsvarande beteendeförändringar i deras verksamheter.

Stockholms stads inköp av el

Stockholms stad köper in el utifrån en elhandelspolicy och elhandelsstrategi. Arbetssättet innebär att staden arbetar med riskspridning och förutsägbarhet på elmarknaden.

Närliggande arbetsområde

Klimat och miljö

Energiförsörjningen i Stockholm baseras i allt högre utsträckning på förnybar energi. Effektivare energianvändning och förnybara energikällor krävs för att minska klimatpåverkan.

Organisation

Stadsledningskontoret samordnar stadens arbete med elförsörjning.

Uppdaterad