Kamerabevakning

Stockholms stad använder sig av kamerabevakning för att öka tryggheten, förbättra trafiksäkerheten och förebygga skadegörelse och andra brott.

Stockholms stad arbetar aktivt mot skadegörelse och andra problem i utemiljöer och i skolmiljön. Kamerabevakning är en del av det arbetet. Syftet är att förebygga och förhindra allvarliga incidenter samt bidra till ökad trygghet.

Kameraövervakning har visat sig ha en preventiv tydlig effekt på bland annat egendomsbrott som stöld och skadegörelse men även så kallade utomhusbrott.

På otrygga platser eller där stadens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete kan bidra till ökad upplevd trygghet kan kamerabevakning vara en av metoderna, vid sidan om förebyggande insatser, ordningsvakter och andra trygghetsskapande åtgärder.

Laglig grund för kamerabevakning

Enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) och dataskyddsförordningen (GDPR) får kamerabevakning bedrivas när det finns laglig grund för detta. Vid kamerabevakning ska övervakningsintresset vara större än integritetsintresset. För kamerabevakning av platser dit allmänheten har tillträde krävs även ett tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), till exempel vid kamerabevakning av ett torg eller en skolgård.

Kamerabevakning i skolan

Kamerabevakning i skolan sker med stöd av allmänt intresse och krav i skollagen. Skollagen (2011:800) uppställer krav på att skolmiljön präglas av trygghet. Utbildningsnämnden och skolan ska väga sina behov och intressen mot det intrång i den enskildes personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Det kan exempelvis handla om att öka säkerheten och tryggheten i skolmiljön eller att skolans lokaler haft problem med återkommande skadegörelse. En intresseavvägning ska finnas dokumenterad på respektive skola.

Närliggande arbetsområden

Stockholm ska vara en trygg, säker och välskött stad att bo, vistas och verka i. Det är det övergripande målet för stadens samlade brottsförebyggande arbete och för trygghets- och säkerhetsarbetet i staden.

Genom platssamverkan ska stadens samverkan med polis, det lokala näringslivet, civilsamhället och andra relevanta aktörer förbättras och förstärkas för att öka tryggheten i och attraktionskraften till Stockholm.

Frågor och svar om kamerabevakning

Trygghetskameror är ett av många verktyg staden använder sig av för att försöka få bukt på den kriminell aktivitet och öka tryggheten för invånarna och andra som bor i, besöker eller verkar i Stockholm.

Det finns bland annat inom SISAB:s verksamheter (skolbyggnader) och flera skolor bedriver kamerabevakning i sina lokaler. Det finns också inom trafikkontorets verksamhet (framför allt trafikövervakning/trafikflödesmätning). I Akalla och Husby på Järva genomförs 2023 ett pilotprojekt som prövar kamerabevakning på två platser med ökad otrygghet.

Integritetsfrågan är avgörande i frågor rörande kamerabevakning. Stadens bedömning är att problembilden där kamerabevakning sker kräver denna typ av insats.

Inom ramen för kamerabevakningen vidtar staden flera åtgärder för att ta så stor hänsyn till den enskildes integritet som möjligt. Materialet används till exempel i polisens brottsbekämpning.

Det finns en informationsplikt i samband med kamerabevakning. Skyltar på flera platser i respektive område eller på platsen som kamerabevakas informerar om att man befinner sig i ett bevakat område samt var man kan få mer information. 

Utifrån intresseavvägning och behov kan kameror placeras inomhus, utomhus eller i kombination.

Endast ett fåtal behöriga medarbetare har tillgång till det inspelade materialet. Inspelningarna lagras på Stockholms stad egna servrar, skyddade mot intrång och obehörig tillgång till uppgifterna.

Inspelningarna från kamerorna i skolor sparas i normalfallet i 72 timmar. Om en händelse inträffar där inspelningen behövs kan en viss sekvens sparas längre. Inspelningarna från andra kameror sparas i normalfallet i upp till 7 dygn. Ljud kan inte tas upp i kamerabevakningen.

Inspelat bildmaterial omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att material från kamerabevakning kan sekretessbeläggas. Bildmaterial kan lämnas till vissa myndigheter, exempelvis Polisen, vid misstanke om brott.

Du har rätt att få information om hur staden behandlar dina personuppgifter. Du kan även begära rättelse, begränsning, invändning och radering av dina personuppgifter. Kontakta den förvaltning eller det bolag som är personuppgiftsansvarig för att utöva dina rättigheter. Du kan även lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter.

Du vänder dig i första hand till skolans rektor med dina frågor.

Utbildningsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter vid kamerabevakning på skola.

Vänd dig direkt till den förvaltning eller det bolag som är personuppgiftsansvarig för kamerabevakningen. Du kan även vända dig till dataskyddsombudet på den förvaltning/bolag som är personuppgiftsansvarig.

Uppdaterad