Behandling av personuppgifter vid valnämnden

Valnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet.

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra uppgifter som ansvariga för att anordna allmänna val och folkomröstningar. Vi strävar efter att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till ett minimum och att, när vi behandlar dina personuppgifter, värnar om din personliga integritet.

Den här personuppgiftspolicyn förklarar hur nämnden samlar in och behandlar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dessa gällande mot oss.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor om vårt dataskyddsarbete genom att skicka ett e-postmeddelande till valnamnden@stockholm.se.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vilken information vi samlar in om dig beror på vilka uppgifter du eller någon annan ger till oss. Det beror också på vilka uppgifter vi behöver för att utföra den uppgift som det handlar om. Vi kommer aldrig att samla in eller be dig eller någon annan att lämna mer information om dig till oss än vad vi behöver.

Eftersom vi är en myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen och arkivlagstiftningen. Det betyder att vi har en skyldighet att spara alla skriftliga handlingar som kommer in till oss. Det gäller även handlingar som innehåller personuppgifter och handlingar som innehåller personuppgifter som vi inte har bett om eller ens behöver.

Offentlighetsprincipen innebär att vi också måste lämna ut handlingarna ifall någon vill läsa eller ha en kopia av dem. Undantagna är handlingar som omfattas av sekretess eller som vi får gallra, det vill säga kasta.

Vi behandlar personuppgifter vid

  • handläggning av ärenden, till exempel synpunkter eller klagomål
  • avtal, upphandling och rekrytering
  • personers tjänstgöring som röstmottagare.

Vi är en myndighet och omfattas därför av arkivlagstiftningen. Det påverkar vår möjlighet att radera handlingar som innehåller personuppgifter, även om vi inte längre behöver dem och du inte vill att vi ska behandla dem.

Vad arkiveras?

Arkivlagstiftningen innebär att vi har en skyldighet att bevara och arkivera alla offentliga handlingar. Vi är förhindrade att radera offentliga handlingar utan stöd av ett särskilt gallringsbeslut. Det innebär att i princip alla personuppgifter och annan information som finns i offentliga handlingar hos oss, oavsett var uppgifterna kommer ifrån eller vem som har lämnat dem till oss, förr eller senare kommer att arkiveras.

Dina rättigheter

Här redogör vi för de aktuella rättigheter som du som registrerad har mot oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av dokumentet.

Rätt att få tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar och information om hur vi behandlar dem och var de kommer ifrån. Du kan också begära en kopia av de uppgifter som vi har om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv rättad. Rätten till rättelse gäller inte uppgifter i offentliga handlingar om det skulle strida mot offentlighetsprincipen.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)

Du har rätt att i vissa fall begära radering av dina personuppgifter om vi inte längre behöver uppgifterna för det syfte de blev insamlade för.

Rätt till begränsning av behandling och att göra invändningar

Du har rätt att i vissa fall begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om vi inte längre behöver behandla uppgifterna för det syfte de blev insamlade för. Du har också rätt att under vissa omständigheter göra en invändning mot våra behandlingar som grundar sig på myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet. I Sverige är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kontakta oss

Valnämnden
105 35 Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: valnamnden@stockholm.se

Nämnden är en myndighet och är därför skyldig att ha ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kontrollerar löpande behandlingen av personuppgifter och kan också fungera som kontaktperson för dig som registrerad.

Dataskyddsombud
Simon Jernelöv
E-post: dso.valnamnden@jpinfonet.se

All nämndens behandling av dina personuppgifter sker enligt EU:s Dataskyddsförordning (2016/679/EU) och gällande svensk data skyddslagstiftning.

Uppdaterad