Borgarråd, rotlar och partikanslier

I Stockholms stad finns 15 borgarråd som är heltidsanställda politiker. De utses av kommunfullmäktige. Majoriteten har tio borgarråd och oppositionen fem.

Stadens borgarråd bildar tillsammans borgarrådsberedningen. De förbereder ärenden för kommunstyrelsen.

Titeln borgarråd i Stockholm kan jämföras med titeln kommunalråd i andra svenska kommuner. Finansborgarrådet har en särskild ställning bland borgarråden som ordförande både i borgarrådsberedningen och i kommunstyrelsen.

Första raden från vänster: Finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M), stadsbyggnadsborgarråd Joakim Larsson (M), bostads- och fastighetsborgarråd Dennis Wedin (M), skolborgarråd Isabel Smedberg-Palmqvist (L), trafikborgarråd Daniel Helldén (MP). Andra raden: Arbetsmarknads-, idrotts- och integrationsborgarråd Karin Ernlund (C), äldre- och trygghetsborgarråd Erik Slottner (KD), socialborgarråd Jan Jönsson (L), miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr (MP) , kultur- och stadsmiljöborgarråd Jonas Naddebo (C).

Varje majoritetsborgarråd är chef för en rotel. En rotel är en avdelning med ansvar för ett visst verksamhetsområde, till exempel finansroteln eller skolroteln. Varje rotel ansvarar för ett antal politiska nämnder och bolagsstyrelser. Efter valet 2018 finns tio rotlar (avdelningar) med olika ansvarsområden.

Från vänster: Oppositionsborgarråden Karin Wanngård (S), Jan Valeskog (S), Emilia Bjuggren (S), Kadir Kasirga (S) och Clara Lindblom (V).

Oppositionsborgarråd har inga egna rotlar utan tillhör respektive partikansli. De mindre oppositionspartierna företräds av sina respektive gruppledare.

E-post: rotel-I.slk@stockholm.se

Finansroteln ansvarar för

 • kommunstyrelsen
 • kommunstyrelsens ekonomiutskott
 • exploateringsnämnden
 • servicenämnden
 • valnämnden
 • stadsdelsnämnder, övergripande och ekonomi
 • Stockholms Stadshus AB samt övriga bolag som ej nämns nedan
 • Mässfastigheter i Stockholm AB
 • Stockholm Business Region AB
 • Storstockholms Brandförsvar.

Borgarråd

Anna König Jerlmyr
Finansborgarråd, kommunstyrelsens ordförande, gruppledare för Moderaterna

E-post: rotel-II.slk@stockholm.se

Stadsbyggnadsroteln ansvarar för

 • stadsbyggnadsnämnden
 • Micasa Fastigheter i Stockholm AB
 • SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB)
 • Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
 • Stockholms Hamn AB
 • Stokab.

Borgarråd

Joakim Larsson
Stadsbyggnadsborgarråd och vice gruppledare för kommunfullmäktigegruppen

E-post: rotel-III.slk@stockholm.se

Bostads- och fastighetsroteln ansvarar för

 • fastighetsnämnden
 • kyrkogårdsnämnden
 • bostadsbolagen
 • Bostadsförmedlingen i Stockholm AB.

Borgarråd

Dennis Wedin
Bostads- och fastighetsborgarråd

E-post: rotel-IV.slk@stockholm.se

Skolroteln ansvarar för

 • utbildningsnämnden
 • stadsdelsnämnder – förskola.

Borgarråd

Isabel Smedberg-Palmqvist
Skolborgarråd

E-post: mp.slk@stockholm.se

Trafikroteln ansvarar för

 • trafiknämnden
 • kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
 • Stockholms Stads Parkerings AB.

Borgarråd

Daniel Helldén
Trafikborgarråd

E-post: funktion.rotel-VI@stockholm.se

Arbetsmarknads, integrations- och idrottsroteln ansvarar för

 • arbetsmarknadsnämnden
 • idrottsnämnden
 • kommunstyrelsens integrationsutskott
 • stadsdelsnämnder – arbetsmarknadsåtgärder
 • stadsdelsnämnder – barn, kultur och fritid
 • Stiftelsen Hotellhem i Stockholm.

Borgarråd

Karin Ernlund
Arbetsmarknads-, idrotts- och integrationsborgarråd

E-post: rotel-VII.slk@stockholm.se

Äldre- och trygghetsroteln ansvarar för

 • äldrenämnden
 • kommunstyrelsens pensionärsråd
 • stadsdelsnämnder – äldreomsorg
 • trygghetsutskottet.

Borgarråd

Erik Slottner
Äldre- och trygghetsborgarråd och gruppledare för Kristdemokraterna

E-post: rotel-VIII.slk@stockholm.se

Socialroteln ansvarar för

 • socialnämnden
 • överförmyndarnämnden
 • stadsdelsnämnder – ekonomiskt bistånd
 • stadsdelsnämnder – individ- och familjeomsorg
 • stadsdelsnämnder – stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Borgarråd

Jan Jönsson
Socialborgarråd och gruppledare för Liberalerna

E-post: mp.slk@stockholm.se

Miljö- och klimatroteln ansvarar för

 • miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • Stockholm Vatten AB
 • avfallsnämnden
 • nationella minoriteter och urfolk
 • råd för agenda 2030.

Borgarråd

Katarina Luhr
Miljö- och klimatborgarråd

E-post: kommunstyrelsen@stockholm.se

Kultur- och stadsmiljöroteln ansvarar för

 • kulturnämnden
 • stadsdelsnämnder – stadsmiljö
 • Stockholms Stadsteater AB
 • Skönhetsrådet (Rådet till skydd för Stockholms skönhet).

Borgarråd

Jonas Naddebo
Kultur- och stadsmiljöborgarråd

E-post: socialdemokraterna@stockholm.se

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

Rana Nasrindotter

Borgarråd

Karin Wanngård
Oppositionsborgarråd och gruppledare för Socialdemokraterna

Emilia Bjuggren
Oppositionsborgarråd

Jan Valeskog
Oppositionsborgarråd

Kadir Kasirga
Oppositionsborgarråd

E-post: stockholmsvanstern@stockholm.se

Borgarråd

Clara Lindblom
Oppositionsborgarråd

E-post: funktion.fikansli.slk@stockholm.se

Gruppledare

Lisa Palm
Gruppledare för Feministiskt initiativ

Uppdaterad