Socialförvaltningen

Socialförvaltningen skapar förutsättningar för en likvärdig och rättssäker socialtjänst och funktionshinderomsorg i hela staden.

Socialförvaltningen

 • utvecklar socialtjänsten och funktionshinderomsorgen genom att samordna, vägleda och följa upp socialtjänsten i Stockholms stad. En väsentlig del av arbetet sker i nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna.
 • tillhandahåller stadsövergripande verksamheter, bland annat boenden och behandlingsinsatser för olika målgrupper, hemlöshetsmottagning, socialjour och uppsökarverksamhet.
 • tar emot nyanlända vuxna och barnfamiljer med uppehållstillstånd som anvisats till Stockholm för bosättning, samt ansvarar även för ensamkommande barn, både med och i väntan på uppehållstillstånd.
 • utvecklar stadens samarbete med civilsamhället, som ett komplement till socialtjänsten.
 • fattar beslut om serveringstillstånd i Stockholm, samt ansvarar för tillsyn av restauranger och andra verksamheter som innehar serveringstillstånd.
 • bedriver forskning och utveckling inom socialtjänst- och funktionshinderområdet tillsammans med Stockholms stads socialtjänstakademi, vars ledamöter är rådgivare i frågor som rör socialförvaltningens arbete med forskning och utveckling. 

Det är de förtroendevalda i socialnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Socialförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Organisation

Arbetet i socialförvaltningen leds av förvaltningsdirektör Veronica Carstorp Wolgast. Förvaltningen består av tre avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område. 

Avdelningen för strategi och utveckling ansvarar för stadsövergripande frågor. Avdelningen

 • tar fram riktlinjer och policydokument
 • följer upp stadens socialtjänstverksamhet
 • bedriver forskning och utveckling
 • stödjer och utbildar medarbetare på stadsdelsförvaltningarna.

Avdelningen ger förslag till inriktning i principiella frågor till kommunfullmäktige samt besvarar remisser till socialnämnden i frågor som rör stadens samlade insatser.

Avdelningen bedömer stadsdelsnämndernas räkning av ersättningsnivåer samt ansvarar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå inom vissa LSS-beslut.

Avdelningens enheter är

 • enheten för samordning och uppföljning
 • enheten för upphandling och föreningsstöd
 • enheten för digitalt verksamhetsstöd (EDV)
 • tillståndsenheten
 • LSS-hälsan
 • Kompetenscenter barn och unga
 • Kompetenscenter vuxna
 • Kompetenscenter funktionshinder.

Avdelningen för socialt stöd driver stadsövergripande verksamheter för

 • barn, unga och vuxna i form av öppenvård
 • krisjourer
 • uppsökande och rådgivande verksamheter
 • insatser kring hemlöshet.

I avdelningen ingår även verksamheter som säljer dygnetruntvård till stadsdelsförvaltningarna för barn, ungdomar och vuxna samt boende- och behandlingsplatser till vuxna.

Avdelningens enheter är

 • behandlingsenheten för alkohol- och narkotikaberoende
 • boutredningsenheten
 • enheten för stöd och skydd
 • enheten för hemlösa
 • Familjerådgivningen i Stockholms stad
 • Framtid Stockholm
 • LSS-enheten
 • Resursteamen barn och ungdom
 • boendeenheten
 • Stockholms stads socialjour.

Avdelningen för beredskap och administration ansvarar för

 • förvaltningsövergripande planerings- och utredningsarbete
 • administrativ service till nämnden och dess utskott
 • föreningsstöd
 • råd och stöd i upphandlingsfrågor
 • personalfrågor
 • ekonomifrågor och it-frågor.

Avdelningens enheter är 

 • kansliet
 • kommunikationsenheten
 • ekonomienheten
 • personalenheten
 • enheten för intern service och lokalfrågor.

Uppdaterad