Förskoleförvaltningen

Förskoleförvaltningen ansvarar för att samordna och leda det stadsövergripande kvalitetsarbetet för förskolor.

Förskoleförvaltningen inrättades 1 juli 2023.

Förvaltningen ska arbeta med att

  • stärka likställigheten i stadens förskoleverksamhet
  • stärka arbetet med kvalitets- och verksamhetsutveckling
  • utöva tillsyn över fristående förskolor och pedagogisk omsorg 
  • besluta om nya godkännanden för fristående verksamheter.

Förskoleförvaltningen samordnar det övergripande arbetet med kvalitet och likvärdighet för stadens förskolor. Förvaltningen har i uppdrag att leda utvecklingen av övergripande frågor för förskoleverksamheten i staden. Förvaltningen ansvarar för tillsyn och tillståndsprövning av de fristående förskolorna medan stadsdelarna ansvarar för utförande av den kommunala förskolan.

Förskoleförvaltningen ska tillsammans med stadsdelsförvaltningarna driva övergripande utvecklingsfrågor för stadens förskoleverksamhet. Det handlar dels om den pedagogiska verksamheten för alla barn. Det handlar också om frågor som är viktiga för stadens medarbetare, som kompetensutveckling och arbetsmiljöfrågor.

De förtroendevalda i förskolenämnden beslutar vad förvaltningen ska arbeta med inom området. Förskoleförvaltningen genomför sedan nämndens beslut.

Arbetet i förskoleförvaltningen leds av förskoledirektör Gunilla Davidsson. Förvaltningen består av fyra avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Myndighetsavdelningen ansvarar för att i samverkan med stadsdelsförvaltningarna stärka och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på övergripande nivå.

Avdelningen tar fram en årlig rapport för stadens förskolor oavsett regi. Vidare ansvarar avdelningen för att granska och godkänna de fristående aktörernas verksamhet.

Enheten för tillsyn och godkännande

Enheten ansvarar för tillståndsprövning av huvudmän som vill driva fristående förskola eller pedagogisk omsorg i enskild regi. För att kontrollera de verksamheter som har godkännande att driva förskola eller pedagogisk omsorg, även fortsatt uppfyller kraven för att driva sin verksamhet, genomför enheten fortlöpande tillsyn av verksamheten.

Enheten för tillsyn och godkännande handlägger även bland annat

  • tilläggsbelopp för fristående förskolor och pedagogisk omsorg
  • hyreskompensation
  • omsorg på obekväm arbetstid
  • klagomålshantering för verksamhet i fristående eller enskild regi.

Avdelningen för stadsövergripande utveckling ansvarar för att, i nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna, samordna det stadsövergripande utvecklingsarbetet för stadens förskolor, öppna förskolor, introduktionsförskolor och pedagogiska omsorg.

Avdelningen för ekonomi och styrning arbetar förvaltningsövergripande med att ge stöd till ledning och verksamhet inom områden som ekonomi, redovisning och säkerhetsfrågor. Inom avdelningen hanteras ersättning och bidrag gentemot i huvudsak fristående förskoleverksamheter.

Avdelningen för ledningsstöd och it arbetar förvaltningsövergripande med att ge stöd till ledning och verksamhet inom områden som hr, it, kommunikation samt nämnd och registratur.

Uppdaterad