Trafikkontoret

Trafikkontoret ansvarar för att de offentliga rummen är trygga och attraktiva med effektiva transportlösningar och god framkomlighet i den allt tätare staden.

Trafikkontoret ansvarar för

 • skötsel av stads- och gatumiljön samt vissa parker: Kungsträdgården, Berzelii park, Norra Bantorget, Strömparterren och Järva friområde
 • investeringar i gator och vägar samt ovan nämnda parker
 • samordning och utveckling av stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet
 • skötsel av stadens samtliga träd på gatumark
 • upplåtelser av offentlig plats och torghandelsplatser
 • utveckling av stadens torg
 • strategisk trafikplanering
 • utveckling av trafiksäkerheten
 • trafik- och parkeringsövervakning.

De förtroendevalda i trafiknämnden beslutar om hur staden ska arbeta inom de olika områdena. Trafikkontoret ska sedan genomföra nämndens beslut. 

Felanmälan om stadens trafik- och utemiljö

Trafikkontoret tar emot felanmälningar och synpunkter som rör gator, parker och torg. Du kan ladda ner vår app Tyck till eller ringa in till oss.

Telefon: 08-651 00 00

Organisation

Arbetet på trafikkontoret leds av trafikdirektör Gunilla Glantz. Förvaltningen består av åtta avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Staben

 • utgör ett stöd åt förvaltningschefen
 • ansvarar tillsammans med avdelningen verksamhetsstöd för samordning och sammanvägning i verksamhetsprioriteringen
 • har kontakter med roteln och stadsledningskontoret och sköter administrationen av kontorsledningen
 • sköter allmänna, övergripande utredningar och remisser.

Verksamhetsstöd ansvarar för

 • dokumentation
 • personalfrågor
 • it- och informationssäkerhet
 • lokalfrågor och servicecenter
 • internrevision.

Ekonomiavdelningen ansvarar för

 • budget och uppföljning
 • bokslut och redovisning
 • upphandlingsfrågor.

Kommunikationsavdelningen

 • leder och samordnar trafikkontorets interna och externa kommunikation
 • säkerställer att kommunikationen är tillgänglig, aktiv och trovärdig
 • ansvarar för trafikkontorets interna och externa kanaler samt medierelationer och kriskommunikation.

Trafikplaneringsavdelningen

 • ansvarar för strategisk trafikplanering och för att trafikmiljön ska fungera i vardagen
 • arbetar för samtliga trafikantgruppers behov av trafiksäkerhet och trygghet, framkomlighet och tillgänglighet samt attraktivitet, genom optimeringar, egna investeringsprojekt och utformning av ny infrastruktur
 • ansvarar för stadens trafiksignalanläggningar och för avvägningar och prioriteringar mellan trafikintressen och stadens övriga mål
 • leder trafikplaneringsarbetet i de tidiga stadsbyggnadsprocesserna inom ramen för stadens bostadsmål.

Infrastrukturavdelningen

 • sköter förvaltning och drift av kontorets anläggningar i gaturummet, med ansvar för anläggningsteknik, byggnadsverk och konstruktioner och belysning
 • ansvarar för projektledning, projekteringsledning, upphandling, byggledning och genomförande av investeringsprojekt på torg och gatumark inom trafiknämndens budget
 • är ett övergripande verksamhetsstöd och har huvudansvar inom upphandling, kalkylstöd, säkerhetsfrågor och projekthantering genom projekthanteringsstrategin.

Tillståndsavdelningen

 • ansvarar för den kommunala parkeringsövervakningen på stadens gatumark
 • ansvarar för omledning av trafikanter vid vägarbeten för att uppnå trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet i stockholmstrafiken
 • ansvarar för markförläggningsavtal och för olika stödsystem som används i samband med gatuarbeten
 • hanterar tillstånd vid evenemang och dispenser av olika slag, till exempel för tunga fordon
 • är remissinstans med veto och står för stadens samlade bedömningar när offentlig plats ska användas med polistillstånd.

Stadsmiljöavdelningen ansvarar för

 • stadsmiljön på gator och torg
 • planering, investering och förvaltning av kommuncentrala parker och gatuträd
 • vinterväghållning, barmarksrenhållning och beläggningsunderhåll på torg och gatumark
 • gestaltning av gator, torg och kajer
 • att ta fram blomsterprogram för urnor
 • att bekämpa almsjuka på park- och gatumark
 • upphandling, uppföljning och kontroll av vinterväghållning och renhållning på gatumark
 • skötsel av snötippar och sandsilo
 • förvaltning av bergbranter
 • julgranar på park- och gatumark.

Uppdaterad