Stadsarkivet

Tillgången till information är en förutsättning för demokrati och kunskapsuppbyggnad. Stadsarkivet är med och skapar den transparenta staden, och säkerställer att stadens information är tillgänglig för alla, nu och i framtiden.

Stadsarkivet ska säkerställa att viktig samhällsinformation som skapas i Stockholms stad hanteras, förvaras och bevaras för att kunna användas idag och i framtiden. Detta uppdrag utgår ifrån den demokratiska rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov.

Det är de förtroendevalda i kulturnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom arkivområdet. Stadsarkivet ska sedan genomföra nämndens beslut.

Organisation

Stadsarkivet leds av stadsarkivarie Lennart Ploom som också är förvaltningschef. Stadsarkivet är organiserat i tre avdelningen och en funktion för ledningsstöd.

Avdelningen Publik och publicering ansvarar för att tillgodose allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Vi vägleder och informerar om sökvägar och innehåll till de arkiv som försvaras på Stadsarkivet. Vi strävar ständigt efter att vårt bemötande och våra tjänster ska vara anpassade utifrån vars och ens möjligheter att fråga efter och ta till sig informationen.

Vi ansvarar för Stadsarkivets bibliotek som innehåller Stockholmiana samt litteratur inom specialområden som stödjer arkivforskning.

I den pedagogiska verksamheten arrangerar vi program och visningar som bidrar till att ge olika målgrupper perspektiv på stadens framtidsfrågor.
Vi ansvarar för att den publicerade digitaliserade informationen är synlig, öppen och enkelt sökbar för alla användare.

Avdelningen ger stöd och råd i frågor som rör arkivinformation till stadens verksamheter och publicerar vägledningar inom området. Vi fattar beslut om vilken arkivinformation som ska bevaras och gallras. Vi verkar för att såväl digital som analog arkivinformation från hela staden ska förvaras effektivt. Stadens digitala information samlas in och bevaras i e-tjänsten e-arkiv Stockholm. Från e-arkivet görs stadens information tillgänglig för medborgare, företag och stadens verksamheter.

Vi utövar tillsyn och kontrollerar att reglerna efterlevs i stadens verksamheter.
Avdelningen är systemägare och förvaltare av stadens gemensamma ärende- och dokumenthanteringssystem, eDok, som har som mål att tillhandahålla en effektiv och medborgartillvänd handläggningsprocess.

Ledningsstöd är förvaltningschefens stöd i frågor som rör styrning, planering, kommunikation och samordning. Här finns funktioner för verksamhetsplanering och uppföljning, kommunikation, ekonomi, HR, arbetsmiljö, förändringsledning, strategisk samverkan och forskningssamordning.

Avdelningen ansvarar för Stadsarkivets interna service. Vi stöttar förvaltningen kring frågor som bland annat rör fastighet, lokalservice, telefoni, verksamhetsnära IT, avtal, inköp och miljöledningsarbete.

Uppdaterad