Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet

Kommuner har genom kommunallagen rätt att ta ut avgift för sina produkter och tjänster.

Ny taxa från den 5 februari 2024

Den nya taxan höjs med 4,9 procent. 

Detta enligt beslut i stadsbyggnadsnämnden den 14 december 2023.

Taxan för stadsbyggnadsnämndens verksamhet innehåller i huvudsak avgifter som tas ut i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och/eller kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5 §. Övriga delar av taxan har stöd i annan speciallagstiftning. Avgifterna ska täcka stadens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2019 har stadsbyggnadsnämnden möjlighet att justera taxan för varje nytt kalenderår i enlighet med den procentsats som anges i Prisindex kommunal verksamhet (PKV). Den 14 december 2023 fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om en ny prisjusterad taxa. Närmast föregående justering av taxan skedde 2020.

Taxa för stadsbyggnadsnämnden, prisjusterad för år 2024, träder i kraft den 5 februari 2024. Beloppen återspeglar en höjning på 4,9 procent.

Taxa stadsbyggnadsnämnden, gäller fram till den 4 februari 2024 (pdf)

 

Taxa stadsbyggnadsnämnden, gäller från och med den 5 februari 2024 (pdf)

Bygglovsärenden debiteras baserat på dagen då beslut fattades.

Reducerad avgift

Uppdaterad