Rapporter från revisionen

Revisorerna i Stockholms stad genomför varje år fördjupade granskningar. De rör ofta en avgränsad del av en större verksamhet.

Revisorerna tar fram en revisionsplan för det kommande årets verksamhet. Revisionsplanen redovisar granskningens innehåll och omfattning.

Revisionsplan 2024 (pdf)

De fördjupade granskningarna som revisionen genomför presenteras i revisionsrapporter som publiceras när granskningen är färdig.

I årsredogörelsen sammanfattar revisorerna årets granskning.

Stadsrevisionens årsredogörelse 2023 (pdf)

De senaste årens revisionsrapporter

Avtalsuppföljning av lokalvård

Revisionsrapport nr 10 2023, Uppföljning av lokalvårdsavtal (pdf)

Kontaktuppgifter nr 10 2023, Uppföljning av lokalvårdsavtal (pdf)

Styrning av samhällsviktiga investeringsprojekt

Revisionsrapport nr 9 2023, Styrning av samhällsviktiga investeringsprojekt (pdf)

Kontaktuppgifter nr 9 2023, Styrning samhällsviktiga investeringsprojekt (pdf)

Ekonomistyrning i grundskolan

Revisionsrapport nr 8 2023, Ekonomistyrning i grundskolan (pdf)

Kontaktuppgifter nr 8 2023, Ekonomistyrning i grundskolan (pdf)

Underhåll och reinvestering av dricksvattenledningsnätet 2023:7

Missiv och sammanfattning nr 7, Underhåll och reinvestering av dricksvattenledningsnätet (pdf)

Revisionsrapport nr 7, Underhåll och reinvestering av dricksvattenledningsnätet (pdf)

Kontaktuppgifter nr 7, Underhåll och reinvestering av dricksvattenledningsnätet (pdf)

Genomförandeplaner inom hemtjänst 2023:6

Revisionsrapport 2023 nr 6, Genomförandeplaner inom hemtjänst (pdf)

Kontaktuppgifter 2023 nr 6, Genomförandeplaner inom hemtjänst (pdf)

Att främja fysisk aktivitet hos unga 2023:5

Revisionsrapport 2023 nr 5, Att främja fysisk aktivitet hos unga 2023:5 (pdf)

Kontaktuppgifter 2023 nr 5, Att främja fysisk aktivitet hos unga 2023:5 (pdf)

Hälsofrämjande lärmiljöer 2023:4

Revisionsrapport 2023 nr 4, Hälsofrämjande lärmiljöer 2023:4 (pdf)

Kontaktuppgifter 2023 nr 4, Hälsofrämjande lärmiljöer 2023:4 (pdf)

Biologisk mångfald i stadsbyggnadsprocessen 2023:3

Revisionsrapport 2023 nr 3, Biologisk mångfald i stadsbyggnadsprocessen 2023:3 (pdf)

Kontaktuppgifter 2023 nr 3, Biologisk mångfald i stadsbyggnadsprocessen 2023:3

Anpassad grundskola (Grundsärskola) 2023:2

Revisionsrapport 2023 nr 2, Anpassad grundskola (Grundsärskola) 2023:2 (pdf)

Kontaktuppgifter 2023 nr 2, Anpassad grundskola (Grundsärskola) 2023:2 (pdf)

Stadens arbete för att motverka välfärdsbrott 2023:1

Revisionsrapport 2023 nr 1, Stadens arbete för att motverka välfärdsbrott (pdf)

Kontaktuppgifter 2023 nr 1, Stadens arbete för att motverka välfärdsbrott (pdf)

Socialt utanförskap hos unga 2022:10

Revisionsrapport 2022 nr 10, Socialt utanförskap hos unga (pdf)

Kontaktuppgifter 2022 nr 10, Socialt utanförskap hos unga (pdf)

Hållbar dagvattenhantering 2022:9

Revisionsrapport 2022 nr 9, Hållbar dagvattenhantering (pdf)

Kontaktuppgifter 2022 nr 9, Hållbar dagvattenhantering (pdf)

Stadens fritidshem 2022:8

Revisionsrapport 2022 nr 8, Stadens fritidshem (pdf)

Kontaktuppgifter 2022 nr 8, Stadens fritidshem (pdf)

Stadens integrerade ledningssystem 2022:7

Revisionsrapport 2022 nr 7, Stadens integrerade ledningssystem (pdf)

Kontaktuppgifter 2022 nr 7, Stadens integrerade ledningssystem (pdf)

Outsourcad it verksamhet 2022:6

Revisionsrapport 2022 nr 6, Outsourcad it verksamhet (pdf)

Bilaga 2022 nr 6, Outsourcad it verksamhet (pdf)

Kontaktuppgifter 2022 nr 6, Outsourcad it verksamhet (pdf)

Förutsättningar för en äldreomsorg med hög kvalitet 2022:5

Revisionsrapport 2022 nr 5, förutsättningar för en äldreomsorg med hög kvalitet (pdf)

Kontaktuppgifter 2022 nr 5, förutsättningar för en äldreomsorg med hög kvalitet (pdf)

Stöd till unga vuxna med funktionsnedsättning att komma i arbete 2022:4

Revisionsrapport 2022 nr 4, stöd till unga vuxna med funktionsnedsättning att komma i arbete (pdf)

Sammanfattning 2022 nr 4, stöd till unga vuxna med funktionsnedsättning att komma i arbete (pdf)

Bidrag till Ideella föreningar 2022:3

Revisionsrapport 2022 nr 3, ideella föreningar (pdf)

Sammanfattning 2022 nr 3, bidrag till ideella föreningar (pdf)

Projekt Slussen 2022:2

Revisionsrapport 2022 nr 2 , projekt Slussen (pdf)

Sammanfattning 2022 nr 2, projekt Slussen (pdf)

Samverkan i stadsplanering 2022:1

Revisionsrapport 2022 nr 1, samverkan i stadsplanering (pdf)

Sammanfattning 2022 nr 1 , samverkan i stadsplanering (pdf)

Placeringar av barn och ungdomar på HVB 2021:08

Revisionsrapport 2021 nr 8 Placeringar av barn och ungdomar på HVB (pdf)

Sammanfattning 2021 nr 8 Placering av barn och ungdomar på HVB (pdf)

Stadens styrning av verksamhetsprojekt 2021:07

Revisionsrapport 2021 nr 7: Stadens styrning av verksamhetsprojekt (pdf)
Sammanfattning 2021 nr 7: Stadens styrning av verksamhetsprojekt (pdf)

Elevhälsan i stadens grundskolor 2021:06

Revisionsrapport 2021 nummer 6: Elevhälsan i stadens grundskolor (pdf)

Revisorernas sammanfattning nummer 6 2021: Elevhälsan i stadens grundskolor (pdf)

Språkutveckling i grundskolan, 2021:05

Projektrapport 2021 nummer 5 2021: Språkutveckling i grundskolan (pdf)

Revisorernas sammanfattning nummer 5 2021: Språkutveckling i grundskolan (pdf) 

Otillåtet påverkan av myndighetsutövning inom socialtjänsten, 2021:04

Projektrapport 2021 nummer 4: Otillåten påverkan av myndighetsutövning inom socialtjänsten (pdf)

Revisorernas sammanfattning 2021 nummer 4: Otillåten påverkan av myndighetsutövning inom socialtjänst (pdf)

Idéburet offentligt partnerskap, 2021:03

Projektrapport 2021 nummer 3: Idéburet offentligt partnerskap (pdf)
Revisorernas sammanfattning 2021 nummer 3: Idéburet offentligt partnerskap (pdf)

Samverkan utskrivna patienter från slutenvård, 2021:02

Projektrapport 2021 nummer 2: Samverkan utskrivna patienter från slutenvård (pdf)

Revisorernas sammanfattning 2021 nummer 2: Samverkan utskrivna patienter från slutenvård (pdf)

Översiktsplanens styrkraft, 2021:01

Projektrapport 2021 nummer 1: Översiktsplanens styrkraft (pdf)

Revisorernas sammanfattning 2021 nummer 1: Översiktsplanens styrkraft (pdf)

Följande revisionsrapporter kan du beställa via e-post: 

revision.rvk@stockholm.se

 • Kontinuitetsplanering – it-avbrott, 2019:6
 • Implementering av dataskyddsförordningen, 2019:5
 • Systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten, 2019:4
 • Missbruk och kriminalitet socialtjänstens arbete med barn och unga, 2019:3
 • Stadens arbete mot våldsbejakande extremism, 2019:2
 • Stadens investeringar, 2019:1

Följande revisionsrapporter kan du beställa via e-post: 

revision.rvk@stockholm.se

 • Intern kontroll med fokus på oegentligheter, 2018:13
 • Styrning av gymnasieskolans ekonomi och verksamhet, 2018:12
 • Kontinuitet inom hemtjänsten, 2018:11
 • Oegentligheter och förtroendeskadligt agerande, 2018:10
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, 2018:9
 • Stadens informationssäkerhetsarbete, 2018:8
 • Tillgänglighet i offentlig miljö och till stadens service, 2018:7
 • Uppföljning av miljöpåverkan i stadsplaneringen, 2018:6
 • Kunskapsresultat i grundskolan, 2018:5
 • Stadens bostadsförsörjningsansvar, 2018:4
 • Kompetensförsörjning inom förskola, skola och socialtjänst, 2018:3 
 • Stadens mottagande av nyanlända, 2018:2
 • Kränkande behandling i grundskolan, 2018:1 

Följande revisionsrapporter kan du beställa via e-post: 

revision.rvk@stockholm.se

 • Miljöprogrammet Hållbar energianvändning, 2017:9
 • Direktupphandling, 2017:8
 • Utredningstider inom individ- och familjeomsorgen, 2017:7
 • Trygghet och delaktighet, 2017:6
 • Stadens skydd mot anlitande av svart arbetskraft, 2017:5
 • Granskning av samverkan i missbruks- och beroendevården, 2017:4
 • Dialogen med medborgare i projektet Nya Slussen, 2017:3
 • Ökade kunskapsskillnader i skolan, 2017:2
 • Bostadsbyggandet – stadsbyggnadsprocessen, 2017:1

Årsgranskningar av nämnder och bolag

Varje nämnd granskas varje år. Resultaten presenteras i en årsrapport och en revisionsberättelse.

Det är revisionskontoret som tar fram nämndernas och styrelsernas årsrapporter. De förtroendevalda revisorerna står bakom revisionsberättelsen.

I årsredogörelsen sammanfattar revisorerna årets granskning. Årsredogörelsen är en bilaga till kommunstyrelsens revisionsberättelse.

Även de kommunala bolagen granskas.

Nämndernas årsrapporter

Kommunstyrelsen

Årsrapport 2023 Kommunstyrelsen (pdf)

Revisionsberättelse 2023 Kommunstyrelsen (pdf)

Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser 2023 (pdf)

Granskning av kommunstyrelsens delårsrapport 2023 (pdf)

Revisorernas bedömning av Stockholms stads delårsrapport 2023 (pdf)

Stadsdelsnämnd Bromma

Årsrapport 2023 Bromma stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2023 Bromma stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Årsrapport 2023 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2023 Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Farsta

Årsrapport 2023 Farsta stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2023 Farsta stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö

Årsrapport 2023 Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2023 Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Årsrapport 2023 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2023 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Järva

Årsrapport 2023 Järva stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2023 Järva stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Årsrapport 2023 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2023 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Årsrapport 2023 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2023 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

Årsrapport 2023 Norra innerstadens stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2023 Norra innerstadens stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Årsrapport 2023 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2023 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Årsrapport 2023 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2023 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Årsrapport 2023 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2023 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Årsrapport 2023 Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2023 Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Södermalm

Årsrapport 2023 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2023 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Årsrapport 2023 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2023 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Arbetsmarknadsnämnden

Årsrapport 2023 arbetsmarknadsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2023 arbetsmarknadsnämnden (pdf)

Exploateringsnämnden

Årsrapport 2023 exploateringsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2023 exploateringsnämnden (pdf)

Fastighetsnämnden

Årsrapport 2023 fastighetsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2023 fastighetsnämnden (pdf)

Idrottsnämnden

Årsrapport 2023 idrottsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2023 idrottsnämnden (pdf)

Kulturnämnden

Årsrapport 2023 kulturnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2023 kulturnämnden (pdf)

Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2023 kyrkogårdsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2023 kyrkogårdsnämnden (pdf)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årsrapport 2023 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2023 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf)

Servicenämnden

Årsrapport 2023 servicenämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2023 servicenämnden (pdf)

Socialnämnden

Årsrapport 2023 socialnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2023 socialnämnden (pdf)

Stadsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2023 stadsbyggnadsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2023 stadsbyggnadsnämnden (pdf)

Trafiknämnden

Årsrapport 2023 trafiknämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2023 trafiknämnden (pdf)

Utbildningsnämnden

Årsrapport 2023 utbildningsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2023 utbildningsnämnden (pdf)

Valnämnden

Årsrapport 2023 valnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2023 valnämnden (pdf)

Äldrenämnden

Årsrapport 2023 äldrenämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2023 äldrenämnden (pdf)

Överförmyndarnämnden

Årsrapport 2023 överförmyndarnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2023 överförmyndarnämnden (pdf)

Kommunstyrelsen

Årsrapport 2022 Kommunstyrelsen (pdf)

Revisionsberättelse 2022 Kommunstyrelsen (pdf)

Stadsrevisionens årsredogörelse 2022 (pdf)

Stadsdelsnämnd Bromma

Årsrapport 2022 Bromma stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2022 Bromma stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Årsrapport 2022 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2022 Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Farsta

Årsrapport 2022 Farsta stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2022 Farsta stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö

Årsrapport 2022 Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2022 Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Årsrapport 2022 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2022 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Årsrapport 2022 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2022 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Årsrapport 2022 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2022 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Årsrapport 2022 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2022 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Årsrapport 2022 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2022 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Årsrapport 2022 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2022 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Årsrapport 2022 Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2022 Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Södermalm

Årsrapport 2022 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2022 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Årsrapport 2022 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2022 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Arbetsmarknadsnämnden

Årsrapport 2022 arbetsmarknadsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2022 arbetsmarknadsnämnden (pdf)

Exploateringsnämnden

Årsrapport 2022 exploateringsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2022 exploateringsnämnden (pdf)

Fastighetsnämnden

Årsrapport 2022 fastighetsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2022 fastighetsnämnden (pdf)

Idrottsnämnden

Årsrapport 2022 idrottsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2022 idrottsnämnden (pdf)

Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

Årsrapport 2022 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf)

Revisionsberättelse 2022 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf)

Kulturnämnden avseende stadsarkivet

Årsrapport 2022 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf)

Revisionsberättelse 2022 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf)

Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2022 kyrkogårdsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2022 kyrkogårdsnämnden (pdf)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årsrapport 2022 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2022 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf)

Servicenämnden

Årsrapport 2022 servicenämnden (pdf)
Revisionsberättelse 2022 servicenämnden (pdf)

Socialnämnden

Årsrapport 2022 socialnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2022 socialnämnden (pdf)

Stadsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2022 stadsbyggnadsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2022 stadsbyggnadsnämnden (pdf)

Trafiknämnden

Årsrapport 2022 trafiknämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2022 trafiknämnden (pdf)

Utbildningsnämnden

Årsrapport 2022 utbildningsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2022 utbildningsnämnden (pdf)

Valnämnden

Årsrapport 2022 valnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2022 valnämnden (pdf)

Äldrenämnden

Årsrapport 2022 äldrenämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2022 äldrenämnden (pdf)

Överförmyndarnämnden

Årsrapport 2022 överförmyndarnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2022 överförmyndarnämnden (pdf)

Kommunstyrelsen

Årsrapport 2021 Kommunstyrelsen (pdf)

Revisionsberättelse 2021 Kommunstyrelsen (pdf)

Stadsrevisionens årsredogörelse 2021 (pdf)

Stadsdelsnämnd Bromma

Årsrapport 2021 Bromma stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2021 Bromma stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Årsrapport 2021 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2021 Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Farsta

Årsrapport 2021 Farsta stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2021 Farsta stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö

Årsrapport 2021 Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2021 Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Årsrapport 2021 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2021 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Årsrapport 2021 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2021 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Årsrapport 2021 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2021 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Årsrapport 2021 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2021 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Årsrapport 2021 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2021 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Årsrapport 2021 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2021 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Årsrapport 2021 Skärholmen stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2021 Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Södermalm

Årsrapport 2021 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2021 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Årsrapport 2021 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2021 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Arbetsmarknadsnämnden

Årsrapport 2021 arbetsmarknadsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2021 arbetsmarknadsnämnden (pdf)

Exploateringsnämnden

Årsrapport 2021 exploateringsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2021 exploateringsnämnden (pdf)

Fastighetsnämnden

Årsrapport 2021 fastighetsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2021 fastighetsnämnden (pdf)

Idrottsnämnden

Årsrapport 2021 idrottsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2021 idrottsnämnden (pdf)

Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

Årsrapport 2021 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf)

Revisionsberättelse 2021 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf)

Kulturnämnden avseende stadsarkivet

Årsrapport 2021 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf)

Revisionsberättelse 2021 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf)

Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2021 kyrkogårdsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2021 kyrkogårdsnämnden (pdf)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årsrapport 2021 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2021 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf)

Servicenämnden

Årsrapport 2021 servicenämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2021 servicenämnden (pdf)

Socialnämnden

Årsrapport 2021 socialnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2021 socialnämnden (pdf)

Stadsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2021 stadsbyggnadsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2021 stadsbyggnadsnämnden (pdf)

Trafiknämnden

Årsrapport 2021 trafiknämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2021 trafiknämnden (pdf)

Utbildningsnämnden

Årsrapport 2021 utbildningsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2021 utbildningsnämnden (pdf)

Valnämnden

Årsrapport 2021 valnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2021 valnämnden (pdf)

Äldrenämnden

Årsrapport 2021 äldrenämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2021 äldrenämnden (pdf)

Överförmyndarnämnden

Årsrapport 2021 överförmyndarnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2021 överförmyndarnämnden (pdf)

Kommunstyrelsen

Årsrapport 2020 Kommunstyrelsen (pdf)

Revisionsberättelse 2020 Kommunstyrelsen (pdf)

Stadsdelsnämnd Bromma

Årsrapport 2020 Bromma stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2020 Bromma stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Årsrapport 2020 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2020 Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Farsta

Årsrapport 2020 Farsta stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2020 Farsta stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Årsrapport 2020 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2020 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö

Årsrapport 2020 Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2020 Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Årsrapport 2020 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2020 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Årsrapport 2020 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2020 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Årsrapport 2020 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2020 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Årsrapport 2020 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2020 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Årsrapport 2020 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2020 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Årsrapport 2020 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2020 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Årsrapport 2020 Skärholmen stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2020 Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Södermalm

Årsrapport 2020 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2020 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Årsrapport 2020 Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2020 Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Årsrapport 2020 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2020 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Arbetsmarknadsnämnden

Årsrapport 2020 arbetsmarknadsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2020 arbetsmarknadsnämnden (pdf)

Avfallsnämnden

Revisionsberättelse 2020 avfallsnämnden (pdf)

Exploateringsnämnden

Årsrapport 2020 exploateringsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2020 exploateringsnämnden (pdf)

Fastighetsnämnden

Årsrapport 2020 fastighetsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2020 fastighetsnämnden (pdf)

Idrottsnämnden

Årsrapport 2020 idrottsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2020 idrottsnämnden (pdf)

Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

2020 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf)

Revisionsberättelse 2020 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf)

Kulturnämnden avseende stadsarkivet

Årsrapport 2020 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf)

Revisionsberättelse 2020 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf)

Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2020 kyrkogårdsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2020 kyrkogårdsnämnden (pdf)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årsrapport 2020 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2020 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf)

Servicenämnden

Årsrapport 2020 servicenämnden (pdf) 

Revisionsberättelse 2020 servicenämnden (pdf)

Socialnämnden

Årsrapport 2020 socialnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2020 socialnämnden (pdf)

Stadsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2020 stadsbyggnadsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2020 stadsbyggnadsnämnden (pdf)

Trafiknämnden

Årsrapport 2020 trafiknämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2020 trafiknämnden (pdf)

Utbildningsnämnden

Årsrapport 2020 utbildningsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2020 utbildningsnämnden (pdf)

Valnämnden

Årsrapport 2020 valnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2020 valnämnden (pdf)

Äldrenämnden

Årsrapport 2020 äldrenämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2020 äldrenämnden (pdf)

Överförmyndarnämnden

Årsrapport 2020 överförmyndarnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2020 överförmyndarnämnden (pdf)

Kommunstyrelsen

Årsrapport 2019 Kommunstyrelsen (pdf)

Årsredogörelse 2019 (pdf)

Revisionsberättelse 2019 Kommunstyrelsen (pdf)

Delårsrapport – granskning och bedömning

Granskning av delårsrapport 2019 (pdf)

Bedömning av delårsrapport 2019 (pdf)

Stadsdelsnämnd Bromma

Årsrapport 2019 Bromma stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2019 Bromma stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Årsrapport 2019 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2019 Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Farsta

Årsrapport 2019 Farsta stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2019 Farsta stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Årsrapport 2019 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2019 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Årsrapport 2019 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2019 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Årsrapport 2019 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2019 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Årsrapport 2019 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2019 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Årsrapport 2019 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2019 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Årsrapport 2019 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2019 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Årsrapport 2019 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2019 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Årsrapport 2019 Skärholmen stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2019 Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Södermalm

Årsrapport 2019 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2019 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Årsrapport 2019 Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2019 Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Årsrapport 2019 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse 2019 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Arbetsmarknadsnämnden

Årsrapport 2019 arbetsmarknadsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2019 arbetsmarknadsnämnden (pdf)

Exploateringsnämnden

Årsrapport 2019 exploateringsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2019 exploateringsnämnden (pdf)

Fastighetsnämnden

Årsrapport 2019 fastighetsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2019 fastighetsnämnden (pdf)

Idrottsnämnden

Årsrapport 2019 idrottsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2019 idrottsnämnden (pdf)

Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

Årsrapport 2019 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf)

Revisionsberättelse 2019 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf)

Kulturnämnden avseende stadsarkivet

Årsrapport 2019 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf)

Revisionsberättelse 2019 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf)

Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2019 kyrkogårdsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2019 kyrkogårdsnämnden (pdf)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årsrapport 2019 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2019 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf)

Rådet till skydd för Stockholms skönhet

Årsrapport 2019 rådet till skydd för Stockholms skönhet (pdf)

Revisionsberättelse 2019 rådet till skydd för Stockholms skönhet (pdf)

Servicenämnden

Årsrapport 2019 servicenämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2019 servicenämnden (pdf)

Socialnämnden

Årsrapport 2019 socialnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2019 socialnämnden (pdf)

Stadsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2019 stadsbyggnadsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2019 stadsbyggnadsnämnden (pdf)

Trafiknämnden

Årsrapport 2019 trafiknämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2019 trafiknämnden (pdf)

Utbildningsnämnden

Årsrapport 2019 utbildningsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2019 utbildningsnämnden (pdf)

Valnämnden

Årsrapport 2019 valnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2019 valnämnden (pdf)

Äldrenämnden

Årsrapport 2019 äldrenämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2019 äldrenämnden (pdf)

Överförmyndarnämnden

Årsrapport 2019 överförmyndarnämnden (pdf)

Revisionsberättelse 2019 överförmyndarnämnden (pdf)

Kommunstyrelsen

Årsrapport 2018 Kommunstyrelsen (pdf)

Revisionsberättelse för Kommunstyrelsen år 2018 (pdf)

Årsredogörelse 2018 (pdf)

Valnämnden

Årsrapport 2018 valnämnden (pdf)

Revisionsberättelse för valnämnden år 2018 (pdf)

Rådet till skydd för Stockholms skönhet 

Årsrapport 2018 Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) (pdf)

Revisionsberättelse för Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) år 2018 (pdf)

Servicenämnden

Årsrapport 2018 servicenämnden (pdf)

Revisionsberättelse för servicenämnden år 2018 (pdf)

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Årsrapport 2018 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2018 (pdf)

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Årsrapport 2018 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd år 2018 (pdf)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Årsrapport 2018 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd år 2018 (pdf)

Stadsdelsnämnd Bromma

Årsrapport 2018 Bromma stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Bromma stadsdelsnämnd år 2018 (pdf)

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Årsrapport 2018 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Kungsholmens stadsdelsnämnd år 2018 (pdf)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Årsrapport 2018 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Norrmalms stadsdelsnämnd år 2018 (pdf)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Årsrapport 2018 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Östermalms stadsdelsnämnd år 2018 (pdf)

Stadsdelsnämnd Södermalm

Årsrapport 2018 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Södermalms stadsdelsnämnd år 2018 (pdf)

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Årsrapport 2018 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd år 2018 (pdf)

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Årsrapport 2018 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Skarpnäcks stadsdelsnämnd år 2018 (pdf)

Stadsdelsnämnd Farsta

Årsrapport 2018 Farsta stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Farsta stadsdelsnämnd år 2018 (pdf)

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Årsrapport 2018 Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd år 2018 (pdf)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Årsrapport 2018 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd år 2018 (pdf)

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Årsrapport 2018 Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd år 2018 (pdf)

Exploateringsnämnden

Årsrapport 2018 exploateringsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse för exploateringsnämnden år 2018 (pdf)

Fastighetsnämnden

Årsrapport 2018 fastighetsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse för fastighetsnämnden år 2018 (pdf)

Idrottsnämnden

Årsrapport 2018 idrottsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse för idrottsnämnden år 2018 (pdf)

Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

Årsrapport 2018 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf)

Revisionsberättelse för kulturnämnden avseende kulturförvaltningen år 2018 (pdf)

Kulturnämnden avseende stadsarkivet

Årsrapport 2018 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf)

Revisionsberättelse för kulturnämnden avseende stadsarkivet år 2018 (pdf)

Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2018 kyrkogårdsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse för kyrkogårdsnämnden år 2018 (pdf)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årsrapport 2018 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2018 (pdf)

Socialnämnden

Årsrapport 2018 socialnämnden (pdf)

Revisionsberättelse för socialnämnden år 2018 (pdf)

Arbetsmarknadsnämnden

Årsrapport 2018 arbetsmarknadsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse för arbetsmarknadsnämnden år 2018 (pdf)

Stadsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2018 stadsbyggnadsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse för stadsbyggnadsnämnden år 2018 (pdf)

Trafiknämnden

Årsrapport 2018 trafiknämnden (pdf)

Revisionsberättelse för trafiknämnden år 2018 (pdf)

Utbildningsnämnden

Årsrapport 2018 utbildningsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse för utbildningsnämnden år 2018 (pdf)

Äldrenämnden

Årsrapport 2018 äldrenämnden (pdf)

Revisionsberättelse för äldrenämnden år 2018 (pdf)

Överförmyndarnämnden

Årsrapport 2018 överförmyndarnämnden (pdf)

Revisionsberättelse för överförmyndarnämnden år 2018 (pdf)

Kommunstyrelsen

Årsrapport 2017 Kommunstyrelsen (pdf)

Revisionsberättelse för Kommunstyrelsen år 2017 (pdf)

Årsredogörelse 2017 (pdf)

Valnämnden

Årsrapport 2017 valnämnden (pdf)

Revisionsberättelse för valnämnden år 2017 (pdf)

Rådet till skydd för Stockholms skönhet 

Årsrapport 2017 Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) (pdf)

Revisionsberättelse för Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) år 2017 (pdf)

Servicenämnden

Årsrapport 2017 servicenämnden (pdf)

Revisionsberättelse för servicenämnden år 2017 (pdf)

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Årsrapport 2017 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2017 (pdf)

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Årsrapport 2017 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd år 2017 (pdf)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Årsrapport 2017 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd år 2017 (pdf)

Stadsdelsnämnd Bromma

Årsrapport 2017 Bromma stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Bromma stadsdelsnämnd år 2017 (pdf)

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Årsrapport 2017 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Kungsholmens stadsdelsnämnd år 2017 (pdf)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Årsrapport 2017 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Norrmalms stadsdelsnämnd år 2017 (pdf)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Årsrapport 2017 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Östermalms stadsdelsnämnd år 2017 (pdf)

Stadsdelsnämnd Södermalm

Årsrapport 2017 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Södermalms stadsdelsnämnd år 2017 (pdf)

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Årsrapport 2017 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd år 2017 (pdf)

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Årsrapport 2017 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Skarpnäcks stadsdelsnämnd år 2017 (pdf)

Stadsdelsnämnd Farsta

Årsrapport 2017 Farsta stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Farsta stadsdelsnämnd år 2017 (pdf)

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Årsrapport 2017 Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd år 2017 (pdf)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Årsrapport 2017 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd år 2017 (pdf)

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Årsrapport 2017 Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf)

Revisionsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd år 2017 (pdf)

Exploateringsnämnden

Årsrapport 2017 exploateringsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse för exploateringsnämnden år 2017 (pdf)

Fastighetsnämnden

Årsrapport 2017 fastighetsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse för fastighetsnämnden år 2017 (pdf)

Idrottsnämnden

Årsrapport 2017 idrottsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse för idrottsnämnden år 2017 (pdf)

Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

Årsrapport 2017 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf)

Revisionsberättelse för kulturnämnden avseende kulturförvaltningen år 2017 (pdf)

Kulturnämnden avseende stadsarkivet

Årsrapport 2017 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf)

Revisionsberättelse för kulturnämnden avseende stadsarkivet år 2017 (pdf)

Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2017 kyrkogårdsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse för kyrkogårdsnämnden år 2017 (pdf)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årsrapport 2017 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2017 (pdf)

Socialnämnden

Årsrapport 2017 socialnämnden (pdf)

Revisionsberättelse för socialnämnden år 2017 (pdf)

Arbetsmarknadsnämnden

Årsrapport 2017 arbetsmarknadsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse för arbetsmarknadsnämnden år 2017 (pdf)

Stadsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2017 stadsbyggnadsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse för stadsbyggnadsnämnden år 2017 (pdf)

Trafiknämnden

Årsrapport 2017 trafiknämnden (pdf)

Revisionsberättelse för trafiknämnden år 2017 (pdf)

Utbildningsnämnden

Årsrapport 2017 utbildningsnämnden (pdf)

Revisionsberättelse för utbildningsnämnden år 2017 (pdf)

Äldrenämnden

Årsrapport 2017 äldrenämnden (pdf)

Revisionsberättelse för äldrenämnden år 2017 (pdf)

Överförmyndarnämnden

Årsrapport 2017 överförmyndarnämnden (pdf)

Revisionsberättelse för överförmyndarnämnden år 2017 (pdf)

Bolagens årsrapporter

Koncernen Stockholms Stadshus AB

Årsrapport 2023 Stockholms stadshus AB (pdf)

Granskningsrapport 2023 Stockholms stadshus AB (pdf)

AB Familjebostäder

Årsrapport 2023 AB Familjebostäder (pdf)

Granskningsrapport 2023 AB Familjebostäder (pdf)

AB Stockholmshem

Årsrapport 2023 AB Stockholmshem (pdf)

Granskningsrapport 2023 AB Stockholmshem (pdf)

AB Svenska Bostäder

Årsrapport 2023 AB Svenska Bostäder (pdf)

Granskningsrapport 2023 AB Svenska Bostäder (pdf)

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Årsrapport 2023 Micasa Fastigheter i Stockholm AB (pdf)

Granskningsrapport 2023 Micasa Fastigheter i Stockholm AB (pdf)

Mässfastigheter i Stockholm AB

Årsrapport 2023 Mässfastigheter (pdf)

Granskningsrapport 2023 Mässfastigheter i Stockholm AB (pdf)

AB Stokab

Årsrapport 2023 AB Stokab (pdf)

Granskningsrapport 2023 AB Stokab (pdf)

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Årsrapport 2023 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf)

Granskningsrapport 2023 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf)

Stockholms stads Parkerings AB

Årsrapport 2023 Stockholms stads Parkerings AB (pdf)

Granskningsrapport 2023 Stockholms stads Parkerings AB (pdf)

Stockholm Vatten och Avfall AB

Årsrapport 2023 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf)

Granskningsrapport 2023 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf)

Stockholms Hamn AB

Årsrapport 2023 Stockholms Hamn AB (pdf)

Granskningsrapport 2023 Stockholms Hamn AB (pdf)

Stockholms Stadsteater AB

Årsrapport 2023 Stockholms Stadsteater AB (pdf)

Granskningsrapport 2023 Stockholms Stadsteater AB (pdf)

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Årsrapport 2023 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf)

Granskningsrapport 2023 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf)

Stockholm Business Region AB

Årsrapport 2023 Stockholm Business Region AB (pdf)

Granskningsrapport 2023 Stockholm Business Region AB (pdf)

Stockholms stads Bostadsförmedling AB

Årsrapport 2023 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf)

Granskningsrapport 2023 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf)

S:t Eriks Försäkrings AB

Årsrapport 2023 S:t Eriks Försäkrings AB (pdf)

Granskningsrapport 2023 S:t Eriks Försäkrings AB (pdf)

S:t Eriks Markutvecklings AB

Årsrapport 2023 S:t Eriks Markutvecklings AB (pdf)

Granskningsrapport 2023 S:t Eriks Markutvecklings AB (pdf)

Koncernen Stockholms Stadshus AB

Årsrapport 2022 Stockholms stadshus AB (pdf)

Granskningsrapport 2022 Stockholms stadshus AB (pdf)

AB Familjebostäder

Årsrapport 2022 AB Familjebostäder (pdf)

Granskningsrapport 2022 AB Familjebostäder (pdf)

AB Stockholmshem

Årsrapport 2022 AB Stockholmshem (pdf)

Granskningsrapport 2022 AB Stockholmshem (pdf)

AB Svenska Bostäder

Årsrapport 2022 AB Svenska Bostäder (pdf)

Granskningsrapport 2022 AB Svenska Bostäder (pdf)

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Årsrapport 2022 Micasa Fastigheter i Stockholm AB (pdf)

Granskningsrapport 2022 Micasa Fastigheter i Stockholm AB (pdf)

Mässfastigheter i Stockholm AB

Årsrapport 2022 Mässfastigheter (pdf)

Granskningsrapport 2022 Mässfastigheter i Stockholm AB (pdf)

AB Stokab

Årsrapport 2022 AB Stokab (pdf)

Granskningsrapport 2022 AB Stokab (pdf)

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Årsrapport 2022 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf)

Granskningsrapport 2022 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf)

Stockholms stads Parkerings AB

Årsrapport 2022 Stockholms stads Parkerings AB (pdf)

Granskningsrapport 2022 Stockholms stads Parkerings AB (pdf)

Stockholm Vatten och Avfall AB

Årsrapport 2022 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf)

Granskningsrapport 2022 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf)

Stockholms Hamn AB

Årsrapport 2022 Stockholms Hamn AB (pdf)

Granskningsrapport 2022 Stockholms Hamn AB (pdf)

Stockholms Stadsteater AB

Årsrapport 2022 Stockholms Stadsteater AB (pdf)

Granskningsrapport 2022 Stockholms Stadsteater AB (pdf)

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Årsrapport 2022 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf)

Granskningsrapport 2022 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf)

Stockholm Business Region AB

Årsrapport 2022 Stockholm Business Region AB (pdf)

Granskningsrapport 2022 Stockholm Business Region AB (pdf)

Stockholms stads Bostadsförmedling AB

Årsrapport 2022 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf)

Granskningsrapport 2022 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf)

S:t Erik Livförsäkring AB

Årsrapport 2022 S:t Erik Livförsäkring AB (pdf)

S:t Eriks Försäkrings AB

Årsrapport 2022 S:t Eriks Försäkrings AB (pdf)

Granskningsrapport 2022 S:t Eriks Försäkrings AB (pdf)

S:t Eriks Markutvecklings AB

Årsrapport 2022 S:t Eriks Markutvecklings AB (pdf)

Granskningsrapport 2022 S:t Eriks Markutvecklings AB (pdf)

Koncernen Stockholms Stadshus AB

Årsrapport 2021 Stockholms stadshus AB (pdf)

Granskningsrapport 2021 Stockholms stadshus AB (pdf)

AB Familjebostäder

Årsrapport 2021 AB Familjebostäder (pdf)

Granskningsrapport 2021 AB Familjebostäder (pdf)

AB Stockholmshem

Årsrapport 2021 AB Stockholmshem (pdf)

Granskningsrapport 2021 AB Stockholmshem (pdf)

AB Svenska Bostäder

Årsrapport 2021 AB Svenska Bostäder (pdf)

Granskningsrapport 2021 AB Svenska Bostäder (pdf)

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Årsrapport 2021 Micasa Fastigheter i Stockholm AB (pdf)

Granskningsrapport 2021 Micasa Fastigheter i Stockholm AB (pdf)

Mässfastigheter i Stockholm AB

Årsrapport 2021 Mässfastigheter (pdf)

Granskningsrapport 2021 Mässfastigheter i Stockholm AB (pdf)

AB Stokab

Årsrapport 2021 AB Stokab (pdf)

Granskningsrapport 2021 AB Stokab (pdf)

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Årsrapport 2021 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf)

Granskningsrapport 2021 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf)

Stockholms stads Parkerings AB

Årsrapport 2021 Stockholms stads Parkerings AB (pdf)

Granskningsrapport 2021 Stockholms stads Parkerings AB (pdf)

Stockholm Vatten och Avfall AB

Årsrapport 2021 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf)

Granskningsrapport 2021 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf)

Stockholms Hamn AB

Årsrapport 2021 Stockholms Hamn AB (pdf)

Granskningsrapport 2021 Stockholms Hamn AB (pdf)

Stockholms Stadsteater AB

Årsrapport 2021 Stockholms Stadsteater AB (pdf)

Granskningsrapport 2021 Stockholms Stadsteater AB (pdf)

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Årsrapport 2021 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf)

Granskningsrapport 2021 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf)

Stockholm Business Region AB

Årsrapport 2021 Stockholm Business Region AB (pdf)

Granskningsrapport 2021 Stockholm Business Region AB (pdf)

Stockholms stads Bostadsförmedling AB

Årsrapport 2021 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf)

Granskningsrapport 2021 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf)

S:t Erik Livförsäkring AB

Årsrapport 2021 S:t Erik Livförsäkring AB (pdf)

Granskningsrapport 2021 S:t Erik Livförsäkring AB (pdf)

S:t Eriks Försäkrings AB

Årsrapport 2021 S:t Eriks Försäkrings AB (pdf)

Granskningsrapport 2021 S:t Eriks Försäkrings AB (pdf)

S:t Eriks Markutvecklings AB

Årsrapport 2021 S:t Eriks Markutvecklings AB (pdf)

Granskningsrapport 2021 S:t Eriks Markutvecklings AB (pdf)

Koncernen Stockholms Stadshus AB

Årsrapport 2020 Stockholms stadshus AB (pdf)

Granskningsrapport 2020 Stockholms stadshus AB (pdf)

AB Familjebostäder

Årsrapport 2020 AB Familjebostäder (pdf)

Granskningsrapport 2020 AB Familjebostäder (pdf)

AB Stockholmshem

Årsrapport 2020 AB Stockholmshem (pdf)

Granskningsrapport 2020 AB Stockholmshem (pdf)

AB Svenska Bostäder

Årsrapport 2020 AB Svenska Bostäder (pdf)

Granskningsrapport 2020 AB Svenska Bostäder (pdf)

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Årsrapport 2020 Micasa Fastigheter i Stockholm AB (pdf)

Granskningsrapport 2020 Micasa Fastigheter i Stockholm AB (pdf)

Mässfastigheter i Stockholm AB

Årsrapport 2020_Mässfastigheter (pdf)

Granskningsrapport_2020 Mässfastigheter i Stockholm AB (pdf)

AB Stokab

Årsrapport 2020 AB Stokab (pdf)

Granskningsrapport 2020 AB Stokab (pdf)

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Årsrapport 2020 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf)

Granskningsrapport 2020 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf)

Stockholms stads Parkerings AB

Årsrapport 2020 Stockholms stads Parkerings AB (pdf)

Granskningsrapport 2020 Stockholms stads Parkerings AB (pdf)

Stockholm Vatten och Avfall AB

Årsrapport 2020 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf)

Granskningsrapport 2020 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf)

Stockholms Hamn AB

Årsrapport 2020 Stockholms Hamn AB (pdf)

Granskningsrapport 2020 Stockholms Hamn AB (pdf)

Stockholms Stadsteater AB

Årsrapport 2020 Stockholms Stadsteater AB (pdf)

Granskningsrapport 2020 Stockholms Stadsteater AB (pdf)

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Årsrapport 2020 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf)

Granskningsrapport 2020 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf)

Stockholm Business Region AB

Årsrapport 2020 Stockholm Business Region AB (pdf)

Granskningsrapport 2020 Stockholm Business Region AB (pdf)

Stockholms stads Bostadsförmedling AB

Årsrapport 2020 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf)

Granskningsrapport 2020 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf)

S:t Erik Livförsäkring AB

Årsrapport 2020 S:t Erik Livförsäkring AB (pdf)

Granskningsrapport 2020 S:t Erik Livförsäkring AB (pdf)

S:t Eriks Försäkrings AB

Årsrapport 2020 S:t Eriks Försäkrings AB (pdf)

Granskningsrapport 2020 S:t Eriks Försäkrings AB (pdf)

S:t Eriks Markutvecklings AB

Årsrapport 2020 S:t Eriks Markutvecklings AB (pdf)

Granskningsrapport 2020 S:t Eriks Markutvecklings AB (pdf)

Koncernen  Stockholms Stadshus AB

Årsrapport 2019 Stockholms stadshus AB (pdf)

Granskningsrapport 2019 Stockholms stadshus AB (pdf)

AB Familjebostäder

Årsrapport 2019 AB Familjebostäder (pdf)

Granskningsrapport 2019 AB Familjebostäder (pdf)

AB Stockholmshem

Årsrapport 2019 AB Stockholmshem (pdf)

Granskningsrapport 2019 AB Stockholmshem (pdf)

AB Svenska Bostäder

Årsrapport 2019 AB Svenska Bostäder (pdf)

Granskningsrapport 2019 AB Svenska Bostäder (pdf)

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Årsrapport 2019 Micasa Fastigheter i Stockholm AB (pdf)

Granskningsrapport 2019 Micasa Fastigheter i Stockholm AB (pdf)

AB Stokab

Årsrapport 2019 AB Stokab (pdf)

Granskningsrapport 2019 AB Stokab (pdf)

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Årsrapport 2019 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf)

Granskningsrapport 2019 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf)

Stockholms stads Parkerings AB

Årsrapport 2019 Stockholms stads Parkerings AB (pdf)

Granskningsrapport 2019 Stockholms stads Parkerings AB (pdf)

Stockholm Vatten och Avfall AB

Årsrapport 2019 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf)

Granskningsrapport 2019 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf)

Stockholms Hamn AB

Årsrapport 2019 Stockholms Hamn AB (pdf)

Granskningsrapport 2019 Stockholms Hamn AB (pdf)

Stockholms Stadsteater AB

Årsrapport 2019 Stockholms Stadsteater AB (pdf)

Granskningsrapport 2019 Stockholms Stadsteater AB (pdf)

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Årsrapport 2019 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf)

Granskningsrapport 2019 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf)

Stockholm Business Region AB

Årsrapport 2019 Stockholm Business Region AB (pdf)

Granskningsrapport 2019 Stockholm Business Region AB (pdf)

Stockholms stads Bostadsförmedling AB

Årsrapport 2019 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf)

Granskningsrapport 2019 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf)

S:t Erik Livförsäkring AB

Årsrapport 2019 S:t Erik Livförsäkring AB (pdf)

Granskningsrapport 2019 S:t Erik Livförsäkring AB (pdf)

S:t Eriks Försäkrings AB

Årsrapport 2019 S:t Eriks Försäkrings AB (pdf)

Granskningsrapport 2019 S:t Eriks Försäkrings AB (pdf)

S:t Eriks Markutvecklings AB

Årsrapport 2019 S:t Eriks Markutvecklings AB (pdf)

Granskningsrapport 2019 S:t Eriks Markutvecklings AB (pdf)

Koncernen Stockholms Stadshus AB

Gransknings-PM 2018 Stockholms Stadshus AB (pdf)

Granskningsrapport 2018 Stockholms Stadshus AB (pdf)

AB Familjebostäder

Gransknings-PM 2018 AB Familjebostäder(pdf, 99 kB

Granskningsrapport 2018 AB Familjebostäder (pdf)

AB Stockholmshem

Gransknings-PM 2018 AB Stockholmshem (pdf)

Granskningsrapport 2018 AB Stockholmshem (pdf)

AB Svenska Bostäder

Gransknings-PM 2018 AB Svenska Bostäder (pdf)

Granskningsrapport 2018 AB Svenska Bostäder (pdf)

Micasa fastigheter i Stockholm AB

Gransknings-PM 2018 Micasa fastigheter i Stockholm AB (pdf)

Granskningsrapport 2018 Micasa fastigheter i Stockholm AB (pdf)

AB Stokab

Gransknings-PM 2018 AB Stokab (pdf)

Granskningsrapport 2018 AB Stokab (pdf)

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Gransknings-PM 2018 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf)

Granskningsrapport 2018 Skolfastigheter i Stockholm AB (pdf)

Stockholms stads Parkerings AB

Gransknings-PM 2018 Stockholms stads Parkerings AB (pdf)

Granskningsrapport 2018 Stockholms stads Parkerings AB (pdf)

Stockholm Vatten och Avfall AB

Gransknings-PM 2018 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf)

Granskningsrapport 2018 Stockholm Vatten och Avfall AB (pdf)

Stockholms Hamn AB

Gransknings-PM 2018 Stockholms Hamn AB (pdf)

Granskningsrapport 2018 Stockholms Hamn AB (pdf)

Stockholms Stadsteater AB

Gransknings-PM 2018 Stockholms Stadsteater AB (pdf)

Granskningsrapport 2018 Stockholms Stadsteater AB (pdf)

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Gransknings-PM 2018 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf)

Granskningsrapport 2018 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf)

Stockholm Business Region AB

Gransknings-PM 2018 Stockholm Business Region AB (pdf)

Granskningsrapport 2018 Stockholm Business Region AB (pdf)

Stockholms stads Bostadsförmedling AB

Gransknings-PM 2018 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf)

Granskningsrapport 2018 Stockholms stads Bostadsförmedling AB (pdf)

S:t Erik Livförsäkring AB

Gransknings-PM 2018 S:t Erik Livförsäkring AB (pdf)

Granskningsrapport 2018 S:t Erik Livförsäkring AB (pdf)

S:t Erik Försäkrings AB

Gransknings-PM 2018 S:t Erik Försäkrings AB (pdf)

Granskningsrapport 2018 S:t Erik Försäkrings AB (pdf)

S:t Erik Markutveckling AB

Gransknings-PM 2018 S:t Erik Markutveckling AB (pdf)

Granskningsrapport 2018 S:t Erik Markutveckling AB (pdf)

Dotterbolag till S:t Erik Markutveckling

Fastighets AB Kylrummet

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Kylrummet (pdf)

Fastighets AB Palmfelt Center

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Palmfelt Center (pdf)

Fastighets AB G-mästaren

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB G-mästaren (pdf)

Fastighets AB Runda Huset

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Runda Huset (pdf)

Fastighets AB Charkuteristen

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Charkuteristen (pdf)

Fastighets AB Godsfinkan

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Godsfinkan (pdf)

Fastighets AB Tuben

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Tuben (pdf)

Fastighets AB Gavia

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Gavia (pdf)

Langobardia AB

Granskningsrapport 2018 Langobardia AB (pdf)

Stockholm Norra Station AB

Granskningsrapport 2018 Stockholm Norra Station AB (pdf)

Kylfacket Förvaltning AB

Granskningsrapport 2018 Kylfacket Förvaltning AB (pdf)

Fastighets AB Grosshandlarvägen

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Grosshandlarvägen (pdf)

Dotterbolag till Stockholmshem

Anser AB

Granskningsrapport 2018 Anser AB (pdf)

AB Stockholmshem Fastighetsnät

Granskningsrapport 2018 AB Stockholmshem Fastighetsnät (pdf)

Bostads AB Hammarbygård

Granskningsrapport 2018 Bostads AB Hammarbygård (pdf)

Västertorps Energi AB

Granskningsrapport 2018 Västertorps Energi AB (pdf)

Dotterbolag till Stokab

S:t Erik Kommunikation AB

Granskningsrapport 2018 S:t Erik Kommunikation AB (pdf)

S:t Erik Fiber AB

Granskningsrapport 2018 S:t Erik Fiber AB (pdf)

Dotterbolag till Stockholm Business Region

Visit Stockholm AB

Granskningsrapport 2018 Visit Stockholm AB AB (pdf)

Invest Stockholm Business Region AB

Granskningsrapport 2018 Invest Stockholm Business Region AB (pdf)

Dotterbolag till Stockholm Vatten och Avfall AB

Stockholm Vatten AB

Granskningsrapport 2018 Stockholm Vatten AB (pdf)

Stockholm Vatten Avfall AB

Granskningsrapport 2018 Stockholm Vatten Avfall AB (pdf)

Dotterbolag till Familjebostäder

AB Familjebostäder Fastighetsnät

Granskningsrapport 2018 AB Familjebostäder Fastighetsnät (pdf)

Hemmahamnen Kontor AB

Granskningsrapport 2018 Hemmahamnen Kontor AB (pdf)

Gyllene Ratten Ny AB

Granskningsrapport 2018 Gyllene Ratten Ny AB (pdf)

Dotterbolag till Svenska Bostäder

AB Stadsholmen

Granskningsrapport 2018 AB Stadsholmen (pdf)

IT-BO Stockholm AB

Granskningsrapport 2018 IT-BO Stockholm AB (pdf)

Svenska Bostäder L-Bolag 1 AB

Granskningsrapport 2018 Svenska Bostäder L-Bolag 1 AB (pdf)

Fastighets AB Centrumhuset i Vällingby

Granskningsrapport 2018 Fastighets AB Centrumhuset i Vällingby (pdf)

Dotterbolag till Globe Arena Fastigheter AB

Arena 9 Norra Fastigheten AB

Granskningsrapport 2018 Arena 9 Norra Fastigheten AB (pdf)

Stockholm Entertainment District AB

Granskningsrapport 2018 Stockholm Entertainment District AB (pdf)

Södra Byggrätten AB

Granskningsrapport 2018 Södra Byggrätten AB (pdf)

Dotterbolag till Stockholms Hamn AB

Nynäshamns Hamn AB

Granskningsrapport 2018 Nynäshamns Hamn AB (pdf)

Uppdaterad