Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är Sveriges största kommunala förvaltning, med närmare 16 000 medarbetare och cirka 170 kommunala grundskolor och gymnasieskolor. Vi arbetar för att ge alla barn i Stockholm en bra utbildning. Elevernas förutsättningar, motivation och lärande är vårt fokus.

De frågor som utbildningsförvaltningen ansvarar för är att

 • driva och utveckla kommunal verksamhet inom
  • förskoleklasser
  • grundskola
  • anpassad grundskola
  • gymnasieskola
  • anpassad gymnasieskola
  • fritidshem och fritidsklubb
 • ansvara för fristående verksamhet utifrån det ansvar kommunen har, exempelvis tillståndsgivning, tillsyn och hantering av anmälningar, synpunkter och klagomål
 • erbjuda tjänster inom elevhälsans samtliga professioner.

Det är de förtroendevalda i utbildningsnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Utbildningsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Organisation

Arbetet i utbildningsförvaltningen leds av utbildningsdirektören Lena Holmdahl. Förvaltningen består av sex avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Avdelningen ansvarar för

 • förskoleklass
 • grundskola
 • anpassad grundskola
 • fritidshem
 • fritidsklubbar
 • omsorg på obekväm arbetstid.

Avdelningen ansvarar för

 • gymnasieskola
 • anpassad gymnasieskola.

Avdelningen ansvarar för

 • informations- och kommunikationsteknik
 • forskning och utveckling
 • uppföljning och utvärdering
 • statistik och analys
 • tillsyn av fritidshem
 • pedagogisk omsorg
 • insynsuppdrag mot fristående skolor.

Avdelningen ansvarar för

 • antagning och skolplacering till förskoleklass och grundskola
 • beslut om skolskjuts för elever i fristående skolor eller andra kommuner
 • central skolpliktsbevakning
 • ekonomi
 • internkontroll
 • kostfrågor
 • lokalfrågor
 • nämndsekretariat
 • planerings- och uppföljningsprocessen
 • resursfördelning
 • säkerhet
 • upphandling

Avdelningen ansvarar för

 • stöd till chefer i personalfrågor (HR)
 • kompetensförsörjning
 • chefsutveckling
 • medarbetarundersökning
 • lönebildning
 • personalstatistik
 • arkiv
 • registratur
 • förvaltningsservice
 • utbildning inom respektive områden

Avdelningen erbjuder stöd inom

 • elevhälsa
 • modersmål
 • media
 • biblioteksverksamhet.

Uppdaterad