Kommunal författningssamling

I den kommunala författningssamlingen finns vissa beslut som fattats av Stockholms kommunfullmäktige. Det kan handla om till exempel om reglemente för nämnder, bolagsordningar för kommunala bolag och taxor för kommunala tjänster.

I registret över gällande kommunala författningssamling kan du se vilket ärende som gäller i olika frågor. Det finns också publicerade på den här sidan.

Register över gällande kommunal författningssamling (pdf)

KFS 2024:01, Taxa för vatten och avlopp 2024 (pdf)

KFS 2024:02, Taxa för avfall under kommunalt ansvar för 2024 (pdf)

KFS 2024:03, Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken (pdf)

KFS 2024:04, Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen (pdf)

KFS 2024:05, Taxa för Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds tillsynsverksamhet enligt lagen (1980.424) om åtgärder mot förorening från fartyg (pdf)

KFS 2024:06, Taxa för upplåtelse av offentlig plats med polistillstånd (pdf)

KFS 2024:07, Föreskrifter för avfallshantering för Stockholms stad (pdf)

KFS 2024:10, Instruktion för kommunstyrelsens råd för nationella minoriteters rättigheter (pdf)

KFS 2024:11, Reglemente för arbetsmarknadsnämnden (pdf)

KFS 2024:12, Reglemente för avfallsnämnden (pdf)

KFS 2024:13, Reglemente för fastighetsnämnden (pdf)

KFS 2024:14, Reglemente för kommunstyrelsen (pdf)

KFS 2024:15, Reglemente för servicenämnden (pdf)

KFS 2024:16, Reglemente för socialnämnden (pdf)

KFS 2024:17, Reglemente för stadsbyggnadsnämnden (pdf)

KFS 2024:18, Reglemente för stadsdelsnämnderna (pdf)

KFS 2024:19, Reglemente för trafiknämnden (pdf)

KFS 2024:20, Reglemente för utbildningsnämnden (pdf)

KFS 2024:21, Reglemente för äldrenämnden (pdf)

KFS 2024:22, Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (pdf)

Uppdaterad