Behandling av personuppgifter på utbildningsförvaltningen

Utbildningsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet.

När du skickar in en handling till oss

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår verksamhet och myndighetsutövning.

Syftet med GDPR

Det huvudsakliga syftet med GDPR är skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Ett annat syfte är att se till att det finns ett gott dataskydd för de system där personuppgifter behandlas.

Varför hanterar utbildningsförvaltningen personuppgifter?

Vi är en myndighet och när du till exempel söker förskola, grundskola eller gymnasium, samt fritidshem och annan verksamhet vi ansvarar för, krävs att vi är säkra på att beslut fattas på en rättssäker grund. Och då behöver vi vissa uppgifter från dig.

Också när du lämnar synpunkter, eller har en annan fråga inom vårt ansvarsområde, är det viktigt att rätt uppgifter registreras så att alla frågor behandlas på ett korrekt sätt.

Vissa personuppgifter kan också behöva användas för administration, uppföljning, statistik och kontroll.

Allmän handling

Personuppgifter som du lämnar kommer aldrig att användas av oss i annat syfte än för att hantera den fråga du vänt dig till oss med. Samtidigt är det viktigt att veta att handlingar som lämnas till oss blir allmänna handlingar och att de till stor del kommer att arkiveras i enlighet med arkivlagen.

Vilka uppgifter har vi och vad gäller om något är felaktigt?

Vill du ha en sammanställning av dina personuppgifter som utbildningsförvaltningen behandlar, eller om någon uppgift behöver rättas, ska du vända dig till oss med en skriftlig begäran:

Utbildningsförvaltningen
Box 22049
104 22 Stockholm

E-post: registrator.utbildning@edu.stockholm.se

Kamerabevakning

Behandling av personuppgifter i samband med kamerabevakning

För att skolan ska få behandla personuppgifter krävs att det finns en rättslig grund för behandlingen. Behandlingen av personuppgifterna sker i detta fall med stöd av lagen om kameraövervakning.

Skolan har rätt att bedriva kamerabevakningen. Syftet med behandlingen av personuppgifter är att bedriva kamerabevakning för att förebygga och dokumentera

  • brott
  • inbrott
  • vandalisering
  • skadegörelse
  • hot och våld
  • kränkningar inom skolans verksamhet.

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för samtliga behandlingar inom nämndens område och respektive skola ansvarar för att följa de riktlinjer som finns framtagna för dataskyddsförordningen och informationssäkerhet.

Lagring av personuppgifter

Inspelat material får bevaras i högst 72 timmar efter inspelningstillfället, såvida inte det innan dess har överlämnats till domstol, polis- eller åklagarmyndighet på grund av misstanke om brott. Materialet får enbart spelas upp vid misstanke om brott och inga fler än de personer som behövs för att kamerabevakningen ska kunna bedrivas får tillgång till bilderna.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse och radering av dina personuppgifter. Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter. Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kontakt och synpunkter

Har du synpunkter eller klagomål på hanteringen av kameraövervakningen? Vänd dig direkt till skolan eller utbildningsnämndens dataskyddsombud.

Telefon: 08-508 33 00
E-post: dataskyddsombud.utbildning@edu.stockholm.se

Vill du veta mer?

Du hittar mer utförlig information om GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Definitioner av begrepp

Personuppgifter: Information som kan härledas till en identifierbar fysisk levande person, till exempel namn- och kontaktuppgifter, e-postadresser, inloggningsuppgifter, bilder, kameraövervakning med mera.

Personuppgiftsbehandling: Begreppet omfattar alla typer av hantering av personuppgifter, lagring, läsning, insamling, registrering, inhämtning och så vidare.

Personuppgiftsansvarig: Den som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Om utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.

Uppdaterad