Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Stockholm

Stockholms stads allmänna lokala föreskrifter styr vad som är tillåtet att göra på offentlig plats inom kommunen. Det kan till exempel handla om var det är alkoholförbud eller var du måste hålla din hund kopplad.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om de allmänna lokala ordningsföreskrifterna.

Syftet med ordningsföreskrifterna är bland annat att göra det tydligt att all nedskräpning, skadegörelse och illegalt klotter på offentlig plats är förbjudet.

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna är en del av den kommunala författningssamlingen. Gällande version har nummer 2024:09.

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (SFS 1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Stockholms kommun skall upprätthållas.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 ordningslagen om inte annat anges.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3 § Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:

 • a) Humlegården, Norra och Södra Djurgården, (bilaga 1)

Bilaga 1, Kartor avseende offentlig plats inom Norra och Södra Djurgården (pdf)

 • b) kommunens egna eller till kommunen upplåtna begravningsplatser och
  kyrkogårdar enligt följande:
  • Skogskyrkogården,
  • Sandsborgskyrkogården,
  • Brännkyrka Kyrkogård,
  • Västberga begravningsplats,
  • Strandkyrkogården,
  • Råcksta begravningsplats,
  • Bromma kyrkogård,
  • Hässelby
   begravningsplats,
  • Spånga kyrkogård,
  • Galärvarvskyrkogården,
  • Adolf Fredrik kyrkogård,
  • Hedvig Eleonora kyrkogård,
  • Katarina kyrkogård,
   Maria Magdalena kyrkogård,
  • S:t Johannes kyrkogård,
  • S:t Jacobs kyrkogård,
  • S:a Clara kyrkogård,
  • Kungsholmens kyrkogård
  • samt Järva begravningsplats.
 • c)
  • Brunnsvikens strandbad,
  • Ekhagens strandbad,
  • Farsta strandbad,
  • Flatenbadet allmänna,
  • Flatenbadet barnbad,
  • Fredhällsbadet,
  • Gröndals brygga (Ormberget),
  • Hägerstens bassängbad,
  • Hässelby allmänna bad,
  • Hässelby strandbad,
  • Hökarängsbadet,
  • Johannedalsbadet,
  • Kanaanbadet,
  • Kristinebergs strandbad,
  • Lilla Essingebadet,
  • Långholmens strandbad,
  • Långsjöbadet,
  • Lövstabadet,
  • Maltesholmsbadet,
  • Mälarhöjdsbadet,
  • Nytorps bassängbad,
  • Skrubba strandbad,
  • Sköndals bassängbad för funktionsnedsatta,
  • Smedsuddsbadet,
  • Solviksbadet,
  • Stora Essingebadet,
  • Sätrabadet,
  • Tanto strandbad (Årstaviken),
  • Trekantens strandbad,
  • Älvsjö bassängbad,
  • Ängbybadet
  • och Örnberget (bilaga 2),

Bilaga 2, Kartor avseende badplatser som utgör offentlig plats samt områden med hundförbud (pdf)

 • d) samt Långholmens klippbad
 • e) skolgårdar
 • f) parklekar

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 8 §, 10 §, 11 § första stycket, 13 §, 14 § första stycket, 16 § första stycket, 24 § och 26 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

7 § Arbete som orsakar störande buller, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum mellan kl. 22.00 och kl. 07.00.

8 § Tillstånd krävs av polismyndigheten för uppställande av objekt såsom containrar, säckar för byggmaterial eller andra objekt med likvärdig funktion på offentlig plats.

Ägaren, eller den som är i ägarens ställe, till sådana objekt som nämns ovan som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt markera objektet med ägarens eller brukarens namn, adress och telefonnummer.

Vid utplacering av sådana objekt ska brandskyddsaspekter beaktas. Vidare ska särskild hänsyn tas till framkomligheten för gång- och cykeltrafik.  

9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 3,0 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Fällbara markiser får dock placeras över gångbana med ett fritt höjdmått av 2,50 meter.

10 § Tillstånd krävs av polismyndighet för att sätta upp banderoller, skyltar, dekorationer och reklamanordningar över eller på ett sådant sätt att de vetter mot offentlig plats.

Det krävs inte tillstånd av polismyndigheten för näringsidkare att sätta upp banderoller, skyltar, dekorationer eller reklamanordningar på byggnad där rörelsen bedrivs och som rör rörelsen.

Det krävs inte heller tillstånd av polismyndigheten för av staden
godkänd julbelysning över offentlig plats.

11 § Affischer, annonser, klistermärken, schablonmålade budskap eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, stuprör, staket, stolpar, träd, gång-, cykel- eller körbanor eller liknande som vetter mot eller utgör del av offentlig plats. Projicerande budskap får inte, utan tillstånd av polismyndigheten, riktas på sådant sätt att själva budskapet avbildas på offentlig plats.

Utfärdat polistillstånd är giltigt endast tillsammans med skriftligt medgivande från ägare till fastighet eller anläggning som nyttjas.

Tillstånd av polismyndigheten behövs inte för att sätta upp anslag på stadens fria affischeringsytor.

Inte heller krävs tillstånd av polismyndigheten för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden på byggnad där rörelsen bedrivs och som rör rörelsen.

12 § De i 9-11 §§ angivna anordningarna får inte sättas upp eller sitta uppe så att de skymmer vägmärken, vägvisning och dylikt. De får inte fästas på trafiksignalstolpar eller vägmärkesstolpar. De får inte heller placeras på sådant sätt att de vetter ut mot offentlig plats där de kan utgöra en fara för trafiken, gående eller på annat sätt ur allmän synpunkt utgör fara för ordning och säkerhet.

På andra föremål i direkt anslutning till trafikerade miljöer får de inte fästas så att de skjuter ut över gångbanan på lägre höjd än 3,0 meter eller över körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

13 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

14 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd endast om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och samla in pengar.

15 § Spritdrycker, vin och andra alkoholhaltiga drycker överstigande 3,50 volymprocent får inte förtäras på

 • skolgårdar,
 • parklekar,
 • lekparker på offentlig plats
 • eller inom parker, bad och centrumanläggningar inom staden som anges på bifogade kartor (bilaga 6) annat än i samband med och inom områden som omfattas av tillåten utskänkning av sådana drycker.

Bilaga 6, Stadsdelskartor över områden med alkoholförbud (pdf)

Spritdrycker, vin och andra alkoholhaltiga drycker överstigande 3,50 volymprocent får inte heller förtäras på stadens egna eller till staden upplåtna begravningsplatser enligt följande;

 • Skogskyrkogården,
 • Sandsborgskyrkogården,
 • Brännkyrka kyrkogård,
 • Västberga begravningsplats,
 • Strandkyrkogården,
 • Råcksta begravningsplats
 • Bromma kyrkogård,
 • Hässelby begravningsplats,
 • Spånga kyrkogård,
 • Galärvarvskyrkogården,
 • Adolf Fredriks kyrkogård,
 • Hedvig Eleonora kyrkogård,
 • Katarina kyrkogård,
 • Maria Magdalena kyrkogård,
 • S:t Johannes kyrkogård,
 • S:t Jacobs kyrkogård,
 • S:a Clara kyrkogård
 • samt Kungsholmens kyrkogård,
 • Järva begravningsplats m.m.

 

Bilaga 6, Stadsdelskartor över områden med alkoholförbud (pdf)

16 § Med tillfällig försäljning avses sådan gatuförsäljning samt demonstration av varor som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen.

För tillfällig försäljning på följande platser, undantaget a)1 samt a)2, krävs polismyndighetens tillstånd:

 • a) på offentlig plats, som är belägen innanför eller i den gräns som bildas enligt följande:
  • City:
   • Kungsgatan,
   • Stureplan,
   • Birger Jarlsgatan,
   • Nybroplan,
   • Strandvägen (dock ej kajen) från Nybroplan till Oxenstiernsgatan,
   • Raoul Wallenbergs torg,
   • Nybrokajen,
   • Museikajen,
   • Södra Blasieholmskajen,
   • Strömkajen,
   • Kungsträdgårdsgatan,
   • Strömgatan,
   • Tegelbacken,
   • Vasagatan med Centralplanen,
   • Klarabergsgatan
   • Klarabergsviadukten,
   • Blekholmsterrassen,
   • Kungsbron,
   • Kungsgatan
  • Gamla stan:
   • Slottskajen,
   • Skeppsbrokajen,
   • Munkbroleden,
   • Munkbron,
   • Riddarhuskajen,
   • Kanslikajen,
   • Slottskajen,
  • Slussenområdet:
   • Slussplan
   • Östra Slussgatan, östra Uppfarten
   • Ryssgården
   • Södermalmstorg
   • Västra Slussgatan, Västra Uppfarten, och samtliga överbyggda gångar och platser inom Slussenområdet
   • Slussplan.
  • Globenområdet:
   • Arenagången
   • Arenavägen
   • Entrétorget
   • Arenaslingan
   • Svenne Berkas torg
   • Arenaslingan
   • Arenavägen
   • Globenbron
   • Arenagången.
 • a)1. Undantag görs för tillfällig försäljning från fordon med nyttoparkeringstillstånd C klockan 21.00–04.00 på följande gator:
  • Mäster Samuelsgatans norra sida mellan Drottninggatan och Klara Norra kyrkogata
  • Regeringsgatan mellan Jakobsgatan och Mäster Samuelsgatan
  • Klarabergsviaduktens norra sida på bron över Vasagatan.
 • a)2. Undantag görs för tillfällig försäljning från fordon med nyttoparkeringstillstånd C klockan 06.00–04.00 på följande gata:
  • Klara Norra Kyrkogata mellan Bryggargatan och Mäster Samuelsgatan.
 • b) på följande utanför nämnda område belägna offentliga platser:
  • Drottninggatan mellan Kungsgatan och Wallingatan
  • Riksgatan
  • Birger Jarlsgatan mellan Stureplan och Engelbrektsplan
  • Engelbrektsplan
  • Humlegårdsgatan
  • Grev Turegatan mellan Birger Jarlsgatan och Humlegårdsgatan
  • Nybrogatan mellan Nybroplan och Östermalmstorg
  • Östermalmstorg
  • Ingmar Bergmans gata
  • Lidingövägen mellan Valhallavägen och Fiskartorpsvägen
  • Valhallavägen mellan Lill-Jans Plan och Nybrogatan
  • Drottning Sofias väg
  • Odengatan mellan Norrtullsgatan och Vegagatan
  • Götgatan utom i vad avser sträckan mellan Ölandsgatan och Folkungagatan
  • Medborgarplatsen
  • Björns trädgård
  • Fatbursparken
  • Folkungagatan
  • Ringvägen mellan Rutger Fuchsgatan och Älvsborgsgatan
  • Drottningholmsvägens norra gångbana mellan S:t Eriksgatan och Fridhemsplan
  • Fridhemsgatan mellan Fridhemsplan och S:t Göransgatan
  • Smedsuddsvägen
  • Rålambshovsledens södra sida, från Gjörwellsgatan fram till i höjd med Karlsviksgatan
  • Brommaplan mellan Drottningholmsvägen
  • Tunnlandsvägen
  • Kapplandsvägen
  • Tunnlandet och Klädesvägen
  • Inom Vällingby Centrum:
   • Kirunaplan
   • Solursgången norr om Ångermannagatan
   • Ångermannagatan mellan Vällingbyvägen och Kirunagatan
   • Vällingbygången
   • Vällingbyplan
   • Pajalagatan.
 • Hässelby Gårds centrum;
  • Hässelby Torg
 • Inom Farsta Centrum:
  • Farstagränd
  • Farstagången
  • Farsta Torg
  • Spolnäsgränd
  • Storforsgränd.
 • Skärholmens centrum:
  • Skärholmstorget
  • Storholmsgatan
  • Måsholmstorget
  • Bredholmsgatan
  • Byholmsgången
  • Lillholmsgången.
 • c) Norra och Södra Djurgården,
 • allt ovan a–c) enligt bifogade kartor (bilaga 2).

Bilaga 2 till lokala ordningsföreskrifter, ändring och förtydligande med anledning av beslut från Länsstyrelsen (pdf)

 • d) på tunnelbanestation och ett område beläget på mindre avstånd än 20 meter från tunnelbanestationens in- och utgångar eller därtill ledande trappor.
 • e) på stadens egna eller till staden upplåtna begravningsplatser enligt följande:
  • Skogskyrkogården
  • Sandsborgskyrkogården
  • Brännkyrka kyrkogård
  • Västberga begravningsplats
  • Strandkyrkogården
  • Råcksta begravningsplats
  • Bromma kyrkogård
  • Hässelby begravningsplats
  • Spånga kyrkogård
  • Galärvarvskyrkogården
  • Adolf Fredriks kyrkogård
  • Hedvig Eleonora kyrkogård
  • Katarina kyrkogård
  • Maria Magdalena kyrkogård
  • S:t Johannes kyrkogård
  • S:t Jacobs kyrkogård
  • S:a Clara kyrkogård
  • Kungsholms kyrkogård
  • samt Järva begravningsplats.

17 § Camping får inte ske på offentlig plats.

18 § Bad är förbjudet inom hamnområdet samt i närheten av markerade kablar. Badförbudet inom hamnområdet gäller inte vid friluftsbad som anordnats av kommunen samt 10 meter ut från de strandlinjer som markerats på bilagda kartor (bilaga 7).

Bilaga 7, Kartor över offentliga platser där bad är tillåtet (pdf)

19 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 20–23 §§.

Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, servicehund- och signalhund försedd med tjänstetäcke eller för polishund i tjänst.

Vad som sägs i 21 § skall även gälla en katts ägare, den som tagit emot en katt för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en katt.

20 § Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de områden där kommunen anordnat hundrastplatser. Kopplingstvång gäller inte heller inom Långholmens klippbad (bilaga 8). 

Bilaga 8, Karta över Långholmens klippbad (pdf)

Tikar skall under löptid hållas kopplade när de vistas utanför inhägnade områden. Kopplade hundar får vistas på stadens egna eller till staden upplåtna begravningsplatser och kyrkogårdar.

De områden där hundrastplatser är belägna anges i bifogade kartor (bilaga 9).

Bilaga 9, Stadsdelsnämndernas hundrastplatser (pdf)

21 § När en hund eller katt inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hunden eller katten får i stället vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

22 § Förorening efter hund skall plockas upp dels på samtliga gångbanor och parkvägar som utgör offentlig plats, dels andra offentliga platser inom följande stadsdelar:

 • Kungsholmen
 • Stadshagen
 • Kristineberg
 • Fredhäll
 • Marieberg
 • Stora och Lilla Essingen
 • Långholmen
 • Reimersholme
 • Södermalm
 • Riddarholmen
 • Gamla stan
 • Skeppsholmen
 • Kastellholmen
 • Norrmalm
 • Vasastaden
 • Östermalm
 • Hjorthagen
 • del av Ladugårdsgärdet
 • del av Djurgården.

Därutöver ska förorening efter hund plockas upp på stadens egna eller till staden upplåtna begravningsplatser:

 • Skogskyrkogården
 • Sandsborgskyrkogården
 • Brännkyrka kyrkogård
 • Västberga begravningsplats
 • Strandkyrkogården
 • Råcksta begravningsplats
 • Bromma kyrkogård
 • Hässelby begravningsplats
 • Spånga kyrkogård
 • Galärvarvskyrkogården
 • Adolf Fredriks kyrkogård
 • Hedvig Eleonora kyrkogård
 • Katarina kyrkogård
 • Maria Magdalena kyrkogård
 • S:t Johannes kyrkogård
 • S:t Jacobs kyrkogård
 • S:a Clara kyrkogård
 • Kungsholmens kyrkogård 
 • samt Järva begravningsplats – allt enligt bifogad karta (bilaga 4).

Bilaga 4, Kartor avseende platser där förorening efter hund skall plockas upp (pdf)

23 § Hund får inte medföras eller vistas inom de på bifogade kartor markerade
områdena (bilaga 2) på de i § 3 c) ovan angivna badplatserna underperioden
1 juni–31 augusti.

Bilaga 2, Kartor avseende badplatser som utgör offentlig plats samt områden med hundförbud (pdf)

24 § På Södra och Norra Djurgården får ridning i terräng endast ske på markerade ridvägar och särskilt utmärkta ridområden som framgår av bifogade kartor (bilaga 5).

Bilaga 5, Kartor avseende ridning i terräng inom Norra och Södra Djurgården (pdf)

Första stycket gäller ej för ridande polis i tjänst.

Polismyndigheten kan ge dispens från förbudet.

25 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen samt kolsyre-, luft-, fjädervapen eller motsvarande som avses i 2 kap 1 § 2 stycket vapenlagen.

26 § Tillstånd krävs av Polismyndigheten för att ianspråkta offentlig plats för att bedriva uthyrning av enpersonsfordon (sparkcyklar, cyklar, mopeder och liknande), oberoende av om de har ett eller flera hjul, en sitt- eller ståplats för föraren och om de är försedda med motor eller inte.

27 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

28 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–10 §§, 11 § första stycket, 12 och 13 §§, 14 § första stycket, 15–18 §§ och 20–26 §§ döms till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

Uppdaterad