Borgarråd, rotlar och partikanslier

I Stockholms stad finns 13 borgarråd som är heltidsanställda politiker. De utses av kommunfullmäktige. Majoriteten har nio borgarråd och oppositionen fyra.

Stadens borgarråd bildar tillsammans borgarrådsberedningen. De förbereder ärenden för kommunstyrelsen.

Titeln borgarråd i Stockholm kan jämföras med titeln kommunalråd i andra svenska kommuner. Finansborgarrådet har en särskild ställning bland borgarråden som ordförande både i borgarrådsberedningen och i kommunstyrelsen.

Första raden från vänster: Finansborgarråd Karin Wanngård (S), stadsbyggnads- och idrottsborgarråd Jan Valeskog (S), skol-, arbetsmarknads- och personalborgarråd Emilia Bjuggren (S), social- och trygghetsborgarråd Alexander Ojanne (S), bostads- och fastighetsborgarråd Clara Lindblom (V). Andra raden: Äldre- och kulturborgarråd Torun Boucher (V), förskole-, barn- och fritidsborgarråd Alexandra Mattsson Åkerström (V), trafikborgarråd Lars Strömgren (MP) och miljö- och klimatborgarråd Åsa Lindhagen (MP).

Varje majoritetsborgarråd är chef för en rotel. En rotel är en avdelning med ansvar för ett visst verksamhetsområde, till exempel finansroteln eller social- och trygghetsroteln. Varje rotel ansvarar för ett antal politiska nämnder och bolagsstyrelser. Efter valet 2022 finns nio rotlar (avdelningar) med olika ansvarsområden.

Från vänster: Oppositionsborgarråden Christofer Fjellner (M), Dennis Wedin (M), Andréa Hedin (M) och Jan Jönsson (L) .

Oppositionsborgarråd har inga egna rotlar utan tillhör respektive partikansli. De mindre oppositionspartierna företräds av sina respektive gruppledare.

E-post: rotel-I.slk@stockholm.se

Finansroteln ansvarar för

 • kommunstyrelsen
 • kommunstyrelsens ekonomiutskott
 • exploateringsnämnden
 • servicenämnden
 • valnämnden
 • stadsdelsnämnder, övergripande och ekonomi
 • Stockholms Stadshus AB samt övriga bolag som ej nämns nedan
 • Mässfastigheter i Stockholm AB
 • Stockholm Business Region AB
 • Stokab AB
 • Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
 • Stockholm International Water Institute
 • Bostadsförmedlingen i Stockholm AB.

Borgarråd

Karin Wanngård
Finansborgarråd, kommunstyrelsens ordförande, gruppledare för Socialdemokraterna

E-post: rotel-II.slk@stockholm.se

Stadsbyggnads- och idrottsroteln ansvarar för

 • stadsbyggnadsnämnden
 • idrottsnämnden
 • Skönhetsrådet.

Borgarråd

Jan Valeskog
Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd

E-post: rotel-III.slk@stockholm.se

Utbildnings-, arbetsmarknads- och personalroteln ansvarar för

 • utbildningsnämnden
 • Skolfastigheter i Stockholm AB
 • arbetsmarknadsnämnden
 • stadsdelsnämnder – arbetsmarknadsåtgärder
 • kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott (kommande).

Borgarråd

Emilia Bjuggren
Skol-, arbetsmarknads- och personalborgarråd

E-post: rotel-IV.slk@stockholm.se

Social- och trygghetsroteln ansvarar för

 • socialnämnden
 • överförmyndarnämnden
 • stadsdelsnämnder – ekonomiskt bistånd
 • stadsdelsnämnder – individ och familjeomsorg
 • stadsdelsnämnder – stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • Stiftelsen SHIS Bostäder
 • kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor.

Borgarråd

Alexander Ojanne
Social- och trygghetsborgarråd

E-post: rotel-V.slk@stockholm.se

Bostads- och fastighetsroteln ansvarar för

 • fastighetsnämnden
 • kyrkogårdsnämnden
 • bostadsbolagen
 • S:t Erik Försäkrings AB
 • Storstockholms Brandförsvar
 • Stockholms Hamn AB.

Borgarråd

Clara Lindblom
Bostads- och fastighetsborgarråd

E-post: rotel-VI.slk@stockholm.se

Äldre- och kulturroteln ansvarar för

 • äldrenämnden
 • kommunstyrelsens pensionärsråd
 • stadsdelsnämnder – äldreomsorg
 • Micasa Fastigheter i Stockholm AB
 • Kulturhuset Stadsteatern
 • kulturnämnden

Borgarråd

Torun Boucher
Äldre- och kulturborgarråd

E-post: rotel-VII.slk@stockholm.se

Förskole-, barn- och fritidsroteln ansvarar för

 • förskolenämnden
 • stadsdelsnämnder – barn, kultur och fritid
 • stadsdelsnämnder – förskola
 • Stiftelsen Barnens Dag.

Borgarråd

Alexandra Mattsson Åkerström
Förskole-, barn- och fritidsborgarråd

E-post: rotel-VIII.slk@stockholm.se

Trafikroteln ansvarar för

 • trafiknämnden
 • Stockholms Stads Parkering AB
 • stadsdelsnämnder – stadsmiljö.

Borgarråd

Lars Strömgren
Trafikborgarråd

E-post: rotel-IX.SLK@stockholm.se

Miljö- och klimatroteln ansvarar för

 • miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • Stockholm Vatten och Avfall AB
 • avfallsnämnden
 • kommunstyrelsens råd för Agenda 2030
 • nationella minoriteter och urfolk.

Borgarråd

Åsa Lindhagen
Miljö- och klimatborgarråd

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

Cecilia Brinck

Borgarråd

Christofer Fjellner
Oppositionsborgarråd och gruppledare för Moderaterna

Dennis Wedin
Oppositionsborgarråd och vice gruppledare för Moderaterna

Andréa Hedin
Oppositionsborgarråd

Gruppledare

Gabriel Kroon
Gruppledare för Sverigedemokraterna

Borgarråd

Jan Jönsson
Oppositionsborgarråd och gruppledare för Liberalerna

E-post: funktion.C-kansliet@stockholm.se

Gruppledare

Jonas Naddebo
Gruppledare för Centerpartiet

Gruppledare

Nike Örbrink
Gruppledare för Kristdemokraterna

Uppdaterad