Stadsarkivet

Stadsarkivet är en förvaltning i Stockholms stad med ansvar för att den information som skapas i Stockholm bevaras och finns tillgänglig för alla, nu och i framtiden.

Stadsarkivet ska säkerställa att viktig samhällsinformation som skapas i Stockholms stad hanteras, förvaras och bevaras för att kunna användas idag och i framtiden. Detta uppdrag utgår ifrån den demokratiska rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov.

Det är de förtroendevalda i kulturnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom arkivområdet. Stadsarkivet ska sedan genomföra nämndens beslut.

Organisation

Arbetet i Stadsarkivet leds av Lennart Ploom som är stadsarkivarie och förvaltningschef. Förvaltningen består av sex avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område. 

Stadsarkivet har ett uppdrag att vara en central resurs i stadens informationsförsörjning. Med det menas att vi tillsammans med stadens verksamheter är med och utvecklar effektiva lösningar för arkiv- och dokumenthantering i staden. En stor del av detta arbete sker inom avdelningen.

Avdelningen Logistik tar emot och bevarar ansvarar för logistiken kring arkivens tillgänglighet, förvaring och bevarande, administrerar leveranser till Stadsarkivet. Enheten ansvarar också för Stadsarkivets lokaler, IT-drift och kontorsservice.

Avdelningens uppdrag är att säkra bevarande av digital information och underlätta tillgången till arkiven som stadsarkivet förvarar. Det innebär att medarbetarna på avdelningen arbetar med att se till att arkiven är sökbara och att informationen på ett enkelt sätt kan användas.

Arkivsvar handlägger alla arkivförfrågningar som kommer in till Stadsarkivet. Det är frågor från allmänheten, stadens förvaltningar, journalister, forskare, andra myndigheter och från utlandet.

Avdelningen arbetar huvudsakligen med tre processer:

  • Läsesal (inklusive framtagning)
  • Pedagogik (inklusive programverksamheten)
  • Kommunikation.

eDok förvaltning ansvarar för att förvalta det tekniska systemstödet eDok, förvalta de standardiserade arbetssätten (registrering, remisshantering och nämnd- och styrelsehantering) och för att det ska finnas utbildningsmöjligheter för systemstödet.

Uppdaterad