Äldreförvaltningen

Äldreförvaltningen ansvarar för kommunövergripande frågor rörande äldreomsorg, och för att i dialog med stadsdelsnämnderna samordna, utveckla och följa upp äldreomsorgen i staden.

Förvaltningen ansvarar bland annat för

 • riktlinjer och policydokument för äldreomsorgen
 • att ta fram underlag i strategiska vård- och omsorgsfrågor
 • att följa upp äldreomsorgens verksamheter oavsett regiform
 • att samordna planeringen av äldreboenden i staden
 • utbildningar och kompetensutveckling för äldreomsorgens medarbetare
 • trygghetslarm och larmmottagning.

Det är de förtroendevalda i äldrenämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Äldreförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Äldrenämnden

Organisation

Arbetet i äldreförvaltningen leds av tf äldredirektör Margareta Östrand. Förvaltningen består av en stab och tre avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Avdelningar

Stockholms trygghetsjour beviljar och installerar trygghetslarm, samt tar emot larmanrop. Avdelningen fattar biståndsbeslut på kvällar, nätter och helger om en invånare akut behöver äldreomsorg. En jourpatrull åker ut vid akuta omvårdnadsärenden som inte annan hemtjänst kan ta. Stockholms Trygghetsjour handlägger dessutom kö till vård- och omsorgsboende och servicehus.

På Stockholms Trygghetsjour finns fyra enheter:

 • Handläggningsenheten
 • Jourpatrullen
 • Trygghetsjouren
 • Teknikenheten

Planeringsavdelningen ansvarar för upphandling och uppföljning av avtal inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende, dagverksamhet och korttidsvård.

Avdelningen ansvarar också för utveckling av stadens myndighetsutövning inom äldreomsorg och för utbildningsfrågor. Andra ansvarsområden är

 • strategisk boendeplanering
 • anhörigfrågor
 • mat- och måltider
 • systemförvaltning
 • bidrag till ideella organisationer.

Utvecklingsavdelningen ansvarar för uppföljning och inspektion av äldreomsorgen. Till avdelningen hör också utvecklingsprojekt och EU-projekt. Andra ansvarsområden är innovations- och digitaliseringsfrågor.

Staben arbetar förvaltningsövergripande och ger stöd till ledning och medarbetare inom områden som

 • nämndsadministration
 • registratur
 • kommunikation
 • ekonomi
 • HR
 • administration.

Uppdaterad