Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag

Beslut om sammanträdesarvoden för förtroendevalda i nämnder, styrelser och andra organ fattas av kommunfullmäktige. En översyn sker varje år.

Enligt en överenskommelse mellan samtliga partier i Stadshuset har partierna under mandatperioden rätt till vissa arvoderingar av förtroendevalda på hel- och deltid.

Dessutom är det enligt överenskommelsen möjligt för partierna att inom ramen för tilldelade resurser välja en annan fördelning mellan politiska sekreterare, arvoderade förtroendevalda och kanslipersonal.

Stockholms stads regler om arvoden med mera för kommunala förtroendeuppdrag 2024 (pdf)

Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag 2024 (pdf)

Uppdaterad