Exploateringskontoret

Exploateringskontoret är stadens representant för marken som staden äger och utvecklar. Ungefär 70% av all mark inom kommunens gränser ägs av staden.

Exploateringskontoret ansvarar för

 • ägande, köp och försäljning av stadens mark
 • förvaltning, rening/sanering och uthyrning av stadens mark
 • utveckling och projektledning av nya bostadsområden.

Det är de förtroendevalda i exploateringsnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta med stadens mark. Exploateringskontoret ska sedan genomföra nämndens beslut.

Organisation

Arbetet i exploateringskontoret leds av exploateringsdirektör Johan Castwall. Förvaltningen består av sju avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Exploateringskontorets arbete leds av förvaltningschef Johan Castwall i samarbete med en ledningsgrupp bestående av avdelningscheferna för kontorets verksamhetsavdelningar. Tre övriga medarbetare ingår i en stabsfunktion.

E-post: exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Utöver ekonomifunktionen ansvarar administrativa avdelningen för personal- och IT-samordning inom kontoret. Avdelningen handlägger och ansvarar för vissa förvaltningsövergripande utredningar och remissvar.

E-post: exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Stöttar övriga avdelningar i kommunikativa frågor, i allt från strategisk kommunikationsplanering i byggprojekten till genomförande av konkreta aktiviteter.

E-post: kommunikation.expl@stockholm.se 

Avdelningen är stadens specialistfunktion för fastighetsvärdering. Ansvarar för den löpande markförvaltningen och utarbetar riktlinjer för kontorets arbete med upplåtelser, tomträttsavgälder samt köp och försäljning av fastigheter.

E-post: markforvaltning.expl@stockholm.se 

Stadens specialistavdelning för miljö och teknikfrågor inom exploateringsprojekt ansvarar för:

 • miljö, park, trafik och anläggningsfrågor kopplat till exploateringsprocessen
 • program, projektering, upphandling och genomförande av entreprenader i större miljö- och parkprojekt
 • intäktsfinansierad experthjälp till stadsdelsförvaltningarna.

E-post: funktion.mot.expl@stockholm.se

Avdelningen svarar för markexploaterings- och byggnadsverksamhet för stadens räkning. Handlägger cirka 480 pågående eller planerade projekt. De största projekten finns under avdelningen för stora projekt.

Exempel på pågående projekt:

 • Årstafältet
 • Liljeholmen-Årstadal
 • Lindhagen/Nordvästra Kungsholmen
 • Telefonplan

Stadsutvecklingsprojekt på webbplatsen Stockholm växer

E-post: funktion.pu.expl@stockholm.se

Avdelningen svarar för markexploaterings- och byggnadsverksamhet i de allra största projekten för stadens räkning. I planeringsprojekt är det markexploatering och planering av detaljplaner samt övriga markanvändningsfrågor. I genomförandeprojekt arbetar avdelningen med projektering och genomförande av detaljplaner.

Pågående projekt:

 • Norra Djurgårdsstaden
 • Slussen
 • Hagastaden
 • Norra innerstaden och Södermalm

E-post: funktion.storaprojekt.expl@stockholm.se

Avdelningen svarar för information och dokument som till exempel; kontoplan, behörigheter, budget, budgetuppföljning, investeringar, delegation, redovisning, skattesatser, konsulttjänster, försäljning, förvärv, investeringar och uppföljning

E-post: exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Uppdaterad