Behandling av personuppgifter på socialförvaltningen

Du har rätt att begära ett registerutdrag från socialnämndens personuppgiftsbehandlingar.

Du kan begära registerutdrag som rör personuppgifter om

 • dig själv
 • ditt minderåriga barn (0–15 år)
 • en person som du företräder som god man eller förvaltare, som själv är förhindrad.

Vid din begäran kommer vi att kontrollera vårdnadshavare och om förvaltarskap föreligger innan begäran handläggs.

När du har skickat din begäran har socialförvaltningen en månad på sig att sammanställa registerutdrag med kopior på handlingar där dina eller ditt minderåriga barns personuppgifter behandlas.

Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen ska vi bland annat lämna följande information:

 • ett utdrag med alla de personuppgifter som finns registrerade inom förvaltningen som rör dig eller ditt barn
 • var uppgifterna har hämtats
 • vad uppgifterna används till
 • vilka som har rätt att ta del av uppgifterna
 • hur länge uppgifterna lagras, eller de kriterier som avgör den tiden.

Vill du få mer utförlig information om vad som ingår i artikel 15 i dataskyddsförordningen kan du läsa utdraget.

Blankett för registerutdrag

Begäran om registerutdrag enligt artikel 15 dataskyddsförordningen (docx)

Begära rättelse, radering, invändning mot eller begränsning av personuppgiftsbehandling hos socialnämnden

Rättelse av personuppgifter

Du har som registrerad rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter kompletterade. Det kan exempelvis röra sig om felstavat namn, fel adressuppgifter eller personnummer. Du ska i första hand kontakta din handläggare vid socialförvaltningen muntligt eller skriftligt för hjälp med detta. Om rättelse av någon anledning inte genomförs så kan du istället använda blanketten nedan.

Radering av personuppgifter

Du har som registrerad rätt att få dina personuppgifter raderade om

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte som de ursprungligen samlades in eller behandlades för
 • du tidigare lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter och nu drar tillbaka samtycket
 • socialnämnden har behandlat dina personuppgifter olagligt.

Rätten att få dina personuppgifter raderade gäller inte om socialnämndens personuppgiftsbehandling är nödvändig för att

 • utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet
 • uppfylla en rättslig skyldighet enligt lag
 • utöva myndighetsutövning (exempelvis inom socialtjänsten)
 • utföra en uppgift av allmänt intresse inom folkhälsoområdet
 • utföra uppgifter av allmänt intresse (exempelvis statistik och forskning)
 • bevara uppgifterna för arkivering, vetenskaplig forskning, historisk forskning eller statistiska ändamål.

Radering (gallring) av personuppgifter inom socialnämnden sker enligt gällande lag eller enligt gallringsbeslut från stadens arkivmyndighet.

Använd blanketten ”Begäran om rättelse, radering, invändning, begränsning” om du vill skicka in en begäran om radering.

Begränsning av behandling av personuppgifter

Du har som registrerad rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter:

 • under tiden socialnämnden kontrollerar korrektheten i dina personuppgifter
 • du har invänt mot behandlingen och socialnämnden utreder dina skäl till begäran
 • socialnämnden har behandlat dina personuppgifter olagligt och du motsätter dig radering
 • personuppgifterna är inte längre är nödvändiga för det syfte som de ursprungligen samlades in eller behandlades för, men du behöver tillgång till personuppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Använd blanketten ”Begäran om rättelse, radering, invändning, begränsning” om du vill skicka in en begäran om begränsning av behandling av dina personuppgifter.

Invändning mot behandling av personuppgifter

Du har i vissa fall rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift som socialnämnden utför enligt lag eller förordning. Du har rätt att invända om personuppgifterna behandlas

 • utan lagligt stöd
 • för direkt marknadsföring
 • vid myndighetsbeslut som fattas på automatisk väg.

Invänder du mot behandlingen får socialnämnden endast fortsätta behandla personuppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Särskilda regler gäller även för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga och historiska forsknings-ändamål eller statistiska ändamål.

Använd blanketten ”Begäran om rättelse, radering, invändning, begränsning” om du vill invända mot behandling av dina personuppgifter.

Blankett för begäran

Begäran om rättelse, radering, invändning, begränsning (docx)

Socialnämnden kommer att utreda och besvara din begäran inom en månad.

Uppdaterad