Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Våra arbetsområden är mycket varierade. Det kan röra sig om så vitt skilda frågor som inomhusmiljö, trafikbuller, vattenfrågor, kemikalier, mathygien eller luftföroreningar.

Miljöförvaltningen är den myndighet som ansvarar för miljön i Stockholms stad, både utomhus och inomhus. Förvaltningen arbetar aktivt för att du som stockholmare ska bo i en frisk och hälsosam miljö. Detta kan gälla allt från trafikbuller till vattenfrågor, kemikalier, luftkvalitet och hygien.

Tillsyn och övervakning

Förvaltningen har tillsyn och övervakning som sin huvuduppgift. Det har blivit allt viktigare att knyta samman dessa och på så sätt skapa en dialog med aktörerna. Det kan till exempel handla om att samordna tillsyn, utbildning och information i riktade kampanjer.

Miljöförvaltningen arbetar också med klimatfrågan, med målet fossilbränslefri stad 2040. Det kan handla om allt från strategi och uppföljning till kommunikation av stadens klimatarbete och stockholmarnas klimatpåverkan.

Det är de förtroendevalda i miljö- och hälsoskyddsnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Miljöförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut

Miljötaxa

Organisation

Miljöförvaltningen leds av förvaltningschefen, Anna Hadenius. Förvaltningschefen har en ledningsgrupp som består av samtliga avdelningschefer, utvecklingschef och förvaltningschefens assistent.

Livsmedelskontrollen kontrollerar de cirka 7000 livsmedelsverksamheter som finns i Stockholm, till exempel restauranger, gatukök, livsmedelsbutiker, livsmedelsproducenter, torghandlare eller skolkök.

Avdelningen för register över livsmedelsanläggningarna, gör återkommande kontroller av att reglerna för livsmedelshantering följs, tar prover på dricksvatten och livsmedel för laboratoriekontroll av såväl bakteriehalt som sammansättning, och övervakar livsmedelshanteringen vid tillfälliga evenemang.

Livsmedelskontrollen tar emot och utreder allmänhetens klagomål och svarar på frågor som berör verksamhetsområdet.

Kontrollenheterna 1, 2 och 3

Kontrollenheterna 1, 2 och 3 gör planerad kontroll av livsmedelsanläggningar på distrikt samt deltar i tillsynsprojekt och livsmedelsprovtagning. På K2 arbetar Stockholms stadsveterinärer, som gör kontroller av kött- och fiskanläggningar.

Kontrollstöd

Enheten har huvudansvar för att ta emot inkommande ärenden och förfrågningar från allmänheten, andra företag och myndigheter. Man tar emot, handlägger och utreder alla matförgiftningar och klagomål samt registrerar livsmedelsanläggningar och håller registret uppdaterat. Enheten uppdaterar avdelningens rutiner och e-mallar.

E-post: livsmedelskontrollen@stockholm.se

Avdelningen för luft och klimat är indelad i tre enheter: energi och klimat, miljöbilar och SLB-analys. Avdelningen ansvarar för luftövervakningen i Stockholm. Avdelningen arbetar också med energieffektivisering, klimatarbete, miljöfordon och förnybara drivmedel. Arbetet är både strategiskt och operativt.

Enheten miljöbilar

Miljöbilar arbetar med att påskynda övergången till miljöfordon och förbättra tillgången till förnybara fordonsbränslen.

 • Ansvara för stadens egna bilar
 • Bidra till att miljökrav ställs på transporter i stadens upphandlingar
 • Testa och utvärdera nya miljöbilstekniker och drivmedel ihop med företag och organisationer i Stockholm, Sverige och Europa
 • Sprida kunskap om miljöfordon och drivmedel
 • Arbeta för fler laddplatser och drivmedelsstationer med hållbara bränslen
 • Driva på för att få regler som gynnar de bästa miljöbilarna

Enheten SLB-analys

SLB-analys genomför utredningar och mätningar på uppdrag av såväl företag som statliga och kommunala myndigheter samt bedriver forskning inom luftföroreningsområdet. SLB-analys arbetar med att förbättra luftkvaliteten i Stockholm och inom Östra Sveriges luftvårdsförbund som omfattar fem län samt region Gotland.

 • Utvärdera olika åtgärders effekter på luftkvaliteten
 • Utreda bostadsexploaterings konsekvenser på luftkvaliteten
 • Utreda hur olika infrastrukturprojekt påverkar luftkvaliteten och människors exponering
 • Tar fram underlag över människors exponering av luftföroreningar till miljömedicinska forskare som utreder hälsokonsekvenser av olika luftföroreningar

Enheten energi och Klimat

På miljöförvaltningens enheten Energi och Klimat finns stadens samlade kompetens kring energieffektivisering och klimat. Vi arbetar med stöd till stadens bolag och förvaltningar samt samverkan med akademi och näringsliv.

 • Analysera och ta fram underlag för stadens strategiska arbete med att minska energianvändning, klimatpåverkan och minskad resursförbrukning.
 • Operativt stödja stadens förvaltningar och bolag, i frågor som rör energieffektivisering, minskade utsläpp av växthusgaser och resurshushållning.
 • Samverka med akademi och näringsliv för att initiera projekt och åtgärder.
 • Ge energi- och klimatrådgivning till stadens invånare, fastighetsägare och företag.

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd bedriver tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynen omfattar både ett förebyggande och direkt arbete med att minska verksamheters, inklusive fastighetsägares, påverkan på miljö och hälsa. Avdelningen har fyra enheter: skola och avfall, inomhusmiljö, industri och vatten samt kemikalier och hälsa som stöds administrativt av gruppen för tillsynsstöd.

Tillsynen sker främst genom inspektioner och granskningar av verksamhetsutövares egenkontroll, rapporter över utförda kontroller och utredningar. Utöver det arbetar avdelningen med förebyggande informationsinsatser till verksamhetsutövare. Avdelningen prövar även ansökningar om borrtillstånd för bergvärmepumpsanläggningar, ansökningar om tillstånd för inrättande av avloppsanläggningar och tillstånd för hållande av djur samt prövar anmälningspliktiga verksamheter.

Enheten inomhusmiljö

Enheten för inomhusmiljö arbetar främst med störningar i bostäder. Exempel på störningar i bostad kan vara buller från fläktar eller verksamheter, som restauranger och evenemang, dålig ventilation, fukt och mögelproblem eller luktstörningar. Tillsynen bedrivs både genom riktad tillsyn och genom störningsanmälningar.

Enheten handlägger också ärenden om klagomål på bullerstörningar från återvinningsstationer och driver riktad tillsyn om höga ljudnivåer i evenemangslokaler. Enheten är remissinstans till tillståndsenheten på socialnämnden när det gäller ansökan om utskänkningstillstånd.

Om du upplever problem i bostaden med till exempel buller eller dålig ventilation ska du först prata med din värd eller bostadsrättsförening. Om problemen ändå fortsätter kan du kontakta avdelningen för miljö- och hälsoskydd och enheten för inomhusmiljö.

Enheten skola och avfall

Enheten för skola och avfall arbetar med tillsyn över offentliga lokaler, som till exempel förskolor, skolor och idrottsanläggningar. Enheten bedriver också tillsyn av verksamheters efterlevnad av avfallslagstiftningen, att läckagekontroll av oljecisterner utförs samt över enskilda avlopp, livsmedelsindustrier, båtklubbar och hamnar. Enheten hanterar också tillstånd för att ha djur som orm, pälsdjur med mera.

Enheten kemikalier och hälsa

Enheten prövar ansökningar om tillstånd för bergvärmepumpar. Enheten bedriver också tillsyn över försäljare av kosmetiska- och hygieniska produkter och tillsyn enligt kemikalielagstiftningen, där även varor ingår. Enheten kontrollerar mätning av radon i flerbostadsbyggnader, skolor och förskolor, samt utför tillsyn på hygienlokaler (piercing, tatuering och fotvård), solarier och på stadens bassängbad och plaskdammar. Enheten kontrollerar även att fastigheter saneras från PCB och kvicksilver.

Enheten industri och vatten

Enheten bedriver tillsyn av miljöfarliga verksamheter (till exempel avloppsreningsverk, energianläggningar, drivmedelsstationer och verkstäder), granskar rapporter för läckagekontroll av köldmedieanläggningar och egenkontroll hos ägare av flerbostadshus i syfte att förebygga risker för miljö och hälsa hos de boende. Varje sommar arbetar enheten med övervakning av vattenkvaliteten vid Stockholms strandbad. Enheten hanterar även smittspårning vid utbrott enligt smittskyddslagen, framför allt utbrott av legionella.

Avdelningen för stadsmiljö har fyra enheter; plan och trafik, mark och vatten, naturmiljö samt kemikaliecentrum. Uppdraget är att verka för en hållbar stadsmiljö genom expertstöd, miljöövervakning, projekt- och programarbete, planarbete samt tillsyn. På avdelningen finns även förvaltningens geodatasamordning och samordnaren för miljösamverkan i Stockholms län (MSL).

Miljösamverkan i Stockholms län (MSL)

Miljösamverkan Stockholms län (MSL) är sedan 2007 en etablerad samverkan mellan kommunerna i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm.

Uppdraget är att utveckla miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen med syfte att effektivisera miljöskyddet, hälsoskyddet och livsmedelskontrollen i länet och nå längre än som enskild kommun.

Med gemensamma resurser och kompetenser kan en långsiktig och hållbar utveckling av det kommunala miljöarbetet säkras; vilket även medför att jämförbara ärenden bedöms och hanteras likvärdigt i hela länet.

För invånarna innebär det en god miljö och hälsa, samt säkra livsmedel – och för företag innebär det en god och likvärdig service, som underlättar för verksamhetsutövare att leva upp till de krav som lagstiftningen ställer.

Om du vill veta mer om MSLs samverkansprojekt, kontakta kansliet, miljosamverkan@stockholm.se

Avdelningens verksamhet

Tillsyn

 • Skyddade områden
 • Förorenad mark
 • Exploateringsprojekt
 • Väg, spår, flyg

Projekt och programverksamhet, expertstöd och miljöövervakning

 • Biologisk mångfald
 • Yt- och grundvatten
 • Kemikalier
 • Klimatanpassning

Planarbete

 • Deltar i stadens arbete med översikts- och detaljplaner

Enheten mark och vatten

Enheten mark och vatten samordnar arbetet med genomförande av stadens handlingsplan för god vattenstatus och tar fram åtgärdsprogram för hur god vattenstatus kan uppnås i stadens sjöar, vattendrag och kustvatten. I enhetens uppdrag ingår också att stödja Stockholm stads olika verksamheter med expertkunskap i vattenkvalitetsarbete och att utföra miljöövervakning av miljögifter i vatten, sediment och fisk samt miljöövervakning av biologiska parametrar i vatten.

En stor del av verksamheten består av tillsyn över förorenad mark. Enheten utför även ansvarsutredningar och provtagning och utredning av misstänkt förorenade områden samt stöder stadens verksamheter med expertkunskap inom förorenad mark.

Enheten plan och trafik

Enheten plan och trafik arbetar med miljöfrågor i stadsplanering och med tillsyn av exploateringsprojekt, samt väg-, spår- och flygtrafik. Arbetet med miljöfrågor i stadsplanering bedrivs till största delen enligt den förvaltningsövergripande modellen Ledstången. Det innebär bland annat att ingå i projektgrupper, ta fram underlag för miljö- och hälsofrågor, granska miljöutredningar, stötta andra förvaltningar i bedömningar och avvägningar mellan olika intressen, samt handlägga remisser.

Tillsynen av exploateringsprojekt innefattar såväl stora som mindre exploateringsprojekt. Tillsynen av väg- och spårtrafik bedrivs i huvudsak genom granskning av egenkontroll avseende miljöpåverkan från Trafikverkets och trafikkontorets väganläggningar, samt trafikförvaltningens och Trafikverkets spåranläggningar.

Enheten naturmiljö

Enheten naturmiljö samordnar arbetet med genomförande av stadens handlingsplan för biologisk mångfald och tar fram åtgärdsförslag för hur den biologiska mångfalden kan stärkas. En stor del av verksamheten består av tillsyn över skyddade områden enligt miljöbalken. I enhetens uppdrag ingår också att stödja Stockholm stads olika verksamheter med expertkunskap i ekologiska frågor samt att utföra miljöövervakning på art, habitat och landskapsnivå. Enheten medverkar även i stadens arbete enligt handlingsplanen för klimatanpassning och ansvarar för förvaltningens arbete med geodatasamordning.

Kemikaliecentrum

Stockholms stad har en kemikalieplan och en handlingsplan för minskad spridning av mikroplast som beskriver hur stadens olika verksamheter ska agera för att bidra till målet om ett giftfritt Stockholm. De val och avväganden som behöver göras kräver många gånger specialistkompetens som inte verksamheterna har själva. Kemikaliecentrums uppdrag är att stödja stadens förvaltningar och bolag med sådan kompetens.

Det gör vi genom att erbjuda utbildningar, publicera vägledningar, göra utredningar och svara på frågor. Kemikaliecentrum arbetar också med att mäta förekomsten av farliga ämnen genom att analysera varor och material och prover från stadens inomhusmiljöer.

Avdelningen sköter förvaltningens administrativa service, it, juridik, registratur och arkiv, kontorsservice, personalfrågor och ekonomi.

Verksamhetsstöd arbetar med att stödja och effektivisera förvaltningens kärnverksamhet genom att ta fram och upprätthålla administrativa rutiner och stödsystem och att utgöra internkonsulter inom respektive expertområde. Härifrån leds till exempel utvecklingen av e-tjänster, ekonomi-, lednings- och ärendehanteringssystem.

Avdelningen fungerar även som miljö- och hälsoskyddsnämndens kansli och handlägger nämndens beslut. Här arbetar även våra registratorer som diarieför alla handlingar som kommer in till förvaltningen.

Kommunikationsavdelningen ska, genom kommunikationsinsatser, underlätta för stadens verksamheter, näringsliv och invånare att agera i linje med gällande regelverk och agera för att uppnå stadens miljömål.

Miljöförvaltningen kommunicerar med olika metoder och i olika kanaler. Avdelningen ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av delar av stadens gemensamma webbplats, Miljöbarometern och förvaltningens sociala medier.

Kommunikation sker även genom dialoger, konferenser, prova-på aktiviteter, undersökningar och annonsering. Avdelningen ger service till media och arbetar även med stöd till övriga förvaltningen och med internkommunikation inom förvaltningen.

Uppdaterad