Behandling av personuppgifter vid kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden i Stockholms stadshus rådssal filmas och kan följas via webben, direkt eller i efterhand. Sammanfattning av sammanträdet publiceras på Stockholms stads webbplats, stadens intranät och i sociala medier.

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Vid behandling av personuppgifter värnar Stockholms stads kommunstyrelse om din personliga integritet.

Stockholm stads kommunstyrelse är personuppgiftsansvarig för filmningen av kommunfullmäktiges sammanträden i rådssalen.

Varför behandlas personuppgifter?

Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds för att underlätta för enskilda medborgare, massmedia och för andra intressenter att följa sammanträdet på distans.

Personuppgifter behandlas i samband med sändningarna och administrationen av dessa med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse.

Vad gäller behandlingen av känsliga personuppgifter, i detta fall politisk åsikt, behandlas dessa med stöd av ett undantag i dataskyddsförordningen. Undantaget medger att personuppgifter behandlas om dessa på ett tydligt sätt har offentliggjorts av den registrerade.

Vilka personuppgifter behandlas?

En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande person. En personuppgiftsbehandling är all typ av hantering med personuppgifter.

De personuppgifter som behandlas är bild och ljud, namn, politiska åsikter och andra personuppgifter som framkommer under kommunfullmäktiges sammanträde.

Så delas personuppgifterna

De kategorier av mottagare som kommunstyrelsen delar informationen med är allmänheten.

De som tar del av personuppgifterna inom kommunstyrelsen är anställda som har till arbetsuppgift att tillhandahålla och administrera sändningarna.

Övriga kategorier av mottagare är upphandlad leverantör som lagrar sändningarna och underleverantör som ansvarar för att filma kommunfullmäktiges sammanträden.

Lagring av personuppgifter

Kommunstyrelsen iakttar principen om lagringsminimering, vilket innebär att personuppgifter endast sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när personuppgifterna förekommer i allmänna handlingar. Gallringsfristen för webbsändningarna är tre år och gallring sker enligt stadsarkivets gallringsbeslut (SSA 2016:1).

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad ett antal rättigheter.

Du har rätt till information om själva behandlingen av personuppgifter, vilket ovan information är en del av. Du har även rätt att begära och utan onödigt dröjsmål få besked om kommunstyrelsen behandlar personuppgifter om dig och i så fall få en kopia av dessa, ett så kallat registerutdrag.

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få personuppgifterna rättade eller kompletterade av kommunstyrelsen. Du kan även i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller framgår av en allmän handling kan dock kommunstyrelsen inte radera personuppgifterna.

Du har vidare rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har också rätt att under vissa omständigheter göra en invändning mot behandlingen.

Rätten till dataportabilitet, överföring av personuppgifter, kan användas av den registrerade när behandlingen av personuppgifter utförs med stöd av den rättsliga grunden samtycke eller avtal. Rätten till överföring innebär att den registrerade har i rätt att få ut de personuppgifter som denne själv lämnat för att använda dessa personuppgifter på annat håll.

Klagomål på personuppgiftsbehandlingen kan ges till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten
E-post: imy@imy.se

Kontakt

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig, Stockholms stads kommunstyrelse, stadsledningskontoret och dess dataskyddsombud:

E-post till kommunstyrelsen: kommunstyrelsen@stockholm.se

E-post till dataskyddsombud: dataskydd.slk@stockholm.se

Uppdaterad