Överförmyndarförvaltningen

Överförmyndarförvaltningen är en tillsynsmyndighet som handlägger ärenden om godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap (ställföreträdarskap). Förvaltningen rekryterar även nya gode män och förvaltare.

Överförmyndarförvaltningens uppdrag som tillsynsmyndighet är att kontrollera att ställföreträdaren sköter sitt uppdrag på ett lämpligt sätt. När en ansökan eller anmälan om ställföreträdarskap kommer in, utreder förvaltningen vilket behov som finns. Därefter lämnas utredningen, och förslag på ställföreträdare, till tingsrätten som fattar det slutliga beslutet.

Det är de förtroendevalda i överförmyndarnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Överförmyndarförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Organisation

Arbetet i överförmyndarförvaltningen leds av förvaltningschefen Håkan Andersson. Förvaltningen har fem enheter samt en stab.  

Hr och rekrytering rekryterar och utbildar nya ställföreträdare. Funktionen arbetar även med intern och extern kommunikation.

Arkiv och registratur registrerar inkommande post och nyinkomna ärenden samt utfärdar förvaltarfrihetsbevis. Enheten expedierar även utgående handlingar. 

Tillsyn och utredning är indelad i tre enheter. I handläggningen ingår att 

  • granska års- och sluträkningar 
  • hantera tillståndsärenden, till exempel bouppteckningar, arvskiften, värdepapper samt ansökningar om fastighetsförsäljning och uttag från spärrade konton
  • hantera ärenden som rör ensamkommande barn
  • hantera ansökningar om ställföreträdare
  • hantera byten av ställföreträdare
  • i vissa fall förordna och entlediga ställföreträdare.

Uppdaterad