Överförmyndarförvaltningen

Överförmyndarförvaltningen är en tillsynsmyndighet som handlägger ärenden om godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap (ställföreträdarskap). Förvaltningen rekryterar även nya gode män och förvaltare.

Överförmyndarförvaltningens uppdrag som tillsynsmyndighet är att kontrollera att ställföreträdaren sköter sitt uppdrag på ett lämpligt sätt. När en ansökan eller anmälan om ställföreträdarskap kommer in, utreder förvaltningen vilket behov som finns. Därefter lämnas utredningen, och förslag på ställföreträdare, till tingsrätten som fattar det slutliga beslutet.

Det är de förtroendevalda i överförmyndarnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Överförmyndarförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Organisation

Arbetet i överförmyndarförvaltningen leds av förvaltningschefen Håkan Andersson. Förvaltningen har tre enheter samt en stab.

 • styra och följa upp verksamhet, ekonomi och hr
 • verksamhets- och innovationsutveckling
 • kris och säkerhetssamordning

Enheten utredning ansvarar primärt för

 • ansökningar om ställföreträdare
 • byten av ställföreträdare
 • i vissa fall förordna och entlediga ställföreträdare
 • hantera ärenden som rör ensamkommande barn
 • ansökningar om särskild förordnad förmyndare/medförmyndare
 • rekrytering av ställföreträdare
 • utbildning av nya ställföreträdare
 • lämplighetsprövning av nya och befintliga ställföreträdare
 • klagomål
 • förvaltarskapsomprövningar
 • upphörande av ställföreträdarskap
 • upphörande Särskilt förordnad förmyndare/Medförmyndare
 • ansökan/Anmälan God man 17 § lag om framtidsfullmakt
 • samarbete med förvaltarenheten på serviceförvaltningen
 • samarbete med stadsdelsförvaltningar, socialförvaltningen och äldreförvaltningen
 • samarbete med tingsrätter
 • samarbete med universitet och högskolor.

Enheten tillsyn ansvarar primärt för

 • granskning av förteckningar
 • granskning av års- och sluträkningar
 • granskning av redogörelser
 • tillståndsärenden, till exempel bouppteckningar, arvskiften, värdepapper samt ansökningar om fastighetsförsäljning och uttag från spärrade konton
 • vitesförelägganden
 • överklaganden.

Enheten verksamhetsstöd ansvarar primärt för

 • förvaltningsgemensamt administrativt stöd
 • administrativa och juridiska utredningar
 • utveckling av e-tjänster och införande av e-arkiv
 • systemförvaltning och systemutveckling
 • it som hantering av datorer, telefoner, skrivare, behörigheter, it-säkerhet, kontakt med it-leverantörer, it-stöd
 • informationssäkerhet och GDPR
 • dataskyddsombud
 • förvaltningsgemensam kommunikation som webb, intranät, kontakt med kontaktcenter, enkäter, nyhetsbrev till ställföreträdare och personal
 • organisera utbildning och stöd till befintliga ställföreträdare
 • nämndsekreterare och nämndadministration
 • arkiv och registratur
 • utlämnande av allmänna handlingar
 • in och utflytt – till/från annan kommun
 • lokalfrågor och fysisk säkerhet.

Uppdaterad