Kulturnämnden

Kulturnämnden har det politiska ansvaret att följa upp och främja utvecklingen av kulturlivet i staden. I nämndens ansvar ingår också att tillgängliggöra och främja god vård av arkiv.

Kulturnämnden ansvarar för kulturförvaltningen och stadsarkivet.

Nämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Kulturnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Äldre möteshandlingar för kulturnämnden (2011-2022)

Råd och utskott knutna till kulturnämnden

Arkivutskottet ska främja en god arkivvård och verka för att stadens arkiv görs tillgängliga för allmänhet och forskare.

Stockholms konstråd är rådgivande till kommunens nämnder, styrelser och bolag i frågor som rör konstnärlig gestaltning av byggnader och offentliga platser.

Rådet är en remissinstans för kulturnämnden vid ny- eller ombyggnationer och vid utveckling av nya hjälpmedel som underlättar för besökare vid kulturförvaltningens verksamheter.

Uppdaterad