Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Våra arbetsområden är mycket varierade. Det kan röra sig om så vitt skilda frågor som inomhusmiljö, trafikbuller, vattenfrågor, kemikalier, mathygien eller luftföroreningar.

Miljöförvaltningen är den myndighet som ansvarar för miljön i Stockholms stad, både utomhus och inomhus. Förvaltningen arbetar aktivt för att du som stockholmare ska bo i en frisk och hälsosam miljö. Detta kan gälla allt från trafikbuller till vattenfrågor, kemikalier, luftkvalitet och hygien.

Tillsyn och övervakning

Förvaltningen har tillsyn och övervakning som sin huvuduppgift. Det har blivit allt viktigare att knyta samman dessa och på så sätt skapa en dialog med aktörerna. Det kan till exempel handla om att samordna tillsyn, utbildning och information i riktade kampanjer.

Miljöförvaltningen arbetar också med klimatfrågan, med målet fossilbränslefri stad 2040. Det kan handla om allt från strategi och uppföljning till kommunikation av stadens klimatarbete och stockholmarnas klimatpåverkan.

Det är de förtroendevalda i miljö- och hälsoskyddsnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Miljöförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut

Miljötaxa

Organisation

Miljöförvaltningen leds av förvaltningschefen, Anna Hadenius. Förvaltningschefen har en ledningsgrupp som består av samtliga avdelningschefer, utvecklingschef och förvaltningschefens assistent.

Avdelningen kontrollerar verksamheter som finns i Stockholm, till exempel restauranger, gatukök, livsmedelsbutiker, livsmedelsproducenter och skolkök och är indelad i tre kontrollenheter samt en enhet för kontrollstöd.

Avdelningen för register över livsmedelsanläggningar, gör återkommande kontroller av att reglerna för livsmedelshantering följs, tar prover på dricksvatten och livsmedel för laboratoriekontroll av såväl bakteriehalt som sammansättning, och övervakar livsmedelshanteringen vid tillfälliga evenemang.

Avdelningen tar också emot allmänhetens klagomål och utreder misstänkta matförgiftningar samt svarar på frågor som berör verksamhetsområdet.

E-post: livsmedelskontrollen@stockholm.se

Avdelningen ansvarar för luftövervakningen i Stockholm och arbetar också med energieffektivisering, klimatarbete, miljöfordon och förnybara drivmedel.

Avdelningen är indelad i tre enheter:

 • Energi och klimat
 • Miljöfordon och hållbara transporter
 • SLB-analys

Arbetet är både strategiskt och operativt. Avdelningen genomför analyser och underlag för stadens strategiska arbete med att minska energianvändning och klimatpåverkan – och ger stöd och rådgivning till övriga staden, invånare och företag.

Avdelningen har även ett uppdrag att öka antalet miljöbilar i staden och att bidra till att öka utbudet av miljöbilsmodeller och tillgången och närheten till miljöbränsle.

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd bedriver tillsyn enligt miljöbalken.

Avdelningen har fyra enheter:

 • Skola och avfall
 • Inomhusmiljö
 • Industri och vatten
 • Kemikalier och hälsa.

Tillsynen omfattar både ett förebyggande och direkt arbete med att minska verksamheters, inklusive fastighetsägares, påverkan på miljö och hälsa. Tillsynen sker främst genom inspektioner och granskningar av verksamhetsutövares egenkontroll, rapporter över utförda kontroller och utredningar.

Avdelningen arbetar med förebyggande informationsinsatser till verksamhetsutövare och prövar även ansökningar om tillstånd.

Avdelningen för stadsmiljö verkar för en hållbar stadsmiljö genom expertstöd, miljöövervakning, projekt- och programarbete, planarbete samt tillsyn.

Avdelningen är indelad i fyra enheter:

 • Plan och trafik
 • Mark och vatten
 • Naturmiljö
 • Kemikaliecentrum

Avdelningen stöder stadens olika verksamheter med expertkunskap och samordnar arbetet med genomförande av handlingsplaner. Avdelningen utför även miljöövervakning samt bedriver tillsyn över förorenad mark, exploateringsprojekt, väg-, spår- och flygtrafik.

På avdelningen finns även förvaltningens GIS-samordning och samordnaren för miljösamverkan i Stockholms län (MSL).

Miljösamverkan i Stockholms län (MSL)
Miljösamverkan Stockholms län är sedan 2007 en etablerad samverkan mellan kommunerna i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm.

Uppdraget är att utveckla miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen med syfte att effektivisera miljöskyddet, hälsoskyddet och livsmedelskontrollen i länet och nå längre än som enskild kommun.

Med gemensamma resurser och kompetenser kan en långsiktig och hållbar utveckling av det kommunala miljöarbetet säkras; vilket även medför att jämförbara ärenden bedöms och hanteras likvärdigt i hela länet.

För invånarna innebär det en god miljö och hälsa, samt säkra livsmedel – och för företag innebär det en god och likvärdig service, som underlättar för verksamhetsutövare att leva upp till de krav som lagstiftningen ställer.

Om du vill veta mer om MSLs samverkansprojekt, kontakta kansliet, miljosamverkan@stockholm.se.

Avdelningen Verksamhetsstöd ger stöd och service till förvaltningsledningen och övriga avdelningar. Inom avdelningen finns kompetenser inom arkiv och registratur, ekonomi, HR, IT, internationell samordning, juridik samt lokaler och säkerhet.

Avdelningen ansvarar även för samordning av ärenden till miljö- och hälsoskyddsnämnden och är kontaktytan till det gemensamma nämndsekretariatet.

Kommunikationsavdelningen ska, genom kommunikationsinsatser, underlätta för stadens verksamheter, näringsliv och invånare att agera i linje med gällande regelverk och agera för att uppnå stadens miljömål.

Avdelningen utför bland annat rådgivning till övriga avdelningar, målgruppsanpassning, köp av kommunikationstjänster och arbetar med förvaltningens webbsidor, sociala medier och grafiska profil.

Uppdaterad