Nämnder och bolagsstyrelser

Politiskt styrda nämnder och styrelser styr det dagliga arbetet som utförs av stadens förvaltningar och bolag. Politikerna i nämnderna och ledamöterna i styrelserna utses av kommunfullmäktige.

Stadsdelsnämnderna tar beslut om kommunal service och omsorg för dem som bor i stadsdelsområdet. Några av dessa frågor är kommunal förskola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, stadsmiljöarbete, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, konsumentvägledning, fritids- och kulturverksamhet.

Facknämnderna tar beslut om verksamheter som gäller i hela staden, till exempel skola, idrott, miljö, kultur, gatuskötsel och stadsplanering.

En viss del av Stockholms stads verksamheter drivs av kommunalt ägda bolag. De samordnas genom koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB.

Datum, beslut, handlingar, protokoll och dagordningar för möten i nämnder och bolagsstyrelser finns i de flesta fall tillgängliga digitalt. Länkar finns på respektive nämnds eller bolagsstyrelses sida.

Nämnder och bolagsstyrelser

Uppdaterad