Kriminalitet

Stockholms stad har flera verksamheter för att förebygga att människor fastnar i en kriminell livsstil men också har möjlighet att lämna den. Det handlar till exempel om ungdomsjour, fältassistenter och sociala insatsgrupper.

För att motverka att människor fastnar i en kriminell livsstil krävs flera olika typer av insatser.

Ungdomsjouren

Ungdomsjouren bedriver uppsökande verksamhet under dagar, kvällar och helger i Stockholms riskmiljöer, främst i city. Ungdomsjouren ska medverka till att barn, ungdomar och deras familjer får tillgång till relevanta stöd- och behandlingsinsatser.

Fältassistenter i stadsdelarna

Fältassistenterna samarbetar med fritidsgårdar, myndigheter, föräldrar och andra som arbetar kring ungdomar. De är även uppdaterade kring vad som händer i ungdomarnas värld samt vilka trender som är aktuella.

Fältassistenterna samarbetar också med föräldraföreningar, stödjer föräldravandringar, deltar i föräldramöten och upptaktshelger i högstadieskolor. Fältassistenterna deltar även i nätverk och verksamheter med andra fältassistenter, polis och ungdomsgårdar.

Sociala insatsgrupper

Sociala insatsgrupper är en strukturerad samverkansform på lokal nivå med socialtjänst, polis, skola och andra viktiga aktörer som samverkar kring enskilda individer för att stödja unga att upphöra med kriminella handlingar.

Idag finns sociala insatsgrupper i ett antal stadsdelar. Målsättningen är att samtliga berörda nämnder och förvaltningar ska arbeta med sociala insatsgrupper. Målgruppen är barn och unga från 12 år.

Det finns också andra typer av stöd som ungdomar kan få för att inte fastna i kriminalitet. Utöver de insatser som nämnts här finns också andra typer av stöd att få.

Uppdaterad