Förskola, skola och vuxenutbildning

Alla barn och elever i Stockholm ska få en god och likvärdig utbildning, oavsett var i staden de bor eller vilken bakgrund de har.

Stadens uppdrag inom utbildning omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning. Över 160 000 barn och elever i åldrarna ett till tjugo år går i någon av stadens kommunala förskolor och skolor.

Skollagen och läroplanerna slår fast vilka förväntningar som elever och vårdnadshavare har rätt att ha på förskola och skola. Skolsystemet i Stockholm ska hålla ihop från att barnen är ett år gamla tills de fyller tjugo, och det finns tydliga riktlinjer för hur övergångarna ska göras.

Regler och ansvar

Alla skolformer regleras av skolförordningen. Kommunen ska verka som kontrollfunktion och ansvara för att lagar och förordningar följs.

Kommunen är huvudman för de kommunala skolorna. För fristående skolor är det skolans styrelse som är huvudman för verksamheten. Kommunen utövar dock tillsyn av fristående förskolor, fristående skolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet med skollagen.

Utbildningsnämnden samordnar gemensamma frågor för förskoleverksamheten, grundskolan och gymnasieskolan i staden.

Staden ska se till att alla förskolor och skolor erbjuder till exempel elevhälsa och matbespisning. När det gäller till exempel skolbibliotek åligger det staden att sträva efter att kunna erbjuda det.

Staden ansvarar för att

  • följa upp verksamheterna (för detta ska det finnas rutiner för ett fungerande kvalitetsarbete)
  • fördela skolpeng för varje elev (skolpengen fördelas till såväl kommunala som fristående skolor)
  • de barn och elever som bor i kommunen erbjuds plats i förskola och skola
  • tillhandahålla lokaler som är lämpade för skolmiljö
  • barn med olika särskilda behov – såväl psykiska som fysiska – inkluderas i skolan.

Betygsättning

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget eleven söker vidare till gymnasieskolan.

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg.

Elever i anpassad grundskola som läser ämnen får betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det. Betygssteget F används inte i anpassad grundskola.

I gymnasieskolan får eleverna betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Efter utbildningen får eleven ett examensbevis om hon eller han uppfyller kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis.

Likabehandling

Skolor och förskolor ska främja lika rättigheter och möjligheter för alla barn, elever och studenter inom verksamheten oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Enligt skollagen ska förskolor och skolor upprätta en plan mot kränkande behandling. I enlighet med diskrimineringslagen ska alla utbildningssamordnare arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering.

Pedagog Stockholm – för utveckling och kvalitet

Utbildningsförvaltningen ansvarar för webbplatsen Pedagog Stockholm som samlar material för pedagoger och skolpersonal i syfte att inspirera till utveckling av verksamheterna och undervisningen. Det är en del av arbetet mot våra mål att alla elever ska ha den bästa tänkbara utbildningen som finns att få.

Förskola

Förskoleverksamheten ska hålla en hög pedagogisk kvalitet och ge trygghet och omsorg i en för barnen stimulerande miljö. Förskolorna ska vara tillgängliga för alla barn och alla barn ska få det stöd de behöver för att lära och utvecklas.

På webbplatsen Förskola kan du ansöka om förskoleplats och läsa mer om verksamheten.

Grundskola och anpassad grundskola

I Sverige gäller skolplikt från förskoleklass till och med årskurs nio. Barnet börjar i förskoleklass det år barnet fyller sex år. 

I Stockholms stad finns det cirka 260 grundskolor och 45 anpassade grundskolor, kommunala och fristående, som erbjuder en rad olika profiler och inriktningar.

I stadens kommunala skolor är anpassad grundskola en del av respektive grundskola. Några fristående skolor har enbart undervisning inom anpassad grundskola.

På webbplatsen Grundskola kan du läsa mer om verksamheten.

Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

I Stockholms stad finns det över 90 gymnasieskolor och cirka 10 anpassade gymnasieskolor, kommunala och fristående. Man kan börja i gymnasiet till och med det första kalenderhalvåret det år man fyller tjugo.

Vuxenutbildningar

Stockholms stad erbjuder flera olika typer av vuxenutbildningar. Man kan till exempel läsa in gymnasiet på Komvux, läsa svenska på sfi, gå en lärlingsutbildning på Komvux Rosenlund eller utbilda sig på Yrkeshögskolan.

På webbplatsen Vuxenutbildning kan du läsa mer om stadens utbud och hur du söker till olika former av vuxenutbildning.

Det finns också andra vuxenutbildningar än de Stockholms stad erbjuder, till exempel på folkhögskolor och universitet.

Organisation

Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för den kommunala förskoleverksamheten. 

Utbildningsförvaltningen ansvarar för tillsyn och uppföljning av verksamheten i stadens förskolor samt för verksamheten i grundskolan och gymnasieskolan. 

Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för vuxenutbildning och undervisning i svenska för invandrare (sfi). 

Styrande dokument

Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor (pdf)

Skolan är till för ditt barn (pdf)

Kultur i ögonhöjd

Kultur i ögonhöjd – program för barn- och ungdomskultur i Stockholms stad (pdf)

Kultur i ögonhöjd – Guide: Förskolan (pdf)

Kultur i ögonhöjd – Guide: Grundskolan (pdf)

Kultur i ögonhöjd – Guide: Gymnasiet (pdf)

Kultur i ögonhöjd – Guide: Fritiden (pdf)

Uppdaterad