Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet

Kommuner har genom kommunallagen rätt att ta ut avgift för sina produkter och tjänster.

Taxan för stadsbyggnadsnämndens verksamhet innehåller i huvudsak avgifter som tas ut i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och/eller kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5 §. Övriga delar av taxan har stöd i annan speciallagstiftning. Avgifterna ska täcka stadens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Kommunfullmäktige fattade beslut om ny taxa den 17 juni 2019. 

Taxa för stadsbyggnadsnämnden, prisjusterad för år 2020.  Beloppen speglar höjningen om 3,2 procent.

Taxa stadsbyggnadsnämnden, gäller från och med den 1 januari 2020 (pdf)

Reducerad avgift

Uppdaterad