Idrottsförvaltningen

Idrottsförvaltningen skapar förutsättningar för att stockholmarna ska kunna vara fysiskt aktiva. Vår vision är ett Stockholm där alla vill och kan röra på sig.

Idrottsförvaltningens uppdrag kan kort beskrivas som att vi öppnar staden som arena och erbjuder stockholmarna en stor variation av idrotts- och motionsmöjligheter för en aktivare livsstil.

Det innebär i praktiken att

  • vi sköter driften av idrottshallar, bollplaner, skridskoisar, idrottsplatser, simhallar, utegym, skolidrottshallar, ridanläggningar, skidanläggningar och mycket mer därtill
  • vi skapar bra förutsättningar för idrottsföreningar på våra befintliga idrottsanläggningar och analyserar behov av nya idrottsanläggningar genom en långsiktig investeringsplan
  • vi stöttar föreningslivet genom ekonomiska stöd och erbjuder kostnadsfria eller subventionerade hyror (taxor) av våra idrottsanläggningar, främst för barn- och ungdomsverksamhet
  • vi är stadens samtalspartner med alla idrottsföreningar och regionala idrottsförbund, i såväl bredd- som elitidrottsfrågor
  • vi är stadens kontaktyta i frågor kring det rörliga friluftslivet, båtlivet och fritidsfisket
  • vi koordinerar såväl stora som små idrottsevenemang och upplåter löpande våra idrottsanläggningar till olika evenemangsarrangörer
  • vi anordnar fritidsverksamhet för barn och ungdomar och vissa vuxna med funktionsnedsättningar.

Det är de förtroendevalda i idrottsnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Idrottsförvaltningen genomför sedan nämndens beslut.

Organisation

Arbetet i idrottsförvaltningen leds av förvaltningschef Marina Högland. Förvaltningen består av en strategisk stab som lyder direkt under förvaltningsdirektören.

Vidare finns en administrativ avdelning samt två avdelningar med ansvar för idrottsverksamheten inom respektive område, inomhus och utomhus.

Organisationsskiss Idrottsförvaltningen

Avdelningen består av två områden, öst och väst, där förvaltningens anläggningar för utomhusidrott finns.

Avdelningen ansvarar även för operativa friluftsfrågor, förvaltning av båtsport, föreningsdrivna anläggningar, fiskevård och fordonsansvar.

Avdelningen består av fyra områden, simhallar norr, simhallar syd, idrottshallar samt ambulerande tillsyn.

Avdelningen svarar för all verksamhetsdrift av idrottsförvaltningens inomhusanläggningar, vilket omfattar simhallar, utomhusbassängbad, idrottshallar och ambulerande tillsyn. 

Avdelningen ansvarar även för förvaltningens simkunnighetsverksamhet, friskvårdsverksamhet, kursverksamhet, övernattningsverksamhet samt delar av förvaltningens säkerhetsarbete.

Administrativa avdelningen består av fem enheter. Avdelningen har också jurist, chefssekreterare och nämnd- och rådssekreterare.
 
Avdelningens sakfrågor är inom områdena ekonomi, avtal, inköp, bokning, föreningsstöd och kontroll, internkontroll, budgetprocess, it, telefoni, informationssäkerhet, dataskydd, kommunikation, evenemang, miljö- och energi, registratur, nämnd- och rådsekreteriat, arkiv samt förvaltningskontor.
 
Det gemensamma uppdraget är att ansvara för strategiskt och operativt arbete inom respektive ansvarsområde, att samordna processer, ge stöd och rådgivning samt identifiera behov och utveckla.

Uppdaterad