Stadens styrdokument

Staden har styrdokument som lägger fast och förtydligar hur stadens verksamheter ska förhålla sig till olika frågor. Andra regelverk är den kommunala författningssamlingen och allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Budgeten är överordnad och styrande för alla verksamheter, och är stadens viktigaste styrdokument.  De stadsgemensamma styrdokumenten beslutas av kommunfullmäktige. 

Sammanställning av stadens beslutade styrdokument

Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad (pdf, 58 kB, nytt fönster)
Beslut: 2018-01-29

Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad (pdf, 680 kB, nytt fönster)
Beslut: 2013-10-14 

Riktlinjer för barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala förskolor (pdf, 210 kB, nytt fönster) Beslut: 2018-06-11

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (pdf, 2,7 MB, nytt fönster)
Beslut: 2018-01-29

IT-strategi för ett bättre lärande (pdf, 126 kB, nytt fönster)
Beslut: 2011-05-02 

Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor (pdf, 2,9 MB, nytt fönster)
Beslut: 2018-02-19

Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa (pdf, 73 kB, nytt fönster)
Beslut: 2010-06-21

Riktlinjer för familjehemsvård för barn och ungdom (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)
Beslut: 2014-01-27

Riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn och ungdomsärenden inom Individ- och familjeomsorgen (pdf, 581 kB, nytt fönster)
Beslut: 2009-11-30

Riktlinjer för adoption (pdf, 495 kB, nytt fönster)
Beslut: 2008-05-12

Riktlinjer för vårdnad, boende, umgänge och namn (pdf, 454 kB, nytt fönster)
Beslut: 2012-10-15

Samordnad grundskoleplanering i Stockholm, SAMS – planeringsinriktning 2017 (pdf, 4,2 MB, nytt fönster)
Beslut: 2017-06-21

Ensamkommande barn och ungdomar - Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar (pdf, 470 kB, nytt fönster)
Beslut: 2011-03-14 

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018–2022 (pdf, 2,7 MB, nytt fönster)
Beslut: 2017-12-11

Överenskommelse om samverkan kring personer med missbruk/beroende KS januari 2017 (pdf, 462 kB, nytt fönster)
Beslut: 2017-01-18

Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017–2020 (pdf, 475 kB, nytt fönster)
Beslut: 2017-01-30

Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning (pdf, 305 kB, nytt fönster)
Beslut: 2018-05-28

Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden (pdf, 412 kB, nytt fönster) Beslut: 2018-01-29

Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom /funktionsnedsättning (pdf, 1,9 MB, nytt fönster)
Beslut: 2012-08-22

Stockholms stads sociala program för att minska prostitutionen (pdf, 54,7 kB, nytt fönster)
Beslut: 2006-06-12

Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018–2021 (Program för ANDT-politiken) (pdf, 502 kB, nytt fönster)
Beslut: 2018-06-11

Riktlinjer för vuxna med missbruks-/beroendeproblem (pdf, 456 kB, nytt fönster)
Beslut: 2013-06-12

Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri (pdf, 573 kB, nytt fönster)
Beslut: 2012-03-15

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter (pdf, 277 kB, nytt fönster)
Beslut: 2014-01-14

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (pdf, 966 kB, nytt fönster) Beslut: 2017-10-16

Stockholms stads program mot hemlöshet 2014–2019 (pdf, 275 kB, nytt fönster)
Beslut: 2013-11-26

Bilaga Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2018–2019
Beslut: 2018-06-11

Riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning (pdf, 225,6 kB, nytt fönster)
Beslut: 2017-02-13

Riktlinjer för tobaks och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel (pdf, 189 kB, nytt fönster)
Beslut: 2014-05-26

Riktlinjer för våld i nära relationer (pdf, 643 kB, nytt fönster)
Beslut: 2014-03-24

Uppdaterad