Stadens styrdokument

Staden har styrdokument som lägger fast och förtydligar hur stadens verksamheter ska förhålla sig till olika frågor. Andra regelverk är den kommunala författningssamlingen och allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Budgeten är överordnad och styrande för alla verksamheter, och är stadens viktigaste styrdokument. De stadsgemensamma styrdokumenten beslutas av kommunfullmäktige.

Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad (pdf, 58 kB, nytt fönster)
Beslut: 2018-01-29

Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad (pdf, 680 kB, nytt fönster)
Beslut: 2013-10-14 

Riktlinjer för barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala förskolor (pdf, 210 kB, nytt fönster) Beslut: 2018-06-11

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (pdf, 2,7 MB, nytt fönster)
Beslut: 2018-01-29

Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor (pdf, 2,9 MB, nytt fönster)
Beslut: 2018-02-19

Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa (pdf, 73 kB, nytt fönster)
Beslut: 2010-06-21

Riktlinjer för familjehemsvård för barn och ungdom (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)
Beslut: 2014-01-27

Riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn- och ungdomsärenden inom Individ- och familjeomsorgen (pdf, 581 kB, nytt fönster)
Beslut: 2009-11-30

Riktlinjer för adoption (pdf, 495 kB, nytt fönster)
Beslut: 2008-05-12

Riktlinjer för vårdnad, boende, umgänge och namn (pdf, 454 kB, nytt fönster)
Beslut: 2012-10-15

Samordnad grundskoleplanering i Stockholm, SAMS – planeringsinriktning 2017 (pdf, 4,2 MB, nytt fönster)
Beslut: 2017-06-21

Ensamkommande barn och ungdomar – Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar (pdf, 470 kB, nytt fönster)
Beslut: 2011-03-14 

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018–2022 (pdf, 2,7 MB, nytt fönster)
Beslut: 2017-12-11

Miljöprogram för Stockholms stad 2020–2023 (pdf, 1 MB, nytt fönster)
Beslut: 2020-05-25

Åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen (SFS 2004:675) om omgivningsbuller (pdf, 692 kB, nytt fönster)
Beslut: 2019

Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020–2024 (pdf, 17 MB, nytt fönster)
Beslut: 2020-01-27

Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus (pdf, 3,7 MB, nytt fönster)
Beslut: 2015-03-09

Plan för Stockholms stads klimatanpassningsarbete (pdf, 152 kB, nytt fönster)
Beslut: 2016-05-04

Stockholms stads handlingsplan för klimatanpassning (pdf, 3,9 MB, nytt fönster)

Beslut: 2021-12-13

Program för Hållbar Stadsutveckling Norra Djurgårdsstaden visar vägen mot en hållbar framtid (pdf, 5,7 MB, nytt fönster)
Beslut: 2017-01-30

Grönare Stockholm, Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden (pdf, 2,5 MB, nytt fönster)
Beslut: 2017-02-13

Stockholms stads kemikalieplan 2020–2023 (pdf, 14,1 MB, nytt fönster)
Beslut: 2020-04-20

Stockholms stads klimathandlingsplan 2020–2023 (pdf, 1 MB, nytt fönster) 
Beslut: 2020-05-25

Riktlinjer för förnybar energi i stadens egna fastigheter (ärende 15) (pdf, 320 kB, nytt fönster)
Beslut: 2014-06-16

Dagvattenstrategi – Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering (pdf, 1,7 MB, nytt fönster)
Beslut: 2015-03-09

Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad (pdf, 200 kB, nytt fönster)
Beslut: 2017-03-20

Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad (pdf, 3,94 MB, nytt fönster)
Beslut: 2020-11-30

God, hälsosam och klimatsmart mat – Matstrategi för Stockholms stad (pdf, 438 kB, nytt fönster)
Beslut: 2019-05-27

Handlingsplan för hållbar plastanvändning (pdf, 5,3 MB, nytt fönster)

Beslut: 2022-02-21

Överenskommelse om samverkan kring personer med missbruk/beroende KS januari 2017 (pdf, 462 kB, nytt fönster)
Beslut: 2017-01-18

Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021–2025 (pdf, 423 kB, nytt fönster)

Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021–2025 – kortversion (pdf, 851, nytt fönster)
Beslut: 2020-03-23

Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning (pdf, 305 kB, nytt fönster)
Beslut: 2018-05-28

Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden (pdf, 412 kB, nytt fönster) Beslut: 2018-01-29

Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (pdf, 1,9 MB, nytt fönster)
Beslut: 2012-08-22

Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018–2021 (Program för ANDT-politiken) (pdf, 502 kB, nytt fönster)
Beslut: 2018-06-11

Riktlinjer för vuxna med missbruks-/beroendeproblem (pdf, 456 kB, nytt fönster)
Beslut: 2013-06-12

Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri (pdf, 573 kB, nytt fönster)
Beslut: 2012-03-15

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter (pdf, 277 kB, nytt fönster)
Beslut: 2014-01-14

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (pdf, 966 kB, nytt fönster) Beslut: 2017-10-16

Stockholms stads program mot hemlöshet 2014–2019 (pdf, 275 kB, nytt fönster)
Beslut: 2013-11-26

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2021–2024 (pdf, 594 kB, nytt fönster)
Beslut: 2021-06-14

Bilaga Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2018–2019
Beslut: 2018-06-11

Riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning (pdf, 225,6 kB, nytt fönster)
Beslut: 2017-02-13

Riktlinjer för tobaks och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel (pdf, 189 kB, nytt fönster)
Beslut: 2014-05-26

Riktlinjer för våld i nära relationer (pdf, 643 kB, nytt fönster)
Beslut: 2014-03-24

Stockholms stads strategi 2019–2022 för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet (pdf, 602 kB, nytt fönster)

Läs även

Uppdaterad