Fastighetskontoret

Fastighetskontorets uppdrag är i första hand att förvalta och utveckla lokaler för stadens egna behov, exempelvis kontorslokaler, offentliga lokaler och lokaler för idrott och kultur.

Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. I vårt fastighetsbestånd finns allt från brandstationer till slott, villor och små torp på landet. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

Det är de förtroendevalda i fastighetsnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Fastighetskontoret ska sedan genomföra nämndens beslut.

Organisation

Organisation består av fastighetsdirektören, och fyra avdelningar:

 • verksamhetsstöd
 • ekonomiavdelningen
 • fastighetsavdelningen
 • projektavdelningen.

Fastighetskontoret har drygt 160 medarbetare och arbetet inom förvaltningen leds av fastighetsdirektör Anders Kindberg och avdelningscheferna (fastighetskontorets ledningsgrupp).

Fastighetsdirektören är ansvarig för verksamheten mot fastighetsnämnden och har det övergripande ansvaret för ekonomi- och verksamhetsstyrning, nämnd- och ägarfrågor samt det övergripande resultatansvaret och ansvar för övergripande policy- och strategifrågor.

Fastighetsavdelningen ansvarar för förvaltning av Stockholms stads fastigheter, i första hand av lokaler för stadens egna behov som till exempel kontorslokaler, brandstationer, offentliga lokaler och lokaler för idrott och kultur. I uppdraget ingår även förvaltning av bostadsrätter för stadsdelarnas särskilda boenden och ansvaret för lokaluthyrning till privata förskolor. Fastighetsavdelningen förvaltar också natur- och friluftsområden utanför kommunens gränser.

Avdelningen har 5 enheter: Kundförvaltning 1 och 2, Teknisk förvaltning, Teknikspecialisterna och Driftenheten. Enheterna ansvarar för teknisk och ekonomisk förvaltning, underhållsplanering, drift av fastigheter, uthyrning, energieffektivisering och miljöfrågor.

Projektavdelningen ansvarar för att genomföra fastighetskontorets underhålls- och investeringsprojekt. Arbetet sker på ett kostnadseffektivt sätt, i samverkan med berörda förvaltare, verksamheter och övriga funktioner på kontoret. Avdelningen är drivande i arbetet med kontorets projektprocess och projektverktyg. I uppdraget ingår att konkretisera vad som går att göra inom respektive fastighet inom ramen för projektbeslut.

Avdelningen har en stödfunktion: projektstöd och två enheter: byggserviceenheten och projektenheten som ansvarar för ledning av byggprojekt från utredning och planering till genomförande.

Verksamhetsstöd ansvarar för att utveckla och förvalta fastighetskontorets administrativa processer och rutiner samt vara ett strategiskt och operativt stöd till ledningen. Det gäller områdena miljö, kvalitet, HR, IT, arkiv och registratur, kommunikation, strategiskt säkerhetsansvar samt juridik. I uppdraget ingår att säkerställa att stödet, styrningen och utvecklingen sker på ett effektivt och enhetligt sätt, till nytta för hela kontoret och i överensstämmelse med stadens övergripande riktlinjer.

Avdelningen har fyra enheter: HR, arkiv och registratur, kommunikation, it och strategi samt säkerhetsenheten.

I avdelningen ingår även funktionen juridik.

Ekonomiavdelningen hanterar strategiska och operativa frågor inom områdena

 • ekonomi
 • upphandling
 • transaktion.

Avdelningen arbetar med

 • budget- och uppföljning
 • redovisning
 • förvärv och försäljningar av fastigheter
 • upphandling
 • intern kontroll.

I uppdraget ingår att säkerställa att stödet, styrningen och utvecklingen sker på ett effektivt och enhetligt sätt, till nytta för hela kontoret och i överensstämmelse med stadens övergripande riktlinjer.

Avdelningen har tre enheter:

 • ekonomienheten
 • transaktionsenheten
 • upphandlingsenheten.

Dokument

I vår verksamhetsplan beskriver vi den planerade verksamheten för året, som också omfattar vad fastighetskontoret behöver göra det kommande året för att sträva mot den framtidsbild som vi presenterar i flerårsbudgeten.

I vår verksamhetsberättelse med bokslut beskriver vi resultatet av verksamheten under året och måluppfyllelsen.

Uppdaterad