Trafikkontoret

Trafikkontoret ansvarar för att de offentliga rummen är trygga och attraktiva med effektiva transportlösningar och god framkomlighet i den allt tätare staden.

Trafikkontoret ansvarar för

 • skötsel av stads- och gatumiljön samt vissa parker: Kungsträdgården, Berzelii park, Norra Bantorget, Strömparterren och Järva friområde
 • investeringar i gator och vägar samt ovan nämnda parker
 • samordning och utveckling av stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet
 • skötsel av stadens samtliga träd på gatumark
 • upplåtelser av offentlig plats och torghandelsplatser
 • utveckling av stadens torg
 • strategisk trafikplanering
 • utveckling av trafiksäkerheten
 • trafik- och parkeringsövervakning.

De förtroendevalda i trafiknämnden beslutar om hur staden ska arbeta inom de olika områdena. Trafikkontoret ska sedan genomföra nämndens beslut. 

Felanmälan om stadens trafik- och utemiljö

Trafikkontoret tar emot felanmälningar och synpunkter som rör gator, parker och torg. Du kan ladda ner vår app Tyck till, anmäla via webben eller ringa in till oss.

Telefon: 08-651 00 00

Organisation

Arbetet på trafikkontoret leds av trafikdirektör Gunilla Glantz. Förvaltningen består av nio avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Staben

 • utgör ett stöd åt förvaltningschefen
 • ansvarar tillsammans med administrativa avdelningen för samordning och sammanvägning i verksamhetsprioriteringen
 • har kontakter med roteln och stadsledningskontoret och sköter administrationen av kontorsledningen
 • sköter allmänna, övergripande utredningar och remisser.

Utvecklingsavdelningen driver och samordnar den övergripande verksamhetsutvecklingen på trafikkontoret.

Kommunikationsavdelningen

 • leder och samordnar trafikkontorets interna och externa kommunikation
 • säkerställer att kommunikationen är tillgänglig, aktiv och trovärdig
 • ansvarar för trafikkontorets interna och externa kanaler samt medierelationer och kriskommunikation.

Administrativa avdelningen ansvarar för

 • dokumentation
 • personalfrågor
 • it- och informationssäkerhet
 • lokalfrågor och servicecenter
 • internrevision.

Ekonomiavdelningen ansvarar för

 • budget och uppföljning
 • bokslut och redovisning
 • upphandlingsfrågor.

Trafikplaneringsavdelningen

 • ansvarar för strategisk trafikplanering och för att trafikmiljön ska fungera i vardagen
 • arbetar för samtliga trafikantgruppers behov av trafiksäkerhet och trygghet, framkomlighet och tillgänglighet samt attraktivitet, genom optimeringar, egna investeringsprojekt och utformning av ny infrastruktur
 • ansvarar för stadens trafiksignalanläggningar och för avvägningar och prioriteringar mellan trafikintressen och stadens övriga mål
 • leder trafikplaneringsarbetet i de tidiga stadsbyggnadsprocesserna inom ramen för stadens bostadsmål.

Infrastrukturavdelningen

 • sköter förvaltning och drift av kontorets anläggningar i gaturummet, med ansvar för anläggningsteknik, byggnadsverk och konstruktioner och belysning
 • ansvarar för projektledning, projekteringsledning, upphandling, byggledning och genomförande av investeringsprojekt på torg och gatumark inom trafiknämndens budget
 • är ett övergripande verksamhetsstöd och har huvudansvar inom upphandling, kalkylstöd, säkerhetsfrågor och projekthantering genom projekthanteringsstrategin.

Tillståndsavdelningen

 • ansvarar för den kommunala parkeringsövervakningen på stadens gatumark
 • ansvarar för omledning av trafikanter vid vägarbeten för att uppnå trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet i stockholmstrafiken
 • ansvarar för markförläggningsavtal och för olika stödsystem som används i samband med gatuarbeten
 • hanterar tillstånd vid evenemang och dispenser av olika slag, till exempel för tunga fordon
 • är remissinstans med veto och står för stadens samlade bedömningar när offentlig plats ska användas med polistillstånd.

Stadsmiljöavdelningen ansvarar för

 • stadsmiljön på gator och torg
 • planering, investering och förvaltning av kommuncentrala parker och gatuträd
 • vinterväghållning, barmarksrenhållning och beläggningsunderhåll på torg och gatumark
 • gestaltning av gator, torg och kajer
 • att ta fram blomsterprogram för urnor
 • att bekämpa almsjuka på park- och gatumark
 • upphandling, uppföljning och kontroll av vinterväghållning och renhållning på gatumark
 • skötsel av snötippar och sandsilo
 • förvaltning av bergbranter
 • julgranar på park- och gatumark.

Uppdaterad