Exploateringskontoret

Exploateringskontoret ska säkerställa ett hållbart samhällsbyggande och uppfylla stadens bostadsmål på 140 000 bostäder till 2030 med tillhörande infrastruktur och samhällsservice.

Kontoret har det samlade ansvaret för förvaltning och exploatering av stadens mark inom stadens gränser. Stockholms stad äger cirka 70 procent av all mark inom staden.

Exploateringskontoret utvecklar och förvaltar stadens samlade markinnehav så att en hållbar utbyggnad av staden säkerställs. I ansvaret ingår bland annat exploatering för bostäder och företagsområden samt stadens investeringar i gator och parker inom exploateringsprojekt. 

Stockholm ska vara fossilbränslefritt senast 2040, exploateringskontoret ska bidra till att skapa fysiska strukturer som gör det lätt att leva och resa miljövänligt och som minskar transporter.

På webbplatsen Stockholm växer kan du läsa om exploateringsprojekt i staden.

Exploateringskontoret är en förvaltning som bedriver verksamhet utifrån exploateringsnämndens uppdrag och beslut.  Det är exploateringsnämnden som bär det yttersta ansvaret för verksamheten.

Organisation

Exploateringskontoret arbete leds av förvaltningschef Johan Castwall. Förvaltningen består av åtta avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område. 

Exploateringskontorets arbete leds av förvaltningschef Johan Castwall i samarbete med en ledningsgrupp bestående av avdelningscheferna för kontorets verksamhetsavdelningar. Tre övriga medarbetare ingår i en stabsfunktion.

E-post: exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Administrativa avdelningen ansvarar för planering, uppföljning, ledning och samordning av kontorets ILS-arbete. Vidare ansvarar avdelningen för personal- och IT samordning, förvaltningsövergripande utrednings- och utvecklingsfrågor, köp av administrativa tjänster och lokalfrågor.

E-post: exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Stöttar övriga avdelningar i kommunikativa frågor, i allt från strategisk kommunikationsplanering i byggprojekten till genomförande av konkreta aktiviteter.

E-post: kommunikation.expl@stockholm.se 

Avdelningen svarar för information och dokument som till exempel; kontoplan, behörigheter, budget, budgetuppföljning, investeringar, delegation, redovisning, skattesatser, konsulttjänster, försäljning, förvärv, investeringar och uppföljning

E-post: exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Mark och värdering är stadens och kontorets specialistfunktion för fastighetsvärdering och svarar för den löpande markförvaltningen och utarbetar riktlinjer för kontorets arbete med upplåtelser, tomträttsavgälder samt köp och försäljning av fastigheter.

Avdelningen förvaltar cirka 11 000 tomträtter och 1 000 arrenden för olika ändamål, till exempel bostäder, industri och kontor. De årliga intäkterna av tomträttsupplåtelser och arrenden uppgår till cirka 2,6 miljarder kronor.

E-post: markforvaltning.expl@stockholm.se 

Stadens specialistavdelning för miljö och teknikfrågor inom exploateringsprojekt ansvarar för

 • miljö, park, trafik och anläggningsfrågor kopplat till exploateringsprocessen
 • program, projektering, upphandling och genomförande av entreprenader i större miljö- och parkprojekt
 • intäktsfinansierad experthjälp till stadsdelsförvaltningarna.

E-post: funktion.mot.expl@stockholm.se

Avdelningen svarar för markexploaterings- och byggnadsverksamhet för stadens räkning. Handlägger cirka 480 pågående eller planerade projekt. De största projekten finns under avdelningen för stora projekt.

Exempel på pågående projekt:

 • Årstafältet
 • Liljeholmen-Årstadal
 • Lindhagen/Nordvästra Kungsholmen
 • Telefonplan

E-post: funktion.pu.expl@stockholm.se

Avdelningen svarar för markexploaterings- och byggnadsverksamhet i de allra största projekten för stadens räkning. I planeringsprojekt är det markexploatering och planering av detaljplaner samt övriga markanvändningsfrågor. I genomförandeprojekt arbetar avdelningen med projektering och genomförande av detaljplaner.

Pågående projekt:

 • Norra Djurgårdsstaden
 • Slussen
 • Hagastaden
 • Norra innerstaden och Södermalm

E-post: funktion.storaprojekt.expl@stockholm.se

Uppdaterad