Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är Sveriges största kommunala förvaltning, med närmare 16 000 medarbetare och cirka 170 kommunala grundskolor och gymnasieskolor. Vi arbetar för att ge alla barn i Stockholm en bra utbildning. Elevernas förutsättningar, motivation och lärande är vårt fokus.

De frågor som utbildningsförvaltningen ansvarar för är att

 • driva och utveckla kommunal verksamhet inom , förskoleklasser, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, fritidshem och fritidsklubb samt omsorg på obekväm arbetstid
 • hantera frågor som är stadsgemensamma för förskolorna, i nära samverkan med stadsdelsnämnderna
 • ansvara för fristående verksamhet utifrån det ansvar kommunen har, exempelvis tillståndsgivning, tillsyn och hantering av anmälningar, synpunkter och klagomål
 • erbjuda tjänster inom elevhälsans samtliga professioner.

Det är de förtroendevalda i utbildningsnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Utbildningsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Organisation

Arbetet i utbildningsförvaltningen leds av utbildningsdirektören Lena Holmdahl. Förvaltningen består av sju avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Avdelningen har ett övergripande uppdrag att verka för likvärdighet, verksamhetsutveckling och effektivt resursutnyttjande för stadens förskolor.

Avdelningen samverkar också med stadsdelsförvaltningarna.

Avdelningen ansvarar för

 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • fritidshem
 • fritidsklubbar
 • omsorg på obekväm arbetstid.

Avdelningen ansvarar för

 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola.

Avdelningen ansvarar för

 • informations- och kommunikationsteknik
 • forskning och utveckling
 • uppföljning och utvärdering
 • statistik och analys
 • söka skola
 • tillsyn av fritidshem,
 • pedagogisk omsorg
 • insynsuppdrag mot fristående skolor
 • tilläggsbelopp och mottagande i särskola.

Avdelningen ansvarar för

 • antagning och skolplacering till förskoleklass och grundskola
 • beslut om skolskjuts för elever i fristående skolor eller andra kommuner
 • central skolpliktsbevakning
 • ekonomi
 • internkontroll
 • kostfrågor
 • lokalfrågor
 • nämndsekretariat
 • planerings- och uppföljningsprocessen
 • resursfördelning
 • säkerhet
 • upphandling

Avdelningen ansvarar för

 • stöd till chefer i personalfrågor (HR)
 • kompetensförsörjning
 • chefsutveckling
 • medarbetarundersökning
 • lönebildning
 • personalstatistik
 • arkiv
 • registratur
 • förvaltningsservice
 • utbildning inom respektive områden

Avdelningen erbjuder stöd inom

 • elevhälsa
 • modersmål
 • media
 • biblioteksverksamhet.

Uppdaterad