Exploateringskontoret

Exploateringskontoret ska säkerställa ett hållbart samhällsbyggande och uppfylla stadens bostadsmål på 140 000 bostäder till 2030 med tillhörande infrastruktur och samhällsservice.

Kontoret har det samlade ansvaret för förvaltning och exploatering av stadens mark inom stadens gränser. Stockholms stad äger cirka 70 procent av all mark inom staden.

Exploateringskontoret utvecklar och förvaltar stadens samlade markinnehav så att en hållbar utbyggnad av staden säkerställs. I ansvaret ingår bland annat exploatering för bostäder och företagsområden samt stadens investeringar i gator och parker inom exploateringsprojekt. 

Stockholm ska vara fossilbränslefritt senast 2040, exploateringskontoret ska bidra till att skapa fysiska strukturer som gör det lätt att leva och resa miljövänligt och som minskar transporter.

På webbplatsen Stockholm växer kan du läsa om exploateringsprojekt i staden.

Exploateringskontoret är en förvaltning som bedriver verksamhet utifrån exploateringsnämndens uppdrag och beslut.  Det är exploateringsnämnden som bär det yttersta ansvaret för verksamheten.

Organisation

Exploateringskontoret arbete leds av förvaltningschef Thomas Andersson. Förvaltningen består av åtta avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område. 

Exploateringskontorets arbete leds av förvaltningschef Thomas Andersson i samarbete med en ledningsgrupp bestående av avdelningscheferna för kontorets verksamhetsavdelningar. Tre övriga medarbetare ingår i en stabsfunktion.

E-post: exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Administrativa avdelningen ansvarar för planering, uppföljning, ledning och samordning av kontorets ILS-arbete. Vidare ansvarar avdelningen för personal- och IT samordning, förvaltningsövergripande utrednings- och utvecklingsfrågor, köp av administrativa tjänster och lokalfrågor.

E-post: exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Stöttar övriga avdelningar i kommunikativa frågor, i allt från strategisk kommunikationsplanering i byggprojekten till genomförande av konkreta aktiviteter.

E-post: kommunikation.expl@stockholm.se 

Avdelningen svarar för information och dokument som till exempel; kontoplan, behörigheter, budget, budgetuppföljning, investeringar, delegation, redovisning, skattesatser, konsulttjänster, försäljning, förvärv, investeringar och uppföljning

E-post: exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Mark och värdering är stadens och kontorets specialistfunktion för fastighetsvärdering och svarar för den löpande markförvaltningen och utarbetar riktlinjer för kontorets arbete med upplåtelser, tomträttsavgälder samt köp och försäljning av fastigheter.

Avdelningen förvaltar cirka 11 000 tomträtter och 1 000 arrenden för olika ändamål, till exempel bostäder, industri och kontor. De årliga intäkterna av tomträttsupplåtelser och arrenden uppgår till cirka 2,6 miljarder kronor.

E-post: markforvaltning.expl@stockholm.se 

Avdelningen för miljö, landskap och trafik ansvarar för

  • gestaltning och utformning av allmän plats
  • att minimera negativ miljöpåverkan
  • att gällande lagstiftning och övriga styrdokument följs i samband med stadens exploateringsprojekt.

E-post: funktion.mot.expl@stockholm.se

Avdelningen för byggprojektledning och upphandling ansvarar för program, projektering, upphandling och genomförande av entreprenader i exploateringsprojekten.

Avdelningen är indelad i följande geografiska enheter:

  • mellersta söderort
  • östra söderort
  • västra söderort.

Avdelningen för projektutveckling Västerort, Innerstaden och Stora projekt ansvarar för

  • planeringsprojekt – markexploatering och planering av detaljplaner samt övriga markanvändningsfrågor
  • genomförandeprojekt – projektering och genomförande av detaljplaner.

Uppdaterad