Revision

Revisorerna granskar på fullmäktiges uppdrag. Målsättningen är att revisorerna med sin granskning och prövning bidrar till att kommunens verksamheter sköts effektivt och arbetar utifrån de beslut som kommunfullmäktige fattat.

Revisionen i nämnderna genomförs av 20 förtroendevalda revisorer. För granskning av stadens bolag väljs lekmannarevisorer, vilka är desamma som nämndernas förtroendevalda revisorer. Granskning i bolag och nämnder genomförs med stöd av revisionskontoret. Resultatet av granskningarna rapporteras till fullmäktige och de som granskas. 

Granskning av nämnder och kommunala bolag

Revisorerna i Stockholms stad granskar årligen att stadens nämnder utfört sitt uppdrag på ett bra sätt. Det innebär att  verksamhet och ekonomi sköts på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt att nämnder och styrelser har en tillräcklig styrning och kontroll. Revisorerna granskar också att räkenskaperna är rättvisande.

Utöver den revision som görs varje år på samtliga nämnder görs också fördjupade granskningar. En fördjupad granskning rör ofta en avgränsad del av en större verksamhet. Vilka delar av stadens verksamhet som revisorerna ska fördjupa sig i beslutas år för år i en plan. Till grund ligger tidigare års granskningar men också andra analyser av områden som kan vara angelägna att granskas.

Också kommunala bolag granskas av revisorer. Eftersom de lyder under aktiebolagslagen finns vissa skillnader jämfört med granskningen av nämnderna.

De förtroendevalda revisorerna i kommunala bolag är lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna granskar om verksamhet och ekonomi sköts på ett  ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt om styrelserna har en tillräcklig styrning och kontroll. Lekmannarevisorerna granskar också hur bolagen sköts utifrån ägarnas direktiv. De rapporterar sina granskningsresultat till den årliga bolagsstämman.

Granskningen av bolagens räkenskaper genomförs  av en auktoriserad revisor. Även den auktoriserade revisorn rapporterar sin granskning till bolagsstämman. Frågor om ansvarsfrihet hanteras av bolagsstämman.

Öppenhet och offentlighet

Revisorerna eftersträvar största möjliga öppenhet, både gentemot kommunfullmäktige och allmänhet om resultaten, men också gentemot de nämnder och bolag som granskas. Alla revisionsrapporter är offentliga och ska ligga till grund för att utveckla och förbättra verksamheten.

Organisation

Stockholms stad har 20 förtroendevalda revisorer för att granska stadens nämnder. De är även lekmannarevisorer för de kommunala bolagen. Revisorerna väljs av kommunfullmäktige.

Staden har ett eget revisionskontor med sakkunniga som biträder de förtroendevalda revisorerna. Externa revisorer och specialister anlitas i vissa fall.

Stadsrevisionen är den samlade benämningen för de förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret.

Styrande dokument

Kommunallagen och aktiebolagslagen

Den kommunala revisionens uppgifter och organisation regleras främst i 12 kapitlet i kommunallagen. För revisionen av de kommunala bolagen gäller även 10 kapitlet i aktiebolagslagen.

Reglementet för Stadsrevisionen i Stockholm

Kommunfullmäktige har antagit Reglemente för Stadsrevisionen i Stockholms stad (Kfs 2020:17). I reglementet beskrivs bland annat revisionens uppgift och organisation.

God revisionssed i kommunal verksamhet

Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt skriften God revisionssed i kommunal verksamhet 2022, som är ett komplement till lagstiftning och lokala revisionsreglementen.

Uppdaterad