Behandling av personuppgifter vid medborgarskapsceremonin

Varje år anordnar Stockholms stads kommunstyrelse enligt lag medborgarskapsceremonier för att fira nya svenska medborgare som är bosatta i Stockholm. För att arrangera ceremonierna behandlar kommunstyrelsen de nya medborgarnas personuppgifter.

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Vid behandling av personuppgifter värnar Stockholms stads kommunstyrelse om din personliga integritet.

Sedan april 2015 är varje kommun enligt lag skyldig att årligen anordna en ceremoni för att högtidlighålla nytt medborgarskap. Medborgarskapsceremonier ska förmedla medborgarskapets betydelse (1 § SFS 2014:481).

Alla myndigheter i samhället har rätt att, mot avgift, erhålla uppgifter från folkbokföringen genom Navet (Skatteverkets system för distribution av folkbokföringsuppgifter till samhället). Navets funktioner regleras av lagen (20021:182) och förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

I processen att årligen högtidlighålla nytt medborgarskap hämtar Stockholms stads kommunstyrelse folkbokföringsuppgifter genom Navet. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att nå ut till dig som ny medborgare, via ett brevutskick, med folkbokföringsadress i Stockholm.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att kunna utföra en uppgift av rättslig förpliktelse.

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som behandlas är namn, folkbokföringsadress, personnummer och e-postadress.

Så delas personuppgifterna

Personuppgifter som hämtas genom Navet kommer inte att användas i annat syfte än för att nå ut till nya medborgare med utskick av inbjudan till Medborgarskapsceremoni samt för att kunna hantera anmälan och entrébiljetter på plats. Samtidigt är det viktigt att veta att handlingar som lämnas till Stockholms stad kan bli allmänna handlingar och att de då kommer att arkiveras i enlighet med arkivlagen.

De som tar del av personuppgifterna inom Stockholms stads kommunstyrelse är anställda eller upphandlad konsult som har till arbetsuppgift att hantera logistiken kring brevutskicket.

Så lagras dina personuppgifter

Stockholms stads kommunstyrelse iakttar principen om lagringsminimering, vilket innebär att personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Efter genomfört evenemang raderas de personuppgifter Stockholms stads kommunstyrelse mottagit genom Navet.

Dina rättigheter

Du har rätt att vända dig till Stockholms stads kommunstyrelse för att få tillgång till dina personuppgifter, för att begära rättelse, radering och överföring av personuppgifter eller begränsning av behandling och för att invända mot behandling. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen och arkivregler kan emellertid innebära begränsningar i vissa av dina rättigheter.

Klagomål på personuppgiftsbehandlingen kan ges till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten
E-post: imy@imy.se

Kontakt

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig, Stockholms stads kommunstyrelse, stadsledningskontoret och dess dataskyddsombud:

E-post till personuppgiftsansvarig: protocol@stockholm.se

E-post till dataskyddsombud: dataskydd.slk@stockholm.se

Uppdaterad