Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet

Kommuner har genom kommunallagen rätt att ta ut avgift för sina produkter och tjänster.

Taxan för stadsbyggnadsnämndens verksamhet innehåller i huvudsak avgifter som tas ut i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och/eller kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5 §. Övriga delar av taxan har stöd i annan speciallagstiftning. Avgifterna ska täcka stadens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.

Kommunfullmäktige fattade beslut om ny taxa den 17 juni 2019. Den nya taxan gäller från och med den 1 juli 2019.

Taxa stadsbyggnadsnämnden, gäller från och med den 1 juli 2019 (pdf, 416 KB, nytt fönster)

Taxa stadsbyggnadsnämnden, gäller till och med den 30 juni 2019 (pdf, 572 kB, nytt fönster)

Stadsbyggnadsnämndens taxa har varit oförändrad sedan 2016. Taxan har justerats efter en genomlysning som visat att kostnaderna inte täcks av nuvarande avgifter i tillräcklig grad. Nya arbetssätt har i vissa fall lett till lägre kostnader, medan ny lagstiftning och andra krav medfört högre kostnader. En indexjustering möjliggör även för stadsbyggnadsnämnden att löpande kompensera taxan för allmänna kostnadsökningar.

Uppdaterad