Exploateringsnämnden

Exploateringsnämnden har ett samlat ansvar för markförvaltning och bostadsexploatering samt det renodlade ansvaret för att genomföra de planer som rör den fysiska miljön i Stockholm.

Nämnden ska förvalta och utveckla kvartersmark, gator, parker och naturområden som ägs av staden. Det ska göras på sådant sätt att staden är attraktiv att bo i, att näringslivet erbjuds goda villkor och att ekologiska hänsyn tas vid planering och utförande. Verksamheten ska präglas av målen i Agenda 2030 och stadens miljöprogram.

Exploateringsnämnden ansvarar för exploateringskontoret.

Nämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Exploateringsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Uppdaterad