Arbete mot kriminalitet och våldsbejakande extremism

Arbetet mot kriminalitet och våldsbejakande extremism är ett ansvar för flera olika myndigheter.

Stockholms stad arbetar främst med förebyggande åtgärder men också uppsökande för att fånga upp personer med riskbeteenden. Stockholm driver också ett antal verksamheter för den som vill hoppa av en kriminell livsstil eller lämna våldsbejakande extremistiska miljöer.

Stockholm bedriver ett långsiktigt och ambitiöst arbete för att staden ska vara socialt hållbar med goda livsvillkor för alla. Invånarna ska ha möjlighet att förverkliga sina liv genom studier och arbete vistas levande och trygga livsmiljöer.

Tidiga investeringar i barn och unga genom exempelvis skola ger på sikt goda förutsättningar att få ett jobb vilket minskar utanförskapet. Minskat utanförskap minskar också lockelsen till en kriminell bana eller viljan att rekryteras till våldsbejakande extremistiska organisationer.

Men ibland räcker inte de tidiga insatserna till. Människor gör ibland olyckliga livsval. Stockholms stad arbetar för att minska rekryteringen till kriminalitet och våldsbejakande extremistiska miljöer, fånga upp personer i riskzonen och ge utvägar för den som vill lämna en destruktiv bana.

Arbete mot kriminalitet

Utöver arbetet med social hållbarhet krävs också specifika och riktade insatser för att hindra personer att hamna i en kriminell bana. Arbetet bedrivs främst av socialtjänsten i de 14 stadsdelsförvaltningarna med stöd och samordning från socialförvaltningen och stadsledningskontoret. Insatserna riktar sig till både barn och unga som vuxna.

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism kallas rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Sådana rörelser kan också använda våld för att uppnå sina ideologiska mål.

Stockholms stad arbetar för att förebygga nyrekrytering till de våldsbejakande extremistiska organisationerna men ska också erbjuda stöd till den som vill lämna en sådan miljö.

Närliggande arbetsområden

Stadens arbete mot kriminalitet och våldsbejakande extremism har klara beröringspunkter med närliggande arbetsområden, bland annat genom Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram.

Säkerhetsarbete och krisberedskap

Stadens säkerhets- och krisberedskapsarbete och stadens arbete mot kriminalitet och våldsbejakande extremism har klara beröringspunkter, bland annat vad gäller behovet av bra och uppdaterade lägesbilder. Även vissa typer av insatser har relevans för båda arbetsområdena.

Uppdaterad