Stadens styrdokument

Staden har styrdokument som lägger fast och förtydligar hur stadens verksamheter ska förhålla sig till olika frågor. Andra regelverk är den kommunala författningssamlingen och allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Budgeten är överordnad och styrande för alla verksamheter, och är stadens viktigaste styrdokument. De stadsgemensamma styrdokumenten beslutas av kommunfullmäktige.

Tilläggsöverenskommelse samverkan kring personer med missbruk beroende av spel om pengar (pdf)

Överenskommelse om samverkan kring personer med missbruk/beroende KS januari 2017 (pdf)
Beslut: 2017-01-18

Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021–2025 (pdf)

Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning (pdf)
Beslut: 2018-05-28

Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden (pdf) Beslut: 2018-01-29

Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (pdf)
Beslut: 2012-08-22

Stockholms stads program om alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och nikotinprodukter samt spel om pengar 2023-2026 (ANDTS-program) (pdf)Aktiviteter i ANDTS-programmets insatsområden, bilaga till ANDTS-program 2023-2026 (pdf)

Beslut: 2023-09-25

Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande vuxna med missbruks- och beroendeproblem (pdf)

Beslut: 2023-06-19

Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri (pdf)
Beslut: 2012-03-15

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter (pdf)
Beslut: 2014-01-14

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (pdf) 
Beslut: 2017-10-16

Stockholms stads program mot hemlöshet 2020–2025 (pdf)
Beslut: 2021-06-14

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2021–2024 (pdf)
Beslut: 2021-06-14

Bilaga Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2018–2019
Beslut: 2018-06-11

Riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning (pdf)
Beslut: 2017-02-13

Riktlinjer för våld i nära relationer (pdf)
Beslut: 2014-03-24

Stockholms stads strategi 2023–2026 för att förhindra att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet (pdf)

Riktlinjer för handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. (pdf)

Bilaga 1. Lathund egenavgifter (pdf)

Läs även

Uppdaterad