Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning.

Mer konkret innebär det att stadsbyggnadskontoret

  • ansvarar för Stockholms stads översiktsplan som beskriver hur Stockholms fysiska miljö ska utvecklas på lång sikt
  • ansvarar för detaljplanering som styr lokalisering och utformning av områden, bebyggelse, parker, grönområden, infrastruktur med mera
  • arbetar med strategisk planering för social hållbarhet, vatten, klimatanpassning samt buller- och riskfrågor
  • prövar och beslutar frågor om bygglov samt ansvar för tillsyn av bland annat olovligt byggande
  • producerar olika typer av kartor över staden, digitala stadsmodeller, 3D-visualisering och hanterar frågor om fastighetsbildning
  • utreder behov och fattar beslut om bidrag för bostadsanpassning till personer med bestående funktionsnedsättning.

Det är de förtroendevalda i stadsbyggnadsnämnden som beslutar om hur staden ska arbeta med verksamhetens område. Stadsbyggnadskontoret ska sedan genomföra nämndens beslut.

Organisation

Stadsbyggnadskontorets verksamhet leds av stadsbyggnadsdirektör Amanda Horwitz. Stadsbyggnadskontoret består av fyra avdelningar samt förvaltningsledning och stab.

Avdelningen ansvarar för grundläggande geografisk data samt frågor kring fastighetsbildning och lantmäteri i samband med stadsbyggnad.

Planavdelningen handlägger detaljplaneärenden men ansvarar också för övergripande planprogram för större områden.

Planarbetet utgår från Stockholms geografi och lokala förutsättningar. Beroende på var någonstans ditt projekt är finns det olika kontaktpersoner.

Ansvarar för frågor om bygglov och bygganmälan samt tillsyn över olovligt byggande och kontroll av ventilation och hissar. Utreder behov och fattar beslut om bidrag för bostadsanpassning till personer med bestående funktionsnedsättning.

Administrativa avdelningen ansvarar för ekonomi, hr, it, stadsbyggnadsexpeditionen samt registratur och arkiv.

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ger strategiskt stöd åt stadsbyggnadsdirektören samt ansvarar för övergripande frågor rörande stadsbyggnadskontorets verksamhet.

Direkt knuten till stadsbyggnadsdirektören finns stadsarkitekt Torleif Falk.

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

På expeditionen får du hjälp att hitta ritningar och handlingar. Det görs  framförallt genom e-tjänsten, Bygg- och plantjänsten. Om ytterligare hjälp behövs för att se handlingar kan du kontakta eller besöka stadsbyggnadsexpeditionen. Utanför expeditionen finns självbetjäningsdatorer där du själv kan söka och se alla handlingar stadsbyggnadskontoret har i ett ärende. Besöksdatorerna kan du använda även när expeditionen är stängd.

Kontakta stadsbyggnadsexpeditionen

Taxa

Kommuner har genom kommunallagen rätt att ta ut avgift för sina produkter och tjänster.

Uppdaterad