Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltningen ska skapa effektiva insatser för att fler stockholmare ska hitta ett arbete eller börja studera.

Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för

 • arbetsmarknadsinsatser
 • vuxenutbildning i svenska för invandrare
 • grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
 • komvux som särskild utbildning på grundläggande respektive gymnasial nivå 
 • yrkeshögskoleutbildningar
 • samordna mottagande av nyanlända
 • samordning av feriejobb för ungdomar
 • aktivitetsansvaret för 16–19-åringar som inte går en gymnasieutbildning
 • samordning av stadens samverkan med Arbetsförmedlingen
 • samhällsorientering för nyanlända
 • samordning av stadens arbete med mottagande och etablering av nyanlända.

Det är de förtroendevalda i arbetsmarknadsnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Arbetsmarknadsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Jobbtorg Stockholm är Stockholms stads gemensamma ingång till stadens olika arbetsmarknadsinsatser. Verksamheten har som uppdrag att hjälpa enskilda att komma i arbete eller påbörja studier och att samverka med arbetsgivare.

Vi erbjuder flera olika insatser 

Jobbtorg Stockholm erbjuder stöd och coachning till arbetslösa med social problematik eller försörjningsstöd. Målet är att de ska få det stöd som behövs för att få ett jobb. 

Jobbtorg Stockholm erbjuder hjälp med till exempel rådgivning, arbetsträning, praktik, kortare yrkeskurser och matchning mot jobb inom både näringsliv och Stockholms stad. Jobbtorg arbetar aktivt tillsammans med Stockholms arbetsgivare och näringsliv för att matcha arbetssökande med arbetsplatser.

Personalen kan också berätta vilka skolor som finns och hur man söker till dem. De som deltar, som kallas aspiranter, får till exempel lära sig hur man lyfter fram det bästa hos sig själv, lära sig bättre svenska om det behövs eller lära sig mer om något särskilt yrke.

Individanpassat stöd och uppsökande verksamhet

Jobbtorg Stockholm anpassar sin verksamhet utifrån aspiranternas enskilda behov. Unga som står utanför utbildning och arbetsliv erbjuds tidiga insatser som leder mot arbete eller studier genom uppsökande verksamhet.

Jobbtorgen samarbetar med vuxenutbildningen för att fler långtidsarbetslösa ska kunna påbörja och klara av studier, och därmed förbättra sin ställning på arbetsmarknaden.

Vi samarbetar också med företag, organisationer, stiftelser, föreningar samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra myndigheter för att nå bästa möjliga resultat för aspiranterna.

Avdelningen ansvarar för kommunal vuxenutbildning inklusive sfi (svenska för invandrare), särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskoleutbildningar i kommunal regi.

Vuxenutbildning Stockholm

Vuxenutbildning Stockholm bedriver grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, undervisning i svenska för invandrare (sfi), yrkeshögskoleutbildningar (YH) och särskild vuxenutbildning (särvux).

Komvux

Komvux är en andra chans för många. Här erbjuds både enskilda kurser och hela utbildningar som motsvarar gymnasieskolans program. Studierna sker på grundläggande eller gymnasial nivå, och det finns möjlighet att läsa in både grundskolan och gymnasiet.

Det kostar ingenting att läsa på komvux och det är studiemedelsberättigande. Lärvux är en vuxenutbildning för personer som är över 20 år och har inlärningssvårigheter.

Svenskundervisning för invandare – sfi

Utbildning i svenska för invandrare, sfi, är en kvalificerad språkutbildning för vuxna som har ett annat modersmål än svenska. All undervisning är gratis och öppen för personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Den studerande kan läsa i klassrum eller på distans, på dagtid, kvällstid eller helg, låg- eller högintensiva kurser, mot olika yrken samt på särskilda kurser för studerande med funktionsnedsättning som till exempel sfi för synskadade.

Yrkesinriktning inom vuxenutbildning

Den gymnasiala yrkesutbildningen har över 40 olika yrkesinriktningar inom vård och omsorg, barn och fritid, bygg och anläggning, fordon, handel och administration, hotell och restaurang och turism, hantverk och data. Flest studerande finns på utbildningen till undersköterska.

På yrkeshögskoleutbildningar (YH) erbjuds utbildningar som motsvarar vad näringslivet efterfrågar. Utbildningen består till stor del av praktik där den studerande får praktisk erfarenhet och knyter viktiga kontakter inför sin kommande yrkeskarriär.

Vuxenutbildningscentrum

Den samlade ingången för stadens invånare till vuxenutbildningen är via Vuxenutbildningscentrum. Utbildningarna ges vid sex skolor i egen regi och vid ett 40-tal upphandlade skolor. På Vuxenutbildningscentrum ges information och vägledning. Vuxenutbildningscentrum ligger på Rosenlundsgatan 52 på Södermalm.

Administrativa stabens uppdrag utgår ifrån att ha en styrande, rådgivande och kontrollerande funktion gentemot förvaltningens verksamheter och staben har expertkompetens inom

 • it
 • digitalisering
 • HR-administration
 • nämndadministration
 • informationssäkerhetsfrågor
 • allmänna handlingar och diarium
 • telefonifrågor och administration av förvaltningens huvudkontor.

I administrativa stabens uppdrag ingår även att genomföra internkontroll inom stabens ansvarsområden.

Ekonomistabens uppdrag utgår ifrån att ha en styrande, rådgivande och kontrollerande funktion gentemot förvaltningens verksamheter.

Staben har expertkompetens inom områdena

 • styrning och uppföljning avseende budget och verksamhet
 • hantering av verksamhetsstatistik
 • löpande redovisning och bokslut
 • upphandling och inköp
 • strategiska lokal- och säkerhetsfrågor.

Ekonomistaben ansvarar även för samordning av stadens återsökning av vissa statsbidrag för flyktingmottagande. I ekonomistabens uppdrag ingår även att genomföra internkontroll inom stabens ansvarsområden.

Hr- och kommunikationsstabens uppdrag utgår från att ha en styrande, rådgivande, utbildande och kontrollerande funktion gentemot förvaltningens verksamheter utifrån arbetsrättsliga lagar och avtal samt

 • kommunikationsstrategier
 • kommunikationsrådgivning
 • trycksaker
 • webbgränssnitt
 • digitala medier
 • annonser med mera.

Staben har expertkompetens inom hr- och kommunikationsområdet som omfattar en bredd av frågor som rör

 • medarbetarskap
 • ledarskap
 • arbetsmiljöfrågor
 • facklig samverkan
 • kompetensförsörjning
 • organisationsförändringar
 • extern och intern kommunikation.

Stabens uppdrag är att utreda och att initiera, leda och stödja utveckling inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsområdet, i syfte att fler stockholmare ska nå studier och jobb.

Staben bidrar också till samordning och samverkan mellan olika verksamhetsområden utifrån ett förvaltnings- och stadsövergripande perspektiv. Staben tillhandahåller utredningskunnande och utredningsresurser för nämnd och förvaltning.

Dokument

Analys av tidigare års resultat och prognosen inför kommande års uppdrag och vilka kostnader dessa medför är en viktig del i vår verksamhetsplanering. Därför är den långsiktiga budgetplanen ett viktigt styrdokument för förvaltningen.

Underlag till budget 2023–2025 (pdf)

Arbetsmarknadsförvaltningen tar varje år fram en arbetsmarknadsrapport. Rapporten ger en bild av hela stadens arbetsmarknadsinriktade arbete och visar resultaten för föregående år. Den presenterar det arbete som sker på arbetsmarknadsförvaltningen och inom stadsdelsförvaltningarna med särskilt fokus på personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsrapport (pdf)

Uppdaterad