Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen är Stockholms stads organisation för gemensam administration och service.

Serviceförvaltningens tillhandahåller administrativa tjänster till stadens förvaltningar och bolag. Uppdraget är att effektivisera stadens administrativa funktioner.

Serviceförvaltningen svarar för administrativa tjänster inom:

  • ekonomi
  • lön och pension
  • gemensam växel
  • e-handel
  • information och service om stadens verksamheter genom Kontaktcenter Stockholm
  • upphandling
  • inköp av el
  • lokalplanering
  • rekrytering.

Det är de förtroendevalda i servicenämnden som beslutar hur staden ska arbeta inom området. Serviceförvaltningen genomför nämndens beslut.

Organisation

Arbetet i serviceförvaltningen leds av förvaltningschef Charlotte Goliath. Förvaltningen består av en stab, sex verksamhetsområden och en avdelning för intern administration.

Serviceförvaltningen Ekonomi är stadens gemensamma ekonomiadministration. I det obligatoriska tjänsteutbudet till stadens förvaltningar ingår bland annat kund- och leverantörsfakturor, kassa- och banktjänster samt systemförvaltning av stadens ekonomisystem.

Serviceförvaltningen Lön och pension är stadens gemensamma löne- och pensionsadministration. Det innebär bland annat att verksamheten hanterar lönegrundande uppgifter för samtliga medarbetare i staden.

Serviceförvaltningen Upphandling och inköp genomför gemensamma och centrala upphandlingar samt erbjuder upphandlingsstöd till stadens förvaltningar och bolag. Verksamheten tillhandahåller även e-handelsstöd.

Till Kontaktcenter kan stockholmarna vända sig med frågor om stadens verksamhet och service. Verksamheten informerar, ger support och vägleder inom allt från äldreomsorg till serveringstillstånd.

Serviceförvaltningen Rekrytering erbjuder rekryteringsstöd till stadens chefer. Syftet är en kvalitetssäkrad och enhetlig rekryteringsprocess.

Serviceförvaltningen Lokalplanering erbjuder stöd i lokalfrågor. Tjänsterna vänder sig till verksamheter som till exempel behöver nya lokaler, vill bygga om befintliga lokaler eller behöver stöd i rollen som hyresgäst.

Administrativa avdelningen ansvarar för nämndsekretariat, registratur, förvaltningens budget- och planeringsarbete, ekonomiuppföljning och redovisning, utredningar, övergripande personalfrågor, lokalfrågor, IT och telefoni, med mera.

Uppdaterad