Reducerad avgift för bygglov

Du betalar en reducerad avgift om tiden för handläggning av bygglov och anmälan överskrids.

Bygglov – beslut inom 10 veckor

När du ansöker om bygglov eller förhandsbesked har du rätt att få ett beslut inom tio veckor från att vi fått en komplett ansökan. Om saknas handlingar hör vi av oss och tiden för handläggning räknas då från det att ansökan är komplett.

Om så krävs kan handläggningstiden för ditt ärende förlängas en gång med upp till ytterligare tio veckor. Om du under handläggningstiden vill ändra eller bearbeta din ansökan på eget initiativ börjar handläggningstiden på tio veckor räknas från det datum som du inkommit med nya handlingar.

Anmälan – beslut inom 4 veckor

För ärenden som inte kräver bygglov men som ska anmälas, har du rätt att få beslut inom fyra veckor från det att vi fått en komplett anmälan. Ifall det saknas handlingar hör vi av oss och tiden för handläggning räknas då från det att ansökan är komplett.

Om så krävs kan handläggningstiden för ditt ärende förlängas en gång med upp till ytterligare fyra veckor. Om du under handläggningstiden vill ändra eller bearbeta din ansökan på eget initiativ börjar handläggningstiden på fyra veckor räknas från det datum som du inkommit med nya handlingar.

Avgiften reduceras

Får du inte beslut inom tidsgränsen reduceras din avgift. Avgiften reduceras med 20 procent för varje vecka handläggningen överskrider den lagstadgade handläggningstiden.

Vad innehåller en komplett ansökan eller anmälan

En ansökan om bygglov, förhandsbesked eller anmälan ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. Ritningarna behöver vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta och innehålla den information som behövs för handläggningen.

Gäller från och med 1 januari 2019

Lagändringen är inte retroaktiv vilket innebär att de nya reglerna gäller för ärenden som lämnas in efter den 1 januari 2019.

Kommuner har genom kommunallagen rätt att ta ut avgift för sina produkter och tjänster.

Uppdaterad