Behandling av personuppgifter på trafikkontoret

Trafikkontoret är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för trafikkontorets verksamhet. Alla personuppgifter behandlas för att uppfylla de uppgifter som myndigheten ska utföra, enligt gällande lagstiftning (GDPR) och trafikkontorets reglemente som upprättas av trafiknämnden.

Kategorier av personuppgifter och ändamål med behandlingar

Kontaktuppgifter

Trafikkontoret behandlar till största del kontaktuppgifter till medborgare som kontaktar myndigheten, till exempel vid ersättningsanspråk, felanmälningar, klagomål, synpunkter eller ansökan om olika tillstånd för verksamhet på gatumark samt vid utlämnande av allmän handling. Även uppgifter i ärenden lagras för ärendehandläggning och kan komma att behandlas för arkivändamål.

Fordonsuppgifter, parkeringstillstånd

Inom parkeringsverksamheten förekommer kontaktuppgifter, uppgifter för handläggning av parkeringstillstånd samt fordonsuppgifter och inhämtade folkbokföringsuppgifter.

Ekonomiska uppgifter

Inom parkeringsverksamheten förekommer även ekonomiska uppgifter för fakturering, uppgifter om kortbetalningar via parkeringsautomat och applikationen Betala P.

Ekonomiska uppgifter förekommer även i andra delar av verksamheten då trafikkontoret fakturerar eller gör utbetalningar, till exempel vid utlämnande av allmän handling, upplåtelseavgifter och ersättningsärenden.

Kameraövervakning

Trafikkontoret utövar kameraövervakning över trafik, rulltrappor och andra tekniska anordningar för att kunna hantera objekten ur ett säkerhetsperspektiv. Trafikkontoret använder även i några fall kameror för att utföra trafikmätningar och styra trafiksignaler. All kameraövervakning sker med stöd i kameraövervakningslagen.

Cookies

Trafikkontoret tillhandahåller e-tjänster vid ansökning och beställning som administreras på Stockholms stads webbplats. Stockholms stads webbplatser använder cookies för att e-tjänsterna ska fungera samt för besöksstatistik. Ingen personlig information, som e-post eller namn sparas om besökaren.

I trafikkontorets två applikationer Tyck till och Betala P används cookies för att möjliggöra medborgarens användning av applikationen.

Uppgifter i löpande text

Personuppgifter som personnamn och kontaktuppgifter i ostrukturerad form (till e-post och dokument) behandlas med syfte att handläggning av ärenden inom myndigheten ska gå till på ett smidigt sätt, vilket är en skyldighet enligt förvaltningslagen.

Period för lagring av personuppgifter

Det är alltid arkivlagstiftning som styr hur länge informationen ska lagras och om den får raderas eller ska bevaras för framtiden. Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella enligt gällande gallringsbeslut för Stockholms stad.

Rättslig grund för behandlingarna

Alla personuppgifter behandlas för att uppfylla de uppgifter som åligger myndigheten att utföra enligt gällande lagstiftning (GDPR) samt trafikkontorets reglemente som upprättas av trafiknämnden.

Trafikkontorets personuppgiftsbehandlingar utförs för att kunna fullfölja avtal, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i verksamhetens myndighetsutövning. Myndighetsutövning betyder att trafikkontoret fattar beslut mot enskild, till exempel beslut och yttranden rörande användning av och arbeten i gatumark, beslut om parkeringstillstånd eller beslut om ersättningsanspråk vid skadeärenden.

Enligt förvaltningslagen har alla myndigheter en serviceskyldighet, det vill säga att de ska vara kontaktbara på ett enkelt sätt, ge upplysningar och hjälp samt svara på frågor. Trafikkontoret lagrar och sparar kontaktuppgifter för att enklare hantera medborgares ärenden.

Alla offentliga handlingar hanteras enligt offentlighetsprincipen som är central i den svenska rättsordningen, den innebär att allmänheten har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet. En myndighet har inte rätt att begära att få veta den utomståendes identitet vid utlämnanden av allmänna handlingar. Vid utlämnanden av allmänna handlingar ska en sekretessprövning alltid göras, då man ser över uppgifterna i informationen. Personuppgifter belagda med sekretess lämnas inte ut till allmänheten.

Personuppgifterna kan, i enlighet med gällande lagstiftning, även komma att användas för statistik och arkivändamål samt vetenskapliga och historiska forskningsändamål.

Trafikkontorets personuppgiftsbehandlingar behandlas enligt dataskyddsförordningen krav och med stöd i dataskyddsförordningen.

Extern åtkomst

I de fall trafikkontoret använder sig av ett personuppgiftsbiträde tecknas alltid personuppgiftsbiträdesavtal då personuppgiftsbiträdet förbinder sig att hantera information enligt trafikkontorets riktlinjer för personuppgiftshantering samt gällande lagstiftning.

Viss information innehållande personuppgifter kan lämnas ut till allmänheten (inbegripet privata aktörer) på förfrågan enligt offentlighetsprincipen. Personuppgifter belagda med sekretess lämnas aldrig ut till allmänheten.

Tillgång till information

Den registrerade har rätt att på begäran, utan onödigt dröjsmål, kostnadsfritt få en sammanställning av den information som finns registrerad om den (med undantag för sekretessbelagd information).

Den registrerade har rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuellt ytterligare kopior som den registrerade begär ut får den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna.

Informationen ska ges senast en månad efter mottagen begäran. Denna period får vid behov förlängas med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt till

  • att ge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) angående de personuppgiftsbehandlingar som utförs av den personuppgiftsansvarige
  • att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade (med beaktande av ändamålet med behandlingen har den registrerade rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande)
  • att be att en behandling begränsas om behandlingen inte är nödvändig, korrekt eller laglig
  • om en behandling grundar sig på ett avtal, få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta
  • av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på artikel 6.1 e
  • att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig

Trafikkontoret
Fleminggatan 4, Box 8311, 104 20 Stockholm
E-post: trafikkontoret@stockholm.se
Telefon, växel: 08-508 27 200 Fax: 08-508 26 450

Dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud.tk.expl@stockholm.se

Integritetsskyddsmyndigheten

Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Fax: 08-652 86 52

Definitioner av begrepp

Personuppgifter

Information som kan härledas till en identifierbar fysisk levande person, till exempel namn- och kontaktuppgifter, e-postadresser, inloggningsuppgifter, bilder, kameraövervakning med mera.

Behandling

Begreppet omfattar alla typer av hantering av personuppgifter, lagring, läsning, insamling, registrering, inhämtning och så vidare.

Personuppgiftsansvarig

Den som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Uppdaterad