Behandling av personuppgifter på stadsbyggnadskontoret

När du kommer i kontakt med stadsbyggnadskontoret vill vi att du ska veta hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.

När du skickar in en handling till oss

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning.

Syftet med GDPR

Det huvudsakliga syftet med GDPR är skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Ett annat syfte är att se till att det finns ett gott dataskydd för de system där personuppgifter behandlas.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som går att knyta till dig som person och som på något sätt kan användas för att identifiera dig. Till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, bilder, data- och telefonloggar med mera.

Vad menas med behandling av personuppgifter?

Med behandling avses varje åtgärd som görs med en personuppgift. Det kan vara insamling, registrering, lagring, bearbetning, publicering eller annan spridning.

Varför hanterar stadsbyggnadskontoret personuppgifter?
Vi är en myndighet och när du ansöker om till exempel bygglov, planändring, lantmäteriförrättning eller bidrag för bostadsanpassning krävs att vi är säkra på att beslut fattas på en rättssäker grund. Och då behöver vi vissa uppgifter från dig.

Också när du lämnar synpunkter, eller har en annan fråga inom vårt ansvarsområde, är det viktigt att rätt uppgifter registreras så att alla frågor behandlas på ett korrekt sätt.

Vissa personuppgifter kan också behöva användas för administration, uppföljning, statistik och kontroll.

Allmän handling

Personuppgifter som du lämnar kommer aldrig att användas av oss i annat syfte än för att hantera den fråga du vänt dig till oss med. Samtidigt är det viktigt att veta att handlingar som lämnas till oss blir allmänna handlingar och att de till stor del kommer att arkiveras i enlighet med arkivlagen. All skriftlig kommunikation (e-post, chatt, brev och fax) med oss blir allmän handling och kan komma att arkiveras samt lämnas ut till andra i enlighet med offentlighetsprincipen.

Vilka uppgifter har vi och vad gäller om något är felaktigt?

Vill du ha en sammanställning av dina personuppgifter som stadsbyggnadskontoret behandlar, eller om någon uppgift behöver rättas, ska du vända dig till oss med en skriftlig begäran.

Dataskyddsombud på stadsbyggnadskontoret

Frida Sjökvist, Box 8314, 104 20 Stockholm
E-post: frida.sjokvist@extern.stockholm.se

Vill du veta mer?

Du hittar mer utförlig information om GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen. Vi arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, fastighetsbildningsfrågor samt bidrag till bostadsanpassning för personer med funktionsnedsättning.

Uppdaterad