Trafiknämnden

Trafiknämnden ansvarar för den strategiska trafikplaneringen i Stockholms stad, utveckling av trafiksäkerheten, trafikövervakningen och för alla träd på gatumark. Trafiknämnden ansvarar även för vissa upplåtelser.

Trafiknämnden ansvarar för trafikkontoret.

Nämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Trafiknämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Råd knutet till trafiknämnden

Trafiknämnden har tillsammans med Stockholms Stads Parkerings AB ett råd för funktionshinderfrågor. Rådet för funktionshinderfrågor är rådgivande till trafiknämnden i frågor som har funktionshinderaspekter.

Rådet

  • tar initiativ till förbättringar för personer i alla åldrar som har funktionsnedsättningar
  • ska ges tillfälle innan beslut fattas att delta i beredningar, att yttra sig och framföra synpunkter över ärenden som berör personer med funktionsnedsättningar
  • ska ges tillfälle att yttra sig över förslag till policy- och styrdokument som berör personer med funktionsnedsättningar.

Uppdaterad