Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för stadsövergripande frågor som rör sociala frågor som till exempel socialtjänst, ekonomiskt bistånd och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Socialnämnden ansvarar stadsövergripande för

  • socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet
  • frågor om våld i nära relationer
  • missbrukarfrågor
  • ekonomiskt bistånd
  • hemlöshetsfrågor
  • omsorg om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning
  • samverkan med frivilligorganisationer på det sociala området.

Nämnden ansvarar vidare för kommunövergripande frågor som rör

  • drog- och brottsprevention
  • tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen
  • övergripande samordningsansvar för tillsyn av försäljning av folköl och tobak.

Socialnämnden ansvarar även för stadens forsknings- och utvecklingsverksamhet inom socialtjänstens område.

Socialnämnden ansvarar för socialförvaltningen som ska genomföra nämndens beslut.

Nämnden sammanträder 12 gånger per år. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Socialnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Råd och utskott knutna till socialnämnden

Socialnämndens individutskott beslutar i vissa individärenden inom socialtjänsten. Besluten i utskottet innehåller känslig information om människor. Det kan exempelvis handla om placering på behandlingshem av barn och ungdomar eller missbrukare i behov av stöd. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten och hanteringen av uppgifter och beslut omfattas av offentlighets- och sekretesslagen.

Socialnämnden utser fem ledamöter och tre ersättare inom nämnden för ett kalenderår i taget.

Socialnämndens organisations- och föreningsutskott beslutar om ekonomiska bidrag till ideella föreningar med utgångspunkt från bestämmelserna i socialtjänstlagen, utvecklar och fördjupar samverkan med ideella föreningar, verkar för samverkan mellan ideella föreningar samt följer löpande upp verksamheten. Utskottet följer riktlinjer för ärendenas bedömning som utfärdats av kommunfullmäktige och socialnämnden.

Socialnämnden utser fem ledamöter och tre ersättare inom nämnden för ett kalenderår i taget.

Socialnämndens tillståndsutskott beslutar i ärenden rörande tillstånd för servering av alkoholdrycker enligt alkohollagens bestämmelser och Stockholm stads riktlinjer för serveringstillstånd. Utskottet beslutar också om administrativa ingripanden i form av varning och återkallelse. Tillståndsutskottet sammanträder cirka en gång i månaden.

Socialnämnden utser fem ledamöter och tre ersättare inom nämnden för ett kalenderår i taget.

Råd för funktionshinderfrågor är rådgivande i frågor som har funktionshindersaspekter. Rådet framför synpunkter över ärenden och yttrar sig över tjänsteutlåtanden samt policy- och styrdokument som berör personer med funktionsnedsättning innan beslut tas.

Funktionshinderrådet är gemensamt för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden. Rådet består av sju ledamöter som nomineras av funktionshindersorganisationer och utses av respektive nämnd.

Uppdaterad