Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen är Stockholms stads organisation för gemensam administration och service.

Serviceförvaltningens tillhandahåller administrativa tjänster till stadens förvaltningar och bolag. Uppdraget är att effektivisera stadens administrativa funktioner.

Serviceförvaltningen svarar för administrativa tjänster inom:

 • ekonomi
 • lön och pension
 • gemensam växel
 • e-handel
 • information och service om stadens verksamheter genom Kontaktcenter Stockholm
 • upphandling
 • inköp av el
 • lokalplanering
 • rekrytering.

Det är de förtroendevalda i servicenämnden som beslutar hur staden ska arbeta inom området. Serviceförvaltningen genomför nämndens beslut.

Organisation

Arbetet i serviceförvaltningen leds av förvaltningschef Charlotte Goliath. Förvaltningen består av sju verksamhetsområden, en avdelning för intern administration och en utvecklingsavdelning.

Administrativa avdelningen ansvarar för nämndsekretariat, registratur, ekonomiuppföljning och redovisning, övergripande personalfrågor, lokalfrågor med mera.

Utvecklingsavdelningen ansvarar för att driva verksamhetsutveckling genom att tillvara digitaliseringens möjligheter inom förvaltningen. Avdelningen arbetar också med

 • styrning och uppföljning
 • informationssäkerhet
 • dataskydd
 • IT och telefoni
 • förvaltning och utveckling av de system/objekt som förvaltningen äger.

Serviceförvaltningen Ekonomi är stadens gemensamma ekonomiadministration. I det obligatoriska tjänsteutbudet till stadens förvaltningar ingår bland annat

 • kund- och leverantörsfakturor
 • kassa- och banktjänster
 • systemförvaltning av stadens ekonomisystem.

Avdelningen för digitalisering, it och telefoni (DIT) erbjuder operativt stöd i digitaliseringsprojekt. Stödet riktas huvudsakligen till stadens fackförvaltningar. Våra interna konsulter gör det möjligt att öka takten i stadens digitaliseringsarbete, samtidigt som administrationen förenklas.

DIT-funktionen utgår i sitt uppdrag och i sitt utformande av tjänster från stadens kvalitetsprogram.

Uppbyggnaden av avdelningen sker stegvis, ledordet är kvalitet före kvantitet. Verksamheten kommer att växa utifrån utvärdering och behov.

Till Kontaktcenter kan stockholmarna vända sig med frågor om stadens verksamhet och service. Verksamheten informerar, ger support och vägleder inom allt från äldreomsorg till serveringstillstånd.

Till Kontaktcenter hör också webb- och kommunikationsstöd.

Serviceförvaltningen Lokalplanering erbjuder stöd i lokalfrågor. Tjänsterna vänder sig till verksamheter som till exempel

 • behöver nya lokaler
 • vill bygga om befintliga lokaler
 • behöver stöd i rollen som hyresgäst.

Serviceförvaltningen Lön och pension är stadens gemensamma löne- och pensionsadministration. Det innebär bland annat att verksamheten hanterar lönegrundande uppgifter för samtliga medarbetare i staden.

Enheten svarar också på frågor kring lön och pension från tidigare anställda. 

E-post: lonpension.service@stockholm.se

Serviceförvaltningen Rekrytering erbjuder rekryteringsstöd till stadens chefer. Syftet är en kvalitetssäkrad och enhetlig rekryteringsprocess.

Serviceförvaltningen Upphandling och inköp genomför gemensamma och centrala upphandlingar samt erbjuder upphandlingsstöd till stadens förvaltningar och bolag.

Verksamheten tillhandahåller även e-handelsstöd.

Uppdaterad