Trafikkontoret

Trafikkontoret ansvarar för att de offentliga rummen är trygga och attraktiva med effektiva transportlösningar och god framkomlighet i den allt tätare staden.

Trafikkontoret ansvarar för

 • skötsel av stads- och gatumiljön samt vissa parker: Kungsträdgården, Berzelii park, Norra Bantorget, Strömparterren och Järva friområde
 • investeringar i gator och vägar samt ovan nämnda parker
 • samordning och utveckling av stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet
 • skötsel av stadens samtliga träd på gatumark
 • upplåtelser av offentlig plats och torghandelsplatser
 • utveckling av stadens torg
 • strategisk trafikplanering
 • utveckling av trafiksäkerheten
 • trafik- och parkeringsövervakning.

De förtroendevalda i trafiknämnden beslutar om hur staden ska arbeta inom de olika områdena. Trafikkontoret ska sedan genomföra nämndens beslut. 

Felanmälan om stadens trafik- och utemiljö

Trafikkontoret tar emot felanmälningar och synpunkter som rör gator, parker och torg. Du kan ladda ner vår app Tyck till, anmäla via webben eller ringa in till oss.

Telefon: 08-651 00 00

Organisation

Arbetet i trafikkontoret leds av trafikdirektör Gunilla Glantz. Förvaltningen består av sju avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Trafikkontorets arbete leds av förvaltningschefen i samarbete med en ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av avdelningscheferna för kontorets sju verksamhetsavdelningar.

Staben utgör stöd åt förvaltningschefen. De ansvarar tillsammans med administrativa avdelningen för samordning och sammanvägning i verksamhetsprioriteringen.

Staben har kontakter med trafikroteln och stadsledningskontoret och sköter administrationen av kontorets ledningsgrupp. Därutöver sköter staben allmänna övergripande utredningar och remisser.

Administrativa avdelningen ansvarar för

 • budget, uppföljning, bokslut och redovisning
 • it- och informationssäkerhetsfrågor
 • hr-frågor
 • arkiv och registratur
 • lokalfrågor
 • internrevision
 • verksamhetsutveckling.

Kommunikationsavdelningen

 • leder och samordnar trafikkontorets interna och externa kommunikation
 • säkerställer att kommunikationen är tillgänglig, aktiv och trovärdig
 • ansvarar för trafikkontorets interna och externa kanaler samt medierelationer och kriskommunikation.

Trafikplaneringsavdelningen ansvarar för strategisk trafikplanering och för att trafikmiljön ska fungera i vardagen. Avdelningen arbetar för samtliga trafikantgruppers behov gällande trafiksäkerhet och trygghet, framkomlighet och tillgänglighet samt attraktivitet. Åtgärderna omfattar både optimering av det befintliga trafiksystemet, egna investeringsprojekt och utformning av ny infrastruktur inom stadsbyggnads- och exploateringsprojekten.

Avdelningen ansvarar också för stadens trafiksignalanläggningar. En viktig del av arbetet är att göra avvägningar och prioriteringar mellan trafikintressen och stadens övriga mål. Inom ramen för stadens bostadsmål leder avdelningen trafikplaneringsarbetet i de tidiga stadsbyggnadsprocesserna.

Infrastrukturavdelningen

 • ansvarar för förvaltning och drift av kontorets anläggningar i gaturummet, med ansvar för anläggningsteknik, belysning, konstruktioner och byggnadsverk
 • ansvarar för projektledning, projekteringsledning, upphandling, byggledning och genomförande av investeringsprojekt på torg och gatumark inom trafiknämndens budget
 • är övergripande verksamhetsstöd för och har huvudansvar för trafikkontoret inom upphandling, kalkylstöd, säkerhetsfrågor och projekthantering genom projekthanteringsstrategin.

Tillståndsavdelningen

 • ansvarar för den kommunala parkeringsövervakningen på stadens gatumark och för omledning av trafikanter vid vägarbeten, för att uppnå trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet i Stockholmstrafiken
 • ansvarar för markförläggningsavtal och för olika stödsystem som används i samband med gatuarbeten, till exempel sammanställning av den så kallade samlingskartan som används vid planering och schaktarbeten för att skydda de ledningar som finns i stadens mark
 • hanterar tillstånd vid evenemang och dispenser av olika slag, till exempel för tunga fordon.

Avdelningen är remissinstans med veto och står för stadens samlade bedömningar när offentlig plats ska användas med polistillstånd.

Stadsmiljöavdelningen ansvarar för

 • stadsmiljön på gator och torg
 • planering, investering och förvaltning av kommuncentrala parker och gatuträd
 • vinterväghållning, barmarksrenhållning och beläggningsunderhåll på torg och gatumark
 • gestaltning av gator, torg och kajer
 • att ta fram blomsterprogram för urnor
 • att bekämpa almsjuka på park- och gatumark
 • upphandling, uppföljning och kontroll av vinterväghållning och renhållning på gatumark
 • skötsel av snötippar och sandsilo
 • förvaltning av bergbranter
 • julgranar på park- och gatumark.

Uppdaterad