Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen är Stockholms stads organisation för gemensam administration och service.

Serviceförvaltningens tillhandahåller administrativa tjänster till stadens förvaltningar och bolag. Uppdraget är att effektivisera stadens administrativa funktioner.

Serviceförvaltningen svarar för administrativa tjänster inom:

 • ekonomi
 • lön och pension
 • gemensam växel
 • e-handel
 • information och service om stadens verksamheter genom Kontaktcenter Stockholm
 • upphandling
 • inköp av el
 • lokalplanering
 • rekrytering.

Det är de förtroendevalda i servicenämnden som beslutar hur staden ska arbeta inom området. Serviceförvaltningen genomför nämndens beslut.

Organisation

Arbetet i serviceförvaltningen leds av förvaltningschef Charlotte Goliath. Förvaltningen består av sju verksamhetsområden och en avdelning för verksamhetsstöd.

På avdelningen för verksamhetsstöd finns serviceförvaltningens stödfunktioner inom bland annat:

 • ekonomi
 • styrning och uppföljning
 • informationssäkerhet
 • dataskydd och GDPR
 • it och telefoni
 • hr
 • nämndadministration
 • internservice
 • objektshantering enligt PM3 för de it-system som serviceförvaltningen ansvarar för.

Avdelningen ansvarar även för att driva digital verksamhetsutveckling inom serviceförvaltningen.

Serviceförvaltningen Ekonomi är stadens gemensamma ekonomiadministration. I det obligatoriska tjänsteutbudet till stadens förvaltningar ingår bland annat

 • kund- och leverantörsfakturor
 • kassa- och banktjänster
 • systemförvaltning av stadens ekonomisystem.

Avdelningen för digitalisering, it och telefoni (DIT) erbjuder operativt stöd i digitaliseringsprojekt. Stödet riktas huvudsakligen till stadens fackförvaltningar. Våra interna konsulter gör det möjligt att öka takten i stadens digitaliseringsarbete, samtidigt som administrationen förenklas.

DIT-funktionen utgår i sitt uppdrag och i sitt utformande av tjänster från stadens kvalitetsprogram.

Uppbyggnaden av avdelningen sker stegvis, ledordet är kvalitet före kvantitet. Verksamheten kommer att växa utifrån utvärdering och behov.

Till Avdelningen för digitalisering, it och telefoni (DIT) hör också webb- och kommunikationsstöd.

Till Kontaktcenter kan stockholmarna vända sig med frågor om stadens verksamhet och service. Verksamheten informerar, ger support och vägleder inom allt från äldreomsorg till serveringstillstånd.

Serviceförvaltningen Lokalplanering erbjuder stöd i lokalfrågor. Tjänsterna vänder sig till verksamheter som till exempel

 • behöver nya lokaler
 • vill bygga om befintliga lokaler
 • behöver stöd i rollen som hyresgäst.

Serviceförvaltningen Lön och pension är stadens gemensamma löne- och pensionsadministration. Det innebär bland annat att verksamheten hanterar lönegrundande uppgifter för samtliga medarbetare i staden.

Enheten svarar också på frågor kring lön och pension från tidigare anställda. 

E-post: lonpension.service@stockholm.se

Serviceförvaltningen Rekrytering erbjuder rekryteringsstöd till stadens chefer. Syftet är en kvalitetssäkrad och enhetlig rekryteringsprocess.

Serviceförvaltningen Upphandling och inköp genomför gemensamma och centrala upphandlingar samt erbjuder upphandlingsstöd till stadens förvaltningar och bolag.

Verksamheten tillhandahåller även e-handelsstöd.

Uppdaterad