Exploateringskontoret

Exploateringskontoret ska säkerställa ett hållbart samhällsbyggande och uppfylla stadens bostadsmål på 140 000 bostäder till 2035 med tillhörande infrastruktur och samhällsservice.

Kontoret har det samlade ansvaret för förvaltning och exploatering av stadens mark inom stadens gränser. Stockholms stad äger cirka 70 procent av all mark inom staden.

Exploateringskontoret utvecklar och förvaltar stadens samlade markinnehav så att en hållbar utbyggnad av staden säkerställs. I ansvaret ingår bland annat exploatering för bostäder och företagsområden samt stadens investeringar i gator och parker inom exploateringsprojekt. 

Stockholm ska vara fossilbränslefritt senast 2040, exploateringskontoret ska bidra till att skapa fysiska strukturer som gör det lätt att leva och resa miljövänligt och som minskar transporter.

På webbplatsen Stockholm växer kan du läsa om exploateringsprojekt i staden.

Exploateringskontoret är en förvaltning som bedriver verksamhet utifrån exploateringsnämndens uppdrag och beslut.  Det är exploateringsnämnden som bär det yttersta ansvaret för verksamheten.

Organisation

Exploateringskontoret arbete leds av förvaltningschef Thomas Andersson. Förvaltningen består av åtta avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område. 

Exploateringskontorets arbete leds av förvaltningschef Thomas Andersson i samarbete med en ledningsgrupp bestående av avdelningscheferna för kontorets alla verksamhetsavdelningar. Under förvaltningsledningen finns två enheter – it och säkerhet samt Slussen.

E-post: exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Staben ansvarar för nämndhantering, fördelning av ärenden, remisser och skrivelser, ILS-arbete med verksamhetsplan, flerårsplan, verksamhetsberättelse och tertialrapporter. Staben ansvarar också för stadsövergripande samordning.

E-post: exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Avdelningen ansvarar för intern och extern kommunikation och är ett stöd i stadsutvecklingsprojekten för både exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret. Kriskommunikation, mediehantering och ledningskommunikation är andra ansvarsområden. Hr-funktionen är en enhet kopplad till kommunikationsavdelningen.

E-post: kommunikation.expl@stockholm.se 

Ekonomiavdelningen stöttar exploateringsprojekten, förvaltningschefen och nämnden i ekonomiska frågor. Ansvarar bland annat för budget, redovisning, investeringar och förvärv. Avdelningen har en enhet som ansvarar för drift och redovisning.

E-post: exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Avdelningen för mark, värdering och juridik ansvarar för den löpande markförvaltningen och utarbetar riktlinjer för kontorets arbete med upplåtelser, tomträttsavgälder samt köp och försäljning av fastigheter. Avdelningen är indelad i tre enheter: markförvaltning, värdering av bostäder och kommersiell värdering.

E-post: markforvaltning.expl@stockholm.se 

Avdelningen stöttar exploateringsprojekten i miljö-, trafik-, landskaps-, och upphandlingsfrågor. Avdelningen har specialistkompetenser inom dessa områden och består av fem enheter.

E-post: funktion.mot.expl@stockholm.se

Avdelningen ansvarar för markexploaterings- och byggnadsverksamhet för stadens räkning. Avdelningen indelad i tre geografiska enheter.

E-post: exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Avdelningen ansvarar för markexploaterings- och byggnadsverksamhet för stadens räkning. Avdelningen är indelad i fem geografiska enheter.

E-post: exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Avdelningen svarar för markexploaterings- och byggnadsverksamhet för stadens räkning. Avdelningen är indelad i sex geografiska enheter.

E-post: exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Uppdaterad