Revisionskontoret

Revisionskontoret biträder de förtroendevalda revisorerna i granskningen av stadens nämnder och bolag.

På kommunfullmäktiges uppdrag granskar stadsrevisionen all verksamhet som bedrivs av stadens nämnder, bolag och stiftelser i den omfattning som följer av god revisionssed.

Stockholms stad har 20 förtroendevalda revisorer för att granska stadens nämnder. De är även lekmannarevisorer för de kommunala bolagen. Revisorerna väljs av kommunfullmäktige.

Revisionskontoret biträder de förtroendevalda revisorerna i granskningen av stadens nämnder och bolag. Externa revisorer och specialister anlitas i vissa fall.

Organisation

Revisionskontoret har 20 medarbetare som leds av stadsrevisor Anette Carlstedt.

Uppdaterad