Behandling av personuppgifter på arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för arbetsmarknadsnämndens uppdrag och verksamheter.

För att nämnden ska kunna fullgöra sina åtaganden mot dig som medborgare eller företagare, när du står i kontakt med oss för att bruka våra tjänster eller få information av oss, kan vi behöva behandla personuppgifter om dig.

Arbetsmarknadsnämnden värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att minimera den mängd uppgifter nämnden behöver behandla i varje sammanhang.

Den här sidan beskriver hur nämnden och behandlar dina personuppgifter och beskriver dina rättigheter avseende som registrerad.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor om vårt dataskyddsarbete genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsombud.amf@stockholm.se.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

När du besöker någon av våra webbplatser, använder e-tjänster eller brukar någon av våra tjänster så kan personuppgifter komma att samlas in om dig. Vilka personuppgifter som samlas in är beroende av vilken tjänst du brukar, vilka uppgifter du lämnar till oss och vilka lagrum som gäller för den aktuella tjänsten.

Eftersom vi är en myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen och arkivlagstiftningen. Det betyder att vi har en skyldighet att spara alla skriftliga handlingar som kommer in till oss. Det gäller även inkomna handlingar som innehåller personuppgifter. Offentlighetsprincipen innebär att vi också måste lämna ut handlingarna om någon begär ut dem. Undantagna är handlingar som omfattas av sekretess eller som vi enligt gallringsbeslut får gallra.

Nedan listar vi vanliga områden och situationer (icke uttömmande lista) där arbetsmarknadsförvaltningen behandlar personuppgifter. Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter eller har frågor om en specifik behandling så tveka inte att kontakta oss.

När du ansöker till och deltar i vuxenutbildningen behandlar och förmedlar vi personuppgifter om dig. Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en nu levande person.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

Förutom de uppgifter du lämnar när du söker till vuxenutbildningen så hämtar vi din folkbokföringsadress från Skatteverkets folkbokföringsregister och vi behandlar uppgifter som uppkommer under studiernas gång, till exempel dina studieresultat eller de uppgifter som uppkommer om du behöver stöd under dina studier. Ibland kan vi också behöva behandla känsliga personuppgifter (hälsa).

Syftet med att vi behandlar dina personuppgifter

Vi är en myndighet och när du söker vuxenutbildning krävs personuppgifter för att säkerställa att beslut fattas på en rättssäker grund, både vid ansökan, antagning och genomförande av studierna. Vissa personuppgifter kan också behöva användas för att följa upp, utvärdera och förbättra utbildningar inom vuxenutbildningen.

Känsliga personuppgifter i form av hälsouppgifter registreras ibland för att kunna erbjuda rätt utbildning anpassar efter individens förutsättningar.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att behandla personuppgifter om dig måste vi kunna stödja oss på en rättslig grund. Inom vuxenutbildningen är personuppgiftsbehandling nödvändig för att utföra en uppgifter av allmänt intresse och som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (artikel 6.1 e dataskyddsförordningen och 2 kap. 2 § dataskyddslagen).

Vilka delar vi dina uppgifter med?

De som behandlar dina personuppgifter är anställda vid Arbetsmarknadsförvaltningen. Om du blir antagen till en utbildning lämnas dina personuppgifter ut till den utbildningsanordnare (skola) där du ska studera.

Uppgifterna lämnas ut till Centrala studiestödsnämnden, Statistiska centralbyrån och Universitets- och högskolerådet. Personuppgifter lämnas också vidare till våra it-leverantörer samt samarbets- och avtalspartner.

Eftersom uppgifter om dig blir allmän handling, kan alla uppgifter komma att lämnas ut. Under rubriken Allt du skickar in blir allmän handling finns mer information.

Är något fel eller vill du ändra något?

Du har rätt att begära rättelse, till exempel rätta felaktiga uppgifter om dig eller komplettera ofullständiga uppgifter. Hittar du några fel bland dina uppgifter kontakta support.vux.amf@edu.stockholm.se eller arbetsmarknadsnämndens dataskyddsombud via dataskyddsombud.amf@stockholm.se.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

Personuppgifter vi behandlar om dig inom jobbtorg är kontaktuppgifter (såsom adress, telefonnummer etc.), identitetsuppgifter (exempelvis namn, personnummer etc.) och ibland känsliga personuppgifter (uppgifter om hälsa).

Syftet med att vi behandlar dina personuppgifter

Syftet med att behandla personuppgifter inom jobbtorg är att kunna ge rätt person möjlighet och förutsättningar att komma i arbete och sysselsättning. Personuppgifterna behövs också för att personer ska kunna söka och erbjudas individanpassade insatser.

Känsliga personuppgifter i form av hälsouppgifter registreras för att kunna erbjuda rätt arbetsmarknadsinsatser som är anpassade för individen och individens egna förutsättningar. Uppgifter om ekonomi registreras först att kunna betala ut ersättningar (om så är fallet). När individer anställs så tar arbetsgivaren över dessa uppgifter och blir egna personuppgiftsansvariga med rättsliga grunder avtal och rättslig förpliktelse enligt lag och kollektivavtal.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att behandla personuppgifter om dig måste vi kunna stödja oss på en rättslig grund. För jobbtorg är personuppgiftsbehandling nödvändig för att utföra en uppgifter av allmänt intresse och som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (artikel 6.1 e dataskyddsförordningen och 2 kap. 2 § dataskyddslagen).

Vilka delar vi dina uppgifter med?

De som behandlar dina personuppgifter är anställda vid Arbetsmarknadsförvaltningen. Vi delar också i vissa fall personuppgifter med andra aktörer såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Finsam, aktivitetsanordnare, arbetsgivare med flera för att kunna fullfölja vårt uppdrag.

Är något fel eller vill du ändra något?

Du har rätt att begära rättelse, till exempel rätta felaktiga uppgifter om dig eller komplettera ofullständiga uppgifter. Hittar du några fel bland dina uppgifter kontakta info.amf@stockholm.se eller arbetsmarknadsnämndens dataskyddsombud via dataskyddsombud.amf@stockholm.se.

Det här gäller i den mån du eller någon som du företräder eller som företräder dig inträder i eller vill inträda i ett avtalsförhållande med oss. Det gäller även dig som söker ett jobb hos oss.

När du söker ett jobb, skickar en offert, lämnar ett anbud eller ingår avtal med oss, lämnar du direkt eller indirekt personuppgifter till oss.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

När du söker ett jobb, skickar en offert, lämnar ett anbud eller ingår avtal med oss, lämnar du direkt eller indirekt personuppgifter till oss. Detta kan vara:

  • person- och kontaktinformation (till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress)
  • cv-information (till exempel bild, utbildning, betyg, erfarenheter, kompetens)
  • personliga uppgifter (till exempel uppgifter om familj, intressen, bakgrund, åsikter)
  • känsliga uppgifter (till exempel uppgifter om sexuell läggning, hälsouppgifter, etniskt ursprung eller politisk, religiös eller filosofisk övertygelse). Behandlingen är nödvändig för fullgörandet av skyldigheter och rättigheter inom arbetsrätten.
  • betalningsuppgifter (till exempel fakturainformation, bankkontonummer).

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att genomföra rekrytering, däribland utvärdera ansökningar och kontakta referenser med mera behöver vi behandla personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller vida åtgärder innan ett avtal ingås.

Vi behöver behandla personuppgifter för att ingå och administrera avtal, fullgöra våra avtalsförpliktelser samt upphandla eller avropa varor och tjänster. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse och/eller för att fullgöra ett avtal eller vida åtgärder innan ett avtal ingås.

För att administrera betalningar kan vi behöva behandla personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder innan ett avtal ingås.

Vilka delar vi dina uppgifter med?

För att kunna genomföra rekryteringar, hantera våra avtal och följa tillämplig lagstiftning kan vi behöva dela med oss av dina personuppgifter till andra. Det kan handla om andra anbudsgivare (om det handlar om offentlig upphandling), andra avtalspartner (om det behövs för att koordinera olika avtalsförhållanden eller uppdrag), referenser eller kontaktpersoner (om det handlar om en rekrytering), systemförvaltare (om något av nämndens datasystem används för behandlingen).

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi är en myndighet och omfattas därför av arkivlagstiftningen. Det påverkar vår möjlighet att radera handlingar som innehåller personuppgifter, även om vi inte längre behöver dem och du inte vill att vi ska behandla dem. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättslig förpliktelse.

Undantaget är till exempel handlingar som bara är av tillfällig eller liten betydelse. Sådana uppgifter raderar vi löpande.

Vad arkiveras?

Arkivlagstiftningen innebär att vi har en skyldighet att bevara och arkivera alla offentliga handlingar. Vi är förhindrade att radera offentliga handlingar utan stöd av ett särskilt gallringsbeslut. Det innebär att i princip alla personuppgifter och annan information som finns i offentliga handlingar hos oss, oavsett var uppgifterna kommer ifrån eller vem som har lämnat dem till oss, förr eller senare kommer att arkiveras.

Dina rättigheter

Här redogör vi för de rättigheter som du som registrerad har mot oss.

Rätt att få tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar och information om hur vi behandlar dem och var de kommer ifrån. Du kan också begära en kopia av de uppgifter som vi har om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv rättad. Rätten till rättelse gäller inte uppgifter i offentliga handlingar om det skulle strida mot offentlighetsprincipen.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att i vissa fall begära radering av dina personuppgifter om vi inte längre behöver uppgifterna för det syfte de blev insamlade för.

Rätt till begränsning av behandling och att göra invändningar

Du har rätt att i vissa fall begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om vi inte längre behöver behandla uppgifterna för det syfte de blev insamlade för. Du har också rätt att under vissa omständigheter göra en invändning mot våra behandlingar som grundar sig på myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

E-post: imy@imy.se

Kontakta oss

Arbetsmarknadsförvaltningen
Palmfeltsvägen 5, Johanneshov
Box 10014
121 26 Stockholm-Globen

E-post: info.amf@stockholm.se
Telefon: 08-508 35 500

Nämnden är en myndighet och är därför skyldig att ha ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kontrollerar löpande behandlingen av personuppgifter och kan också fungera som kontaktperson för dig som registrerad.

Du kan nå vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud.amf@stockholm.se.

All nämndens behandling av dina personuppgifter sker enligt EU:s Dataskyddsförordning (2016/679/EU) och gällande svensk dataskyddslagstiftning.

Uppdaterad