Personuppgiftsbehandling vid borgerliga vigslar

Stockholms stads kommunstyrelse genomför borgerliga vigslar i Stockholms stadshus och på andra platser. Personuppgifter för dig och din partner behandlas när du/ni lämnar en intresseanmälan om vigsel.

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Vid behandling av personuppgifter värnar Stockholms stads kommunstyrelse om er personliga integritet.

Stockholms stads kommunstyrelse behandlar era personuppgifter för att kunna genomföra/förrätta en vigsel. Era personuppgifter kommer att behandlas vid mottagande av intresseanmälan för vigsel.

Den rättsliga grunden för behandlingen är för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vigselförrättaren hanterar personuppgifter där den rättsliga grunden för behandlingen innefattar myndighetsutövning för att denne ska kunna förrätta en vigsel. Stadsledningskontorets vigseladministration är vigselförrättaren behjälplig med att förbereda och administrera dennes vigslar. 

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som behandlas är de du/ni lämnat i intresseanmälan såsom namn, personnummer, adressuppgifter, kontaktuppgifter (telefon och e-post).

Så delas personuppgifterna

Personuppgifter som lämnas vid en intresseanmälan kommer inte att användas i annat syfte än att genomföra en vigsel. Samtidigt är det viktigt att veta att handlingar som lämnas till stadsledningskontorets vigseladministration kan bli allmänna handlingar och att de då kommer att arkiveras i enlighet med arkivlagen.

De som tar del av personuppgifterna inom Stockholms stads kommunstyrelse är anställda eller konsulter som har till arbetsuppgift att hantera vigslar, likaså exempelvis registratorer och vigselförrättare.

De kategorier av mottagare som Stockholms stads kommunstyrelse kan komma att dela personuppgifterna med är förutom upphandlade leverantörer, såsom exempelvis extern IT-leverantör och andra personuppgiftsbiträden, även Skatteverket och Länsstyrelsen.

Så lagras dina personuppgifter

Stockholms stads kommunstyrelse iakttar principen om lagringsminimering, vilket innebär att personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar.

När Stockholms stad mottagit personuppgifter från dig/er vid intresseanmälan för vigsel, raderas era personuppgifter inkomna till Stockholms stads e-tjänst för vigseladministration 1 år efter genomförd vigsel eller vid 1 års inaktivitet. Efter genomförd vigsel arkiveras parets för- och efternamn, tidpunkt för vigseln samt namnet på vigselförrättaren enligt gällande arkivlagstiftning.

Dina rättigheter

Du har rätt att vända dig till Stockholms stads kommunstyrelse för att få tillgång till dina personuppgifter, för att begära rättelse, radering och överföring av personuppgifter eller begränsning av behandling och för att invända mot behandling. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen och arkivregler kan emellertid innebära begränsningar i vissa av dina rättigheter.

Klagomål på personuppgiftsbehandlingen kan ges till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten
E-post: imy@imy.se

Kontakt

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig, Stockholms stads kommunstyrelse, stadsledningskontoret och dess dataskyddsombud:

E-post till personuppgiftsansvarig: vigsel@stockholm.se
Telefon till personuppgiftsansvarig: 08-508 29 330
E-post till dataskyddsombud: dataskydd.slk@stockholm.se

Uppdaterad