Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för översiktlig planering, detaljplanering, bygglovsgivning och stadsmätning inom Stockholms stad.

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för Stadsbyggnadskontoret.

Nämnden sammanträder 13 gånger per år. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Stadsbyggnadsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Har du frågor om kalendern eller handlingar kan du kontakta nämndsekretariatet.

Råd och utskott knutna till stadsbyggnadsnämnden

Rådet för funktionshinderfrågor har i uppgift är att bereda medborgare med funktionsnedsättning inflytande och insyn i de frågor som stadsbyggnadsnämnden ansvarar för och som berör funktionshindrades levnadsförhållanden. Rådet är gemensamt med exploateringsnämnden.

Namnberedningen ger stadsbyggnadsnämnden namnförslag på stadsdelar, gator, torg, parker och andra allmänna platser. Det är därefter kommunfullmäktige som fastställer namnen.

Uppdaterad