Energianvändning

En fungerande och trygg energiförsörjning är viktig för stockholmarna, för det lokala näringslivet och för Stockholms stad som organisation. Stadens verksamheter är till för stockholmarna.

Energifrågorna är komplexa och energisystemet är komplext. Därför arbetar Stockholms stad med ett helhetsperspektiv där staden analyserar behov och möjliga åtgärder för att minska elanvändningen. Allt för att kunna spara el där det går utan betydande påverkan på verksamheterna.

Att använda energi på ett resurseffektivt sätt är viktigt för att hålla nere kostnader och bidra till stadens klimatmål, men energin används också för ökad trivsel och trygghet genom till exempel belysning.

Stockholms stad är en stor organisation, men samtidigt en aktör bland många andra. Samverkan med statliga myndigheter, kommuner i regionen, näringsliv, leverantörer och enskilda är centralt för att åstadkomma så goda resultat som möjligt. Staden följer utvecklingen i omvärlden och på energimarknaderna för att kunna agera snabbt och med så effektiva åtgärder som möjligt.

Det här gör Stockholms stad

Stockholms stad har identifierat åtgärder som är möjliga för att på kort sikt minska elanvändningen och på så sätt lämna ett bidrag till minskad elanvändning i samhället under den kommande vintersäsongen. Behovet av minskad elanvändning kan mycket väl kvarstå längre än så och arbetet med el- och energieffektivisering behöver därför fortsätta och vara prioriterat inom stadens samtliga verksamheter även på längre sikt. De åtgärder som görs nu under hösten är åtgärder som kan göras utan betydande påverkan på verksamheten, till exempel på trygghet, säkerhet och framkomlighet. I arbetet tas även särskild hänsyn till de olika målgrupper som staden har, till exempel barn och äldre.

Energianvändning inom stadens olika verksamheter

Staden genomför åtgärder som utan betydande verksamhetspåverkan bidrar till att minska energianvändningen.

Trafik- och utomhusmiljö

Julbelysning och annan utomhusbelysning är viktig för trivsel, trygghet och framkomlighet för stockholmarna och besökande. Delar av julbelysningen i stadsmiljön kommer att släckas några timmar varje vardagsnatt, mellan klockan 01.00 och 06.00 i centrala Stockholm men på helgnätter kommer julbelysningen att vara tänd hela nätterna. På längre sikt arbetar staden sedan flera år med att byta ut äldre gatu- och parkbelysning till modern LED-belysning.

Skolor och förskolor

I stadens skolfastigheter minskas elanvändningen genom styrning av eluppvärmning i de fastigheter som använder direktverkande el. Styrningen av ventilationen anpassas tillsammans med verksamheten för att säkerställa att den inte drar el när det inte behövs. Kontinuerligt arbete pågår också för att byta ut äldre utrustning mot mer effektiva och modern sådan. Yttre belysning vid skolor och förskolor lämnas oförändrad för att inte påverka den upplevda tryggheten för verksamheterna och förbipasserande. I skolköken arbetar staden med utvecklad planering och användning av energikrävande köksmaskiner bara när de verkligen behövs och att optimera tiden för på- och avslagning av maskiner samt regelbunden kontroll av temperatur i kylar och frysar.

Idrottsanläggningar

Stadens idrottsanläggningar är energikrävande. Därför arbetar staden kontinuerligt med injustering av temperaturer på inomhusisarna och väntar med att spola utomhusisar tills dess att väderleken är tillräckligt gynnsam ur energisynpunkt. Omklädningsrum hålls stängda på vissa av stadens idrottsplatser under vintern för att kunna sänka temperaturen i dessa. Fotbollsplaner som är uppvärmda under vintern kommer fortsatt att vara det, men med noggrann styrning och kontroll. Belysningen vid bollplaner och idrottsplatser kommer att vara belysta som tidigare vintersäsonger med hänsyn till både trygghet, trivsel och möjligheten till spontanidrott.

Bostadsfastigheter

Stockholms stads bostadsbolag har ett stort fastighetsbestånd. Värme är det som drar mest energi men även belysning och andra installationer drar el. Bolagen jobbar långsiktigt med att minska energianvändningen. Just nu läggs extra fokus på att till exempel byta till energieffektiva ljuskällor, kontrollera läckande ventiler, byta ut äldre pumpar, byta till moderna fläktar, se över drifttider för ventilation i olika lokaler, se över värme i garage och allmänna utrymmen och se över och justera närvarosensorer som styr belysning.

Andra fastigheter

Stockholms stad arbetar med att optimera till exempel ventilationen i alla byggnader med fokus på de som har störst elanvändning, som saluhallarna och Kulturhuset. Därtill minskas drifttider för belysning och lägre temperaturer där så är möjligt, alltså där det inte får konsekvenser för verksamheten. Andra åtgärder som vidtas är bland annat att byta armaturer, fläktar samt styr- och reglersystem och andra installationer. Det arbetet fortsätter. Staden arbetar också genom att tillsammans med lokalhyresgäster bidra till att minska och optimera deras elanvändning. I tomställda lokaler har belysning, värme och ventilation strypts ner till ett minimum. Fasadbelysning ses över och minskas där det är möjligt.

Vatten och avfallshantering

Stockholm Vatten och Avfall producerar dricksvatten, renar avloppsvatten och hämtar stockholmarnas avfall. I nuläget pågår noggranna analyser för att kunna prioritera åtgärder utan påverkan på verksamheten. Möjlighet till effektivare belysning och effektivare styrning av el på anläggningarna pågår parallellt med byten till mer energieffektiv utrustning i anläggningarna.

Hamnarna

Stockholms Hamnar energieffektiviserar i verksamheten, där elanvändningen består av framför allt fastighetsel och hamn-el, såsom utomhusbelysning och el till landgångar och ramper. Just nu pågår ett arbete med åtgärder för att minska specifika anläggningars energiåtgång genom bland annat frånkoppling av fasadbelysning på terminalbyggnader, avstängning eller styrning av hamnplansbelysning och justering av tid som ventilationsaggregat och belysning är i gång.

Beteenden

Alla som arbetar inom Stockholms stad är viktiga resurser i arbetet med att minska användningen av el. Därför arbetar staden med information och dialog för att ändra rutiner och arbetssätt inom alla verksamheter. Det handlar om att medvetandegöra beteenden i arbetsvardagen som underlättar ett aktivt energibesparande och sprida kunskap om att alla åtgärder, stora som mindre, gör skillnad. Staden arbetar också aktivt gentemot och tillsammans med utförare och leverantörer för att stärka möjligheten till motsvarande beteendeförändringar i verksamheterna.

Energianvändning inom olika användningsområden

Utomhusbelysning

Den största andelen av stadens utomhusbelysning utgörs av gatu- och parkbelysning samt belysning av allmän plats. Till stor del används energieffektiva lampor och el- och energianvändningen är relativt låg. Belysningen är viktig för framkomlighet, säkerhet, trygghet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och därför görs inga ändringar för denna typ av belysning.

Staden arrangerar traditionsenligt olika typer av julbelysning. Belysningen utförs i stadens egen regi men också i samverkan med näringslivsaktörer och andra fastighetsägare. Jul- och dekorationsbelysning är ett uppskattat inslag i stadsbilden och medverkar till såväl trygghet som trivsel. Elförbrukningen är låg då energieffektiva ljuskällor nyttjas.

Förvaltningar och bolag som arrangerar julbelysning på offentlig plats ser över möjligheten att anpassa antalet platser, förkorta tidsperiod och korta ner brinntiden under dygnet. De förändringar som görs tar hänsyn till belysningens värde som trivsel- och trygghetsskapande inslag under vintersäsongen.

Julbelysning

Stadens åtgärdsplan innehåller en lång rad åtgärder, där jul- och dekorationsbelysning utgör en del. Jul- och säsongsbelysning på stadens boenden är uppskattade trivselinslag i människors hemmiljö. Sådan typ av belysning är inte att betrakta som åtgärder utan betydande verksamhetspåverkan. För andra verksamheter som riktar sig till enskilda, som till exempel förskolelokaler, annan pedagogisk verksamhet eller daglig verksamhet och där julbelysning är ett viktigt inslag för trivsel och trygghet för besökare, brukare eller motsvarande, görs bedömningen av behovet i respektive verksamhet.

Samtliga förvaltningar och bolag rekommenderas att avstå från jul- och dekorationsbelysning i stadens egna kontors- och verksamhetslokaler. Julbelysning i stadens boenden innefattas ej, och julbelysning kan fortsatt komma att användas som en del av den pedagogiska verksamheten i till exempel förskolor.

Ventilation

Justeringar av ventilation i lokaler och fastigheter kan minska elanvändningen. Ventilationskrav för fastigheter och lokaler regleras av lagstiftning och andra styrande dokument såsom Boverkets byggregler då inomhusklimat har stor betydelse för hälsa och välmående.

Vissa typer av åtgärder till exempel kortare drifttider eller avstängning vissa tider kan genomföras utan betydande påverkan på inomhusklimat medan andra, till exempel minskade luftflöden, först kräver större analys och bedömning.

De anpassningar som genomförs ska inte ha betydande påverkan på inomhusklimat eller arbetsmiljö.

Uppvärmning

Stadens fastigheter och lokaler värms upp med fjärrvärme eller el. Fastigheter och lokaler med direktverkande el har besparingspotential men förekommer i stor utsträckning i verksamheter där grupper vistas som är känsliga för förändrad inomhustemperatur såsom förskolebarn och äldre.

Förvaltningar och bolag med eluppvärmda fastigheter och lokaler ser över bland annat möjliga åtgärder som kan göras utan betydande påverkan på inomhuskomfort eller arbetsmiljö, som sänkt temperatur nattetid och minska temperaturen i lokaler som inte används. Särskild hänsyn tas till grupper som är känsliga för förändringar i inomhustemperatur samt till arbetsmiljöaspekter.

Ändrade beteenden i det dagliga arbetet

Erfarenheter från tidigare insatser och projekt visar att beteendeförändringar i stadens verksamheter kan ha stor potential för minskad elanvändning. Varje enskild arbetsenhet i staden har bäst kännedom om hur arbetssätt kan ändras och hur man i verksamheten kan tänka smart kring hur och när el används.

Förvaltningar och bolag arbetar därför systematiskt för att involvera medarbetare i denna typ av åtgärder för minskad elanvändning i arbetsvardagen.

Stockholms stads inköp av el

Stockholms stad köper in el utifrån en elhandelspolicy och elhandelsstrategi. Arbetssättet innebär att staden arbetar med riskspridning och förutsägbarhet på elmarknaden.

Staden prissäkrar elbehovet i omgångar under en treårsperiod och kan därigenom i god tid fastställa en enhetlig prisnivå för nästkommande verksamhetsår. Staden kommer att få en höjning av elpriset inför 2023, men det sker från låga nivåer jämfört med nuvarande marknadspriser.

Uppdaterad